Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Проект розпорядження КМУ Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії[]

від 2017 р. №

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям: забезпечити виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого цим розпорядженням;

 • подавати кожного півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів;
 • подавати кожного півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання заходів за переліком, зазначеним у Додатку 1 до плану заходів;
 • забезпечити при розробці та прийнятті програмних та прогнозних документів, напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються сфери підприємництва та зайнятості населення, врахування потреб малого і середнього підприємництва, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504 (Офіційний вісник України, 2017, № 63, ст. 1913).

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати Кабінету Міністрів України звіт щодо виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року кожного півріччя до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Проект Плану заходів з реалізації Стратегії[]

ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

Зміст основного завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Індикатори виконання

Напрям 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва[]

1. Підвищення рівня інформаційного забезпечення[]

1) створення веб-порталу з метою задоволення потреб суб’єктів малого і середнього підприємництва у доступі до якісної інформації, поданої у орієнтованому на споживача форматі, щодо ведення господарської діяльності на всіх етапах господарювання:

 • започаткування підприємницької діяльності;
 • отримання необхідних адміністративних послуг;
 • залучення фінансування;
 • здійснення експортної діяльності, тощо

IІ квартал 2018 р. Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Індикатор: створення та функціонування веб-порталу

2) запровадження додаткових показників, які характеризують сферу малого і середнього підприємництва та дозволяють ефективно оцінювати стан його розвитку, зокрема із врахуванням критеріїв оцінки малого і середнього підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку

щорічно Держстат Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

запровадження додаткових статистичних показників

3) підготовка та публікація огляду (звіту) розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, який зокрема міститиме:

 • статистичні та аналітичні дані щодо малого і середнього підприємництва ДФС, НБУ та ДСС;
 • результати державної політики за минулий рік (період);
 • інформацію про програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, включаючи проекти міжнародної технічної допомоги тощо. щорічно

Мінекономрозвитку Держстат Національний банк (за згодою) ДФС

опублікування річного огляду щодо стану розвитку малого і середнього підприємництва на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

4) здійснення заходів та сприяння підготовці оцінки реалізації Акта з питань малого бізнесу для Європи щодо України, яка готується Організацією економічного співробітництва та розвитку

щорічно Мінекономрозвитку Держстат

забезпечення оприлюднення оцінки

2. Забезпечення реалізації принципу “спочатку думай про мале”[]

1) організація підвищення кваліфікації розробників проектів регуляторних актів, в тому числі на регіональному та місцевому рівнях, необхідних для проведення аналізу впливу регуляторного акта (у т.ч. тесту малого підприємництва) шляхом проведення відповідних тренінгів та практикумів із залученням представників малого і середнього підприємництва

постійно ДРС Мінекономрозвитку

проведення навчання

2) проведення дослідження ефективності аналізу регулятивного впливу та тесту малого підприємництва, зокрема в частині збору необхідних для розрахунку даних та відомостей від суб’єктів господарювання

IІІ квартал 2018 р. ДРС Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення дослідження та підготовка відповідних пропозицій

3) забезпечення взаємодії з асоціаціями, іншими об’єднаннями підприємств та громадськими організаціями, в тому числі на регіональному та місцевому рівнях, щодо збору інформації, необхідної для підготовки аналізу регуляторного впливу та тесту малого підприємництва

постійно ДРС Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення відповідних заходів

4) сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва

постійно Мінекономрозвитку ДРС інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

запровадження веб-ресурсу для здійснення аналізу впливу проекту регуляторного акта та проведення відповідних заходів щодо популяризації веб-ресурсу

5) здійснення системного перегляду регуляторних актів у ключових сферах економіки (сільське господарство та безпека харчових продуктів; будівництво; енергетика; транспорт та інфраструктура; інформаційні технології та телекомунікації) з метою спрощення підприємницької діяльності у відповідних сферах

постійно Центральні органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

3. Спрощення процедури закриття підприємства[]

1) забезпечення застосування передбачених законодавством строків зняття з обліку суб’єкта підприємницької діяльності у випадку його припинення постійно

Мінфін ДФС Мін’юст

зменшення кількості скарг

4. Удосконалення ліцензійної та дозвільної системи[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів”

ІІ квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

подання законопроекту до Верховної Ради України

2) забезпечення наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацією щодо ліцензій та документів дозвільного характеру

І квартал 2019 р. Мін’юст інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

наявність інформації про видані ліцензії та документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

5. Розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель[]

1) запровадження в картці реєстрації учасника в електронній системі закупівель окремого поля щодо категорії суб’єкта господарської діяльності залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік

ІІ квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

забезпечення можливості в електронній системі обирати категорію суб’єкта господарської діяльності

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо врегулювання правил проведення допорогових закупівель” з метою збільшення кількості конкурентних закупівель, в яких можуть брати участь суб'єкти малого і середнього підприємництва

ІII квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

подання законопроекту до Верховної Ради України

3) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо участі у публічних закупівлях в якості постачальника, зокрема шляхом проведення навчання, тренінгів, спрямованих на розвиток необхідних компетенцій та навичок

щомісячно Мінекономрозвитку

проведення навчання, розроблення та опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

6. Удосконалення трудового законодавства[]

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1658)

до прийняття Закону Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади прийняття у другому читанні Трудового кодексу України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” з метою приведення регулювання ринку праці у відповідність до ринкових умов, скорочення адміністративного втручання та тиску на діяльність учасників ринку праці, а також реформування державної служби зайнятості

ІІ квартал 2018 р. Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади

подання законопроекту до Верховної Ради України

7. Забезпечення розвитку ефективного державно-приватного діалогу[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 54, з метою підвищення ефективності роботи Ради підприємців

І квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

прийняття Кабінетом Міністрів України постанови

2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Установу бізнес-омбудсмена” (реєстраційний номер 4591)

до прийняття Закону Мінекономрозвитку

прийняття у другому читанні Закону України

Напрям 2. Покращення доступу малого і середнього підприємництва до фінансування[]

8. Розширення кредитування малого і середнього підприємництва комерційними банками[]

1) підготовка проектів відповідних нормативно-правових актів щодо стимулювання фінансування малого і середнього підприємництва, зокрема з метою спрощення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до банківських кредитів

ІІІ квартал 2018 р. Національний банк (за згодою) Мінфін інші центральні органи виконавчої влади Незалежна асоціація банків України (за згодою)

прийняття відповідних актів

2) сприяння залученню додаткових механізмів для фінансування суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема через співпрацю з міжнародними фінансовими установами та організаціями з метою запровадження програм гарантування кредитів для суб’єктів малого і середнього підприємництва

постійно Мінфін Національний банк (за згодою) Незалежна асоціація банків України (за згодою)

збільшення кількості програм гарантування кредитів

9. Активізація використання векселів[]

1) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про можливості використання простих / переказних векселів

постійно Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою)

проведення заходів

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про обіг векселів в Україні” з метою приведення його у відповідність до Женевських вексельних конвенцій

ІІ квартал 2018 р. Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою)

подання законопроекту до Верховної Ради України

10. Активізація кредитування небанківськими фінансовими установами[]

1) сприяння кредитуванню суб’єктів малого і середнього підприємництва небанківськими фінансовими установами, зокрема кредитними спілками, в тому числі з метою покращення інституційної спроможності кредитних спілок

постійно Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінагрополітики

проведення заходів

2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про кредитні спілки” (реєстраційний номер 6405)

до прийняття Закону Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою)

прийняття у другому читанні Закону України

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про мікрокредитні установи”

ІІ квартал 2018 р. Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою)

подання законопроекту до Верховної Ради України

11. Зменшення дефіциту фінансування шляхом використання послуг з факторингу[]

1) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо можливостей використання послуг з факторингу

постійно Мінфін НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)

проведення заходів з підвищення поінформованості

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо удосконалення механізмів використання послуг з факторингу

ІІІ квартал 2018 р. Мінфін Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою)

подання законопроекту до Верховної Ради України

12. Використання можливостей венчурного капіталу, залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільне об’єднання ресурсів для фінансування проектів (краудфандинг)[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо стимулювання залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільного об’єднання ресурсів для фінансування проектів (краудфандинг) малого і середнього підприємництва

ІІI квартал 2018 р. Мінекономрозвитку МОН Мінфін НКЦПФР (за згодою)

прийняття актів Кабінету Міністрів України або подання законопроекту до Верховної Ради України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” з метою стимулювання інновацій

ІIІ квартал 2018 р. Мінекономрозвитку МОН Мінфін НКЦПФР (за згодою)

подання законопроекту до Верховної Ради України

13. Розширення джерел фінансування суб’єктів інноваційного малого і середнього підприємництва[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розширення джерел фінансування суб’єктів інноваційного малого і середнього підприємництва

IV квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

подання законопроекту до Верховної Ради України

2) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги інноваційної діяльності шляхом проведення відповідних семінарів, форумів, ярмарок, в тому числі на регіональному та місцеву рівнях

постійно Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади проведення заходів

14. Фінансування експорту, страхування, гарантії[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення інвестиційних механізмів та розвитку багатосторонніх торговельних засобів” з урахуванням положень Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС” від 21 квітня 2004 року

IІІ квартал 2018 р. Мінфін НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)

подання законопроекту до Верховної Ради України

15. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності для суб’єктів малого і середнього підприємництва[]

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про аудиторську діяльність” (реєстраційний номер 2534)

IІ квартал 2018 р. Мінфін ДФС НКЦПФР (за згодою) інші центральні органи виконавчої влади прийняття у другому читанні Закону України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про несення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з метою приведення у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності

IІ квартал 2018 р. Мінфін ДФС НКЦПФР (за згодою) інші центральні органи виконавчої влади

подання законопроекту до Верховної Ради України

3) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо використання міжнародних стандартів фінансової звітності у підприємницькій діяльності

постійно Мінфін ДФС

проведення заходів, розроблення та опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

Напрям 3. Спрощення податкового адміністрування для малого і середнього підприємництва[]

16. Забезпечення ефективного процесу повернення податку на додану вартість[]

1) проведення моніторингу роботи реєстру з повернення податку на додану вартість

IІІ квартал 2018 р. Мінфін ДФС

оприлюднення результатів моніторингу та пропозицій щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість

2) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо використання реєстру з повернення податку на додану вартість

постійно Мінфін ДФС

проведення заходів, опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

17. Врегулювання питання прострочених платежів[]

1) розширення модуля “Управління контрактами” в електронній системі публічних закупівель Prozorro функціями, що дозволять відслідковувати план та факт поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також фіксувати обсяги та строки здійснення платежів в рамках підписаного договору

IV квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

доповнення модулю “Управління контрактами” відповідними функціями

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії затримці розрахунків між суб’єктами господарювання” з урахуванням положень Директиви 2011/7/ЕС Європейського парламенту та Ради від 16 лютого 2011 року про протидію простроченню платежів в торгових операціях

IV квартал 2018 р. Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст АМКУ

подання законопроекту до Верховної Ради України

18. Спрощення вимог до ведення документації[]

1) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про положення Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

постійно Мінфін ДФС

проведення заходів, опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

19. Підвищення гнучкості ринку праці[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання відносин у сфері:

 • дистанційної зайнятості,
 • зайнятості за багатосторонніми трудовими договорами за участі суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та тих, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи у інших роботодавців

I квартал 2018 р. Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку

прийняття актів Кабінету Міністрів України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо встановлення правил подання роботодавцями звітності про найм працівників та припинення трудових відносин до одного органу, скорочення кількості звітів, пов’язаних з працевлаштуванням та зайнятістю, модернізація переліку інформації, яка підлягає звітуванню

ІІ квартал 2018 р. Мінфін ДФС Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку

прийняття актів Кабінету Міністрів України

Напрям 4. Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок[]

20. Забезпечення розвитку та популяризації культури підприємництва[]

1) популяризація підприємництва на національному рівні із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес-проектів

постійно Мінекономрозвитку Мінрегіон Мінсоцполітики МІП інші центральні органи виконавчої влади обласні державні адміністрації

проведення заходів

2) популяризація підприємництва на регіональному та місцевому рівнях із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес-проектів

постійно обласні та Київська міська держадміністрації

проведення заходів

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо впровадження у систему освіти України положень Європейської рамки підприємницької компетентності Європейського Союзу, що, зокрема, передбачатимуть:

 • популяризацію підприємництва в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • впровадження підприємницької компетентності у навчальні програми початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
 • розвиток компетенції та навичок педагогів з питань підприємництва шляхом проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації та стажувань.

I квартал 2018 р. МОН

прийняття актів Кабінету Міністрів України

21. Участь у проведенні Глобального моніторингу підприємництва[]

1) сприяння участі України у проведенні Глобального моніторингу підприємництва (Global Entrepreneurship Monitor)

І квартал 2018 р. Мінекономрозвитку Держстат інші центральні органи виконавчої влади

забезпечення участі України у проведенні Глобального моніторингу підприємництва

22. Проведення на постійній основі Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні[]

1) проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

щорічно Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації

проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

23. Стимулювання до навчання протягом усього життя[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо популяризації навчання протягом усього життя, із врахуванням положень Європейських еталонних рамок, передбачених Рекомендацією 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006 року

І квартал 2018 р. МОН Державна служба зайнятості

прийняття актів Кабінету Міністрів України

2) популяризація підприємництва та навчання протягом усього життя серед громадян України через мережу центрів зайнятості

постійно Мінсоцполітики Державна служба зайнятості

проведення заходів, розроблення та опублікування у загальному доступі на базі мережі центрів зайнятості відповідних інформаційних матеріалів

3) розроблення та затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо оновлення методологічних основ складання середньострокового прогнозу потреб ринку праці у фахівцях та робітничих кадрах відповідно до кращих європейських практик

ІV квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

затвердження наказу Мінекономрозвитку

24. Заохочення роботодавців до навчання своїх працівників[]

1) забезпечення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про наявні програми навчання та стажування працівників з метою підвищення їх компетенцій та кваліфікації

постійно Мінсоцполітики МОН Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації

проведення заходів, розроблення, опублікування та забезпечення постійного оновлення переліку наявних програм навчання та стажування на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади

2) здійснення моніторингу потреб малого і середнього підприємництва у працівниках у розрізі рівня кваліфікації, професійних знань, умінь і навичок

постійно Мінсоцполітики МОН Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації

проведення моніторингу

25. Активізація навчання суб’єктів малого і середнього підприємництва навичкам експортної діяльності[]

1) сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва України шляхом забезпечення їх участі у програмі ЄС “Еразмус для молодих підприємців”

постійно Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту МОН

проведення заходів із зазначенням кількості поданих заявок

26. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері малого і середнього підприємництва[]

1) запровадження статистичних показників підприємництва за гендерною ознакою

ІІ квартал 2018 р. Держстат Мін’юст ДФС Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади

запровадження розрахунку статистичних показників підприємництва за гендерною ознакою

27. Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні військовослужбовці, молодь, старше покоління)[]

1) популяризація підприємництва серед окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні військовослужбовці, молодь, старше покоління)

постійно Мінсоцполітики МТОТ Мінекономрозвитку Державна служба зайнятості інші центральні органи виконавчої влади

проведення заходів

28. Підвищення рівня фінансової грамотності[]

1) покращення рівня фінансової грамотності суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема в контексті залучення фінансування від банківських та небанківських установ

постійно Мінфін ДФС Національний банк (за згодою) Мінекономрозвитку Державна служба зайнятості

проведення заходів, розроблення та опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акту щодо забезпечення використання у навчальних закладах курсу “Фінансова грамотність”

ІІ квартал 2018 р. МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

прийняття акту Кабінету Міністрів України

29. Сприяння розвитку соціального підприємництва[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо соціального підприємництва

ІІІ квартал 2018 р. Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

подання законопроекту до Верховної Ради України

30. Сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо стимулювання розвитку соціальної відповідальності малого і середнього підприємництва в Україні

ІІІ квартал 2018 р. Мінсоцполітики Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

2) популяризація соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва, в тому числі шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної корпоративної відповідальності на національному, регіональному та місцевому рівнях

постійно Мінсоцполітики Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінприроди обласні та Київська міська держадміністрації

проведення заходів

Напрям 5. Сприяння експорту / інтернаціоналізації малого і середнього підприємництва[]

31. Створення сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва[]

1) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування актів законодавства з питань можливостей поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (в тому числі за допомогою “гарячих ліній”)

постійно Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

оприлюднення відповідних роз’яснень та проведення консультацій

32. Стимулювання експортної діяльності малого і середнього підприємництва шляхом відповідного навчання та інформування[]

1) сприяння поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо провадження експортної діяльності, в тому числі шляхом організації семінарів, тренінгів та нарад

постійно Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту МЗС інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів, розроблення та опублікування відповідних інформаційних матеріалів

2) сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва з України у міжнародних виставках, заходах з підприємництва

постійно Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту МЗС інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів

33. Наближення законодавства України до законодавства та стандартів ЄС[]

1) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо оцінки відповідності у сферах якості, безпечності харчової та нехарчової продукції, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

постійно Центральні органи виконавчої влади

оприлюднення відповідних роз’яснень та проведення консультацій

2) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питання санітарного, фіто-санітарного та технічного регулювання

постійно Центральні органи виконавчої влади

оприлюднення відповідних роз’яснень та проведення консультацій

Напрям 6. Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва[]

34. Розширення спектра та якості надання послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва[]

1) розширення переліку та покращення якості послуг, що надаються суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам щодо започаткування власної справи, в центрах зайнятості та центрах надання адміністративних послуг

постійно Центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів із зазначенням кількості установ, яким надано сприяння

2) сприяння доступності послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва у сільській місцевості, в тому числі дорадчих послуг

постійно Мінагрополітики Мінрегіон інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів

3) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо підтримки програм сільськогосподарської дорадчої діяльності

ІІІ квартал 2018 р. Мінагрополітики Мінрегіон інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

35. Посилення інституційної спроможності об’єднань підприємців[]

1) проведення дослідження стану інфраструктури об’єднань підприємців з метою виявлення існуючих недоліків в діяльності та їх спроможності в наданні якісних послуг суб’єктам малого і середнього підприємництва

ІІІ квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

проведення дослідження та підготовка відповідних пропозицій

36. Забезпечення врахування регіональних особливостей малого і середнього підприємництва[]

1) сприяння в узгодженні регіональних та місцевих стратегій або програм розвитку малого і середнього підприємництва із потребами підприємців у відповідному регіоні чи громаді, а також врахування стратегічних напрямків, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р

ІІ квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку обласні та Київська міська держадміністрації Мінрегіон

підготовка та надання рекомендацій обласним, Київській міській держадміністраціям та органам місцевого самоврядування

2) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у східних регіонах (у період конфлікту та після його закінчення), зокрема щодо надання державної допомоги на відновлення підприємницької діяльності на підконтрольній Україні території

ІІ квартал 2018 р. МТОТ інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

3) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про обов’язкове відрахування певного відсотка від бюджету розвитку області (міста, району) на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва”

І квартал 2019 р. Мінфін інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

подання законопроекту до Верховної Ради України

37. Модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва[]

1) сприяння створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва, зокрема шляхом їх відкриття в межах існуючих об’єктів інфраструктури (ТПП, асоціації, громадські організації, центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості, агенції регіонального розвитку тощо)

ІV квартал 2018 р. Мінекономрозвитку Мінрегіон інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

відкриття та функціонування центрів підтримки підприємництва щонайменше в 15 обласних центрах України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо програм підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кооперативних об’єднань, кооперативної освіти з урахуванням кращого міжнародного досвіду

ІІ квартал 2018 р. Мінагрополітики інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

3) сприяння залученню коштів Державного фонду регіонального розвитку для фінансування проектів розвитку інфраструктури підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва

ІІ квартал 2018 р. Мінрегіон Мінфін Мінекономрозвитку

здійснення заходів

38. Інтенсифікація процесу передачі здобутків науки до сфери підприємництва[]

1) розвиток академічного підприємництва з метою налагодження ефективної передачі здобутків науки та вищої освіти до сфери підприємництва

постійно МОН Мінекономрозвитку

здійснення заходів

2) сприяння створенню на базі закладів вищої освіти мережі консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та інститутів громадського суспільства з метою інформування про кращі вітчизняні та міжнародні практики передачі здобутків науки та вищої освіти до сфери підприємництва

постійно МОН Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

створення та функціонування мережі

39. Започаткування цільових ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості[]

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою стимулювання розвитку кластерів та включення суб’єктів малого і середнього підприємництва до ланцюгів доданої вартості

ІV квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

прийняття актів Кабінету Міністрів України

40. Стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій[]

1) здійснення заходів та сприяння залученню прямих іноземних інвестицій з особливою увагою до суб’єктів малого і середнього підприємництва постійно

Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

здійснення заходів

41. Активізація трансферу технологій[]

1) проведення дослідження діяльності офісів з трансферу технологій щодо перспектив застосування результатів їх діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва

ІІ квартал 2018 р. МОН

оприлюднення результатів дослідження

2) сприяння взаємодії між науковими установами, науково-дослідними інститутами та суб’єктами малого та середнього підприємництва

постійно МОН Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

здійснення заходів

42. Сприяння екологізації малого і середнього підприємництва[]

1) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо переваг екологізації підприємницької діяльності

постійно Мінприроди інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів розроблення та опублікування у загальному доступі відповідних інформаційних матеріалів

2) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо запровадження європейських норм і вимог щодо граничних рівнів викидів у повітря і скидів у воду чи ґрунт, закачування під землю, перенесення різних видів забруднювачів відповідно до Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів та забезпечення екологічних прав громад і кожного громадянина на території розміщення підприємств відповідно до Орхуської конвенції

І квартал 2018 р. Мінприроди інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

3) сприяння впровадженню суб`єктами малого і середнього підприємництва моделей сталого споживання та виробництва, “зелених практик”, включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO

ІІ квартал 2018 р. Мінприроди Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів

43. Використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”[]

1) підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо можливостей програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

щоквартально МОН Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення інформаційних заходів

2) сприяння розвитку компетенцій та навичок у представників національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” в Україні щодо можливостей її використання

постійно МОН Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання

44. Використання можливостей програми ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”[]

1) сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”

щоквартально Мінекономрозвитку МОН інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів

2) створення та забезпечення функціонування окремого веб-ресурсу програми ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”

І квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

створення та функціонування веб-ресурсу

Організаційне забезпечення та механізм реалізації Стратегії[]

45. Підвищення інституційної спроможності держави у формуванні та реалізації політики у сфері розвитку підприємництва[]

1) посилення інституційної і кадрової спроможності Мінекономрозвитку для формування та реалізації політики у сфері розвитку підприємництва

I квартал 2018 р. Мінекономрозвитку Мінфін

внесення змін до штатного розпису Мінекономрозвитку

2) утворення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва – консультативно-дорадчого органу при Мінекономрозвитку

І квартал 2018 р. Мінекономрозвитку

затвердження наказу Мінекономрозвитку

3) посилення інституційної і кадрової спроможності Кабінету Міністрів України для формування та реалізації політики у сфері розвитку підприємництва, зокрема шляхом утворення Агентства з питань розвитку малого і середнього підприємництва

IІ квартал 2019 р. Мінекономрозвитку Мінфін

внесення пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України

46. Забезпечення ефективної координації виконання плану заходів з реалізації Стратегії[]

1) здійснення координації виконання завдань, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р

постійно Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади утворення міжвідомчої робочої групи за участі відповідальних виконавців,

проведення координаційних зустрічей двічі на рік

2) визначення відповідальних працівників центральних органів виконавчої влади за реалізацію політики з питань розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва

IV квартал 2017 р. Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади

затвердження наказу

3) забезпечення доступу громадськості до інформації про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

постійно Мінекономрозвитку Державне агентство з питань електронного урядування

опублікування раз на півроку звіту на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

47. Сприяння ефективному державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва[]

1) організація та проведення за участю Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України зустрічей із суб’єктами підприємницької діяльності з метою обговорення нагальних проблем та пошуку шляхів їх вирішення

щокварталу починаючи з IV кварталу 2017 р. Мінекономрозвитку Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою) регіональні ради підприємців (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації

внесення пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України

48. Сприяння залученню міжнародної допомоги для розвитку підприємництва, в тому числі в рамках виконання плану заходів з реалізації Стратегії[]

1) організація та проведення робочих зустрічей з представниками міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги з метою обговорення поточного стану реалізації плану заходів з реалізації Стратегії та майбутнього співробітництва

постійно (раз на півроку) Мінекономрозвитку інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

утворення робочої групи, проведення координаційних зустрічей двічі на рік

49. Забезпечення прозорості, відкритості та неупередженості до проведення моніторингу і оцінювання ефективності реалізації Стратегії[]

1) проведення незалежного оцінювання із залученням міжнародних та національних експертів щодо виконання завдань, передбачених Стратегією, та внесення Кабінету Міністрів пропозицій щодо подальших кроків розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

IV квартал 2020 р. Мінекономрозвитку

опублікування результатів незалежного оцінювання разом з рекомендаціями та пропозиціями на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та внесено відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів


Додаток 1[]

Перелік напрямів реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, реалізація яких передбачена іншими програмними та стратегічними документами

1. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА[]

1. Підвищення рівня інформаційного забезпечення, в тому числі вдосконалення системи державної статистики

1) План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 (пункт 14) (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752)

поетапне приведення системи регіональної статистики України у відповідність із стандартами ЄС.

2. Спрощення процедури реєстрації нових підприємств

1) План дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406 (пункти 1 – 4)

 • створення сервісу державної реєстрації протягом доби юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з використанням Інтернету;
 • проведення одночасно з державною реєстрацією юридичної особи, фізичної особи - підприємця реєстрації такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування;
 • створення сервісу відкриття банківського рахунка для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за допомогою Інтернету під час державної реєстрації.

3. Надання послуг суб’єктам малого і середнього підприємництва через центри надання адміністративних послуг та Єдиний держаний портал адміністративних послуг

1) План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 (розділ другий, пункти 31 – 39)

 • розроблення та впровадження системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб користувачів послуг;
 • проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності;
 • забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до державних реєстрів;

2) Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275

кількісні та якісні індикатори розвитку надання послуг через центри надання адміністративних послуг до 2020 року;

3) План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (пункти 23 – 26) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919)

 • забезпечення доступності адміністративних послуг;
 • зменшення надмірного адміністративного навантаження;
 • запровадження автоматизованого обміну даними між електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади (електронна взаємодія);

4) План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 688 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 78, ст. 2607) ● делегування повноважень щодо надання деяких адміністративних послуг;

4. Спрощення процедури банкрутства та популяризація “другого шансу”.

1) План дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406 (пункти 12, 23, 24)

урегулювання питання щодо неплатоспроможності, зокрема становлення граничних строків запровадження мораторію для задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства, запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника (супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства” (реєстраційний номер 3132-д).

5. Удосконалення ліцензійної та дозвільної системи.

1) План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615 (пункти 7, 8, 34)

 • удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру;
 • оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру;
 • скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

6. Подальша гармонізація законодавства у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності (сертифікації) з європейськими вимогами.

1) План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2282)

 • приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС;
 • приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС;
 • прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів;
 • зміцнення інституціонального потенціалу національного органу стандартизації;
 • впровадження інформаційної системи управління стандартами;
 • удосконалення інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

7. Зниження контролюючого тиску на мале і середнє підприємництво.

1) План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615 (пункти 43 – 45)

 • зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій;
 • установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб’єктів господарювання;
 • перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

8. Забезпечення виконання контрактів та позасудове врегулювання спорів.

1) План дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406 (пункти 6 – 10)

 • запровадження Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи;
 • запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову;
 • запровадження спрощеного механізму розгляду справ, пов’язаних із списанням грошової заборгованості;
 • запровадження медіації;
 • розширення можливостей для альтернативного врегулювання спорів.

2) План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 (розділ четвертий, пункти 30 – 35)

 • забезпечення доступу до здобуття професії приватного виконавця;
 • cтворення системи моніторингу та контролю за діяльністю приватних виконавців;
 • cтворення інтегрованої інформаційної системи у виконавчому процесі;
 • впровадження Єдиного реєстру боржників.

9. Удосконалення трудового законодавства. 1) План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573

 • запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо);
 • поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення;
 • створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів при територіальних органах державної служби зайнятості з питань організації та ведення власної справи;
 • проведення на постійній основі інформування населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення зайнятості;
 • залучення інвестицій для розвитку фермерських, особистих селянських господарств і сільськогосподарської кооперації.

2. РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО ФІНАНСУВАННЯ

10. Створення умов для забезпечення безпеки депозитів

1) Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391

 • посилення вимог щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

11. Зменшення інформаційної асиметрії завдяки веденню реєстру кредитних історій

1) Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391

 • створити кредитний реєстр Національного банку;
 • забезпечити розвиток співпраці між кредитними бюро та консолідацію доступної інформації про кредитну історію.

12. Зменшення дефіциту фінансування для суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом надання послуг з лізингу

1) Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391

 • стимулювати розвиток фінансового лізингу шляхом унесення змін до законодавства в частині визнання лізингодавців кредиторами, створення механізмів повернення майна та удосконалення оподаткування.

13. Використання можливостей венчурного капіталу, залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільне об’єднання ресурсів для фінансування проектів (краудфандинг)

1) План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 (розділ перший пункт 94)

 • розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності”.

3. СПРОЩЕННЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

14. Впровадження електронної податкової реєстрації

1) План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 (розділ перший, пункт 6)

 • розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”.

15. Спрощення системи податкової звітності, в тому числі через електронний кабінет платника податків

1) План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415 (пункт 2)

 • створення єдиного рахунка для сплати податків і зборів платниками податків;
 • впровадження повнофункціональної системи сервісного обслуговування платників через електронний кабінет;
 • запровадження єдиної уніфікованої форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

16. Зменшення обсягів неформальної зайнятості у суб’єктів малого і середнього підприємництва та сприяння її переходу у формальну

1) План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415 (пункт 3)

2) План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573 (пункти 16 – 21)

 • перегляд умов застосування спрощеної системи оподаткування щодо категорій осіб, видів діяльності, граничного обсягу доходу та ставок податку;
 • підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин;
 • популяризація укладення колективних договорів, удосконалення законодавства з питань соціального діалогу та колективно-договірного регулювання;
 • забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства в частині укладення трудових договорів;
 • проведення на постійній основі інформування населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення зайнятості;
 • зменшення навантаження на фонд оплати праці з метою стимулювання роботодавців до поетапного висвітлення заробітної плати найманих працівників;
 • розроблення механізму залучення до системи державного соціального страхування, насамперед пенсійного, заінтересованих осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах.

4. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК

17. Заохочення роботодавців до навчання своїх працівників

1) План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573 (пункт 5)

 • сприяння підвищенню конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних і представників вразливих груп працівників з низьким кваліфікаційним рівнем, що передбачатиме забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності.

18. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері малого і середнього підприємництва

1) Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 229 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 31, ст. 951)

 • сприяння розширенню економічних можливостей жінок у сфері зайнятості та розвитку підприємницького потенціалу, усунення негативних гендерних стереотипів, урахування особливих потреб усіх категорій жінок.

19. Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні військовослужбовці, молодь, старше покоління)

1) План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573 (пункт 7, 8, 12 - 15)

 • розширення можливостей для працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, у тому числі шляхом надання ваучера на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації;
 • здійснення компенсації витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі працевлаштування молоді;
 • запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю;
 • запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо);
 • поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення;
 • створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи.

20. Сприяння розвитку соціального підприємництва

1) План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573 (пункт 7)

 • вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, запровадження транзитних робочих місць для молоді з метою набуття досвіду, а також вивчення механізмів стимулювання сільськогосподарських виробників для працевлаштування сільського населення, що передбачатиме підготовку пропозицій щодо визначення у законодавстві поняття “соціальні підприємства”, “транзитні робочі місця”.

5. СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ / ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

21. Наближення законодавства України до законодавства та стандартів ЄС

1) План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2282)

2) [[План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки]], затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197)

 • приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС;
 • приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС;
 • прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів.

6. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

22. Створення сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва

1) План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 (розділ перший, пункти 84, 85)

 • приведення національного законодавства у відповідність із правом ЄС у сфері інтелектуальної власності;
 • утворення Національного органу інтелектуальної власності як державної організації.

23. Інтенсифікація процесу передачі здобутків науки до сфери підприємництва

1) План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 (підпункт 6 пункту 10) (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752)

 • підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів.

Пояснювальна записка[]

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – проект розпорядження), яким пропонується затвердити План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі – План заходів) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до пункту 32 «Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р та на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 504 «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року» (далі – Стратегія) з метою забезпечення імплементації напрямів, визначених Стратегією.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту розпорядження є забезпечення імплементації напрямів, визначених Стратегією, шляхом виконання Плану заходів з її реалізації.

3. Правові аспекти

У цій сфері правових відносин діють Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 504 «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Виконання завдань, передбачених Планом заходів, здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік виконавцям, відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України потребує погодження із Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інформаційної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою статистики України, Державною службою зайнятості України, Державною регуляторною службою, Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Реалізація проекту розпорядження сприятиме здійсненню заходів, спрямованих на покращення регіональної доступності послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема у сільській місцевості, в тому числі дорадчих послуг, узгодження регіональних та місцевих стратегій або програм розвитку малого і середнього підприємництва із реальними потребами підприємців у відповідному регіоні чи громаді, а також врахування стратегічних напрямків, зазначених у Стратегії, створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва, зокрема шляхом їх відкриття в межах існуючих об’єктів інфраструктури (ТПП, асоціації, громадські організації, центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості, агенції регіонального розвитку тощо), популяризацію підприємництва на регіональному та місцевому рівнях, соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва, в тому числі шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної корпоративної відповідальності на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також підготовці та поданню Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у східних регіонах (у період конфлікту та після його закінчення), зокрема щодо надання державної допомоги на відновлення підприємницької діяльності на підконтрольній Україні території.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку для обговорення та проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону потребує погодження сторонами соціального діалогу.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту розпорядження сприятиме приведенню регулювання ринку праці у відповідність до ринкових умов, скорочення адміністративного втручання та тиску на діяльність учасників ринку праці, визначення правил дистанційної зайнятості, економічно затребуваних видів зайнятості на умовах строкових договорів та їх регулювання, скорочення кількості звітів, пов’язаних з працевлаштуванням та зайнятістю, модернізація переліку інформації, яка підлягає звітуванню, забезпечення відповідності системи освіти потребам малого і середнього підприємництва при прогнозуванні потреб ринку праці, здійсненню заходів щодо додаткового навчання суб’єктами малого і середнього своїх працівників, розвитку їх компетенцій, підвищенню поінформованості про наявні програми навчання та стажування.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту розпорядження забезпечить імплементацію напрямів, визначених Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 504.

Виконувач обов’язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим НЕФЬОДОВ

Посилання[]

Advertisement