Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Роялті

Постановка питання[]

Компания по лицензионному договору с нерезидентом (лицензиаром) получает неисключительные права на пользование программным обеспечением. В дальнейшем эти неисключительные права на пользование программным обеспечением передаются конечным пользователям. В понимании пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 НКУ такая операция является роялти.

Согласно абзаца 2 пп. 140.1.2. ст. 140 НКУ, в состав расходов не включаются начисления роялти в отчетном периоде на пользу нерезидента в объеме, который превышает 4 % дохода от реализации за год, который предшествует отчетному. Таким образом, предприятие несет дополнительные расходы в размере налога на прибыль (19%) на сумму начисленных роялти, которые превышают 4% дохода за предыдущий год.

При превышении лимита в 4%, мы автоматически по закону должны еще платить налог на прибыль – 19%. Что в конечном счете влияет на цену для конечного заказчика. Для нас представляет интерес либо отмена этой нормы, либо существенное увеличения процента ограничения.

Проект змін, підготовлений Мінфіном, листопад 2014[]

Вот текст законопроекта http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52180

Но он динамичен. Его еще будут изменять. В этом тексте есть любопытные изменения определения роялти.

«По поводу 4% - насколько ничего не меняется. Просто перефразировано.
А вот новый список того, что не является роялти - это может быть проблемой.
Если правильно понимаем, то поставка ПО конечному потребителю будет с НДС. Все промежуточные поставки «не для себя» - без НДС».
Вимоги підпункту 140.5.7 пункту 140.5 цієї статті можуть не застосовуватися платником податку, якщо сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленою статтею 39 цього Кодексу;

Пропозиції 2014[]

Зміни до Податкового кодексу України стосовно оподаткування роялті.

Визначення «роялті» в Податковому кодексі України (підпункт 14.1.225 пункту 14.1 статті 14)[]

Існуюча редакція

14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України;

Пропозиція

14.1.225 роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи аудіовізуальні твори, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, будь-яким винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком, сортом рослин, породою тварин, торговельною маркою, компонуванням (топографією) інтегральних мікросхем, комерційною таємницею, правом на інформацію щодо промислового, технічного, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за передання (відчуження), частково або у повному складі, виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти вказані у частині першій цього пункту.

Обґрунтування

Гармонізація визначення роялті з міжнародними угодами України про уникнення подвійного оподаткування; усунення суперечностей, узгодження визначення роялті, яке міститься в Податковому кодексі, з законодавством в сфері інтелектуальної власності.

Підпункт 140.1.2 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України[]

Існуюча редакція

140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку.

До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь:

1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:

Пропозиція

140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку.

До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь:

1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні, літературні твори та комп’ютерні програми) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:

Обґрунтування

Усунення дискримінаційного положення по відношенню до такого об’єкта авторського права, як комп’ютерні програми, що дозволить зменшити невиправданий податковий тягар на видавців та розповсюджувачів комп’ютерних програм, що сплачують роялті правовласникам-нерезидентам.

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права», комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Виходячи із положень статті 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, до якого приєдналась Україна на підставі Закону України від 20 вересня 2001 року №2733-III та статті 2 Бернської конвенції, термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені. Таким чином, виключення із загального правила підпункту 1 абзацу 2 підпункту 140.1.2 пункту 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України доцільно поширити також і на комп’ютерні програми.

Підпункт 164.2.3. пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України[]

Існуюча редакція

164.2.3. доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

Пропозиція

164.2.3. доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

Обґрунтування

Усунення суперечностей з поняттям визначення роялті, передбаченим підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 роялті.

Історія питання[]

From: Юрій Пероганич [1] 
Sent: Friday, October 31, 2014 12:33 PM
To: lawyersAtapitu.org.ua; softwareAtapitu.org.ua
Subject: О роялти и лимите в 4% 

Членам Комитета АПИТУ по ПО Юристам компаний — членов АПИТУ

Пересылаю сообщение от одного из Членов АПИТУ (см. ниже).

Как я понимаю, лицензионные договора применяется с целью уменьшения налоговой нагрузки путем ухода от уплаты НДС при поставках ПО.

Вопрос внесения изменений в НКУ уже поднимался, см. на вики-сайте АПИТУ: http://uk.compu.wikia.com/wiki/Роялті. Мы этот вопрос ставили в этом году на Парламентские слушания по информациоонному обществу, однако вставить его в резолюцию слушаний не удалось.

См. также http://uk.compu.wikia.com/wiki/Робоча_група_з_питань_роялті_2010

Прошу подтвердить заинтересованность в решении данного вопроса.


В связи с подписанием Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, очень важным аргументом может быть приближение в этом вопросе с законодательством (aquis communitaire) ЕС. Может ли кто из адресатов исследовать этот вопрос?

Приглашаю к обсуждению через рассылку softwareAtapitu.org.ua


По итогам обсуждения Исполнительная администрация АПИТУ подготовит предложения о внесении изменений в законодательство и направит их для рассмотрения в КМУ, Минфин и профильные комитеты Верховной Рады.


Див. також[]

Посилання[]

Advertisement