Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Робоча група з питань захисту прав суб’єктів інтернет-відносин — утворена на виконання рішення Круглого столу, що відбувся 28 лютого 2012 року у приміщені МВС України

Проект положення[]

ПРОЕКТ на 9 квітня 2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з питань захисту прав суб’єктів інтернет-відносин

Загальні положення[]

1.1. Робоча група з питань захисту прав суб’єктів інтернет-відносин (далі – Робоча група) утворена на виконання рішення Круглого столу від 28 лютого 2012 року.

1.2. Робоча група утворюється з метою розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення балансу інтересів власників авторських та суміжних прав на об’єкти інтелектуальної власності у мережі Інтернет та громадян-користувачів її ресурсів.

1.3. Робоча група складається з фахівців, які мають досвід роботи із забезпечення прав суб’єктів інтернет-відносин. Вона формується і діє на добровільній основі, за організаційно-технічним сприянням Міністерства внутрішніх справ України

1.4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.5. Підставою для припинення діяльності Робочої групи є завершення розробки пропозицій з питань вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності та захисту прав суб’єктів інтернет-відносин.

1.6. Реорганізація або припинення діяльності Робочої групи здійснюються за згодою простої більшості членів Робочої групи, затвердженою її Головою.

1.7. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

Основні завдання Робочої групи[]

2.1. Аналіз причин виникнення проблемних питань при реалізації державної політики щодо забезпечення прав інтелектуальної власності у кіберпросторі, визначення шляхів і механізмів їх вирішення.

2.2. Узагальнення міжнародного досвіду з формування та реалізації державної політики щодо забезпечення прав інтелектуальної власності у кіберпросторі та забезпечення прав суб’єктів інтернет-відносин.

2.3. Вивчення міжнародної практики із забезпечення балансу інтересів власників прав на об'єкти інтелектуальної власності і суспільства в цілому у кіберпросторі.

2.4. Визначення напрямків удосконалення законодавства України у сфері правової охорони інтелектуальної власності у кіберпросторі.

2.5. Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення взаємодії правоохоронних органів, операторів та провайдерів зв’язку, громадських організацій у виявленні та припиненні правопорушень у кіберпросторі, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав.

2.6. Вироблення методики розслідування окремих справ у сфері кіберзлочинності та злочинів у сфері авторського права, які вчиняються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

2.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань дотримання прав інтелектуальної власності у кіберпросторі та забезпечення прав суб’єктів інтернет-відносин.

Повноваження Робочої групи[]

3.1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

– утворювати для опрацювання окремих питань тимчасові експертні та робочі підгрупи із залученням міжнародних і провідних українських експертів, учених, представників підприємств, установ та організацій;

– запрошувати посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій до участі в засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу;

– надсилати запити та одержувати інформацію від міністерств, відомств, організацій, господарських суб'єктів різних форм власності, яка необхідна для виконання завдань Робочої групи;

– збирати, узагальнювати і доводити до керівників зацікавлених установ пропозиції з організаційно-правових питань щодо забезпечення прав інтелектуальної власності у кіберпросторі;

– брати участь у розробленні законопроектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності у кіберпросторі, готувати узгоджені пропозиції щодо удосконалення законодавства України у цій сфері;

– сприяти забезпеченню взаємодії між правоохоронними органами громадськими організаціями, операторами та провайдерами зв’язку, з питань щодо забезпечення прав інтелектуальної власності у кіберпросторі;

– співпрацювати з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України та іншими зацікавленими органами та організаціями у рамках питань, пов'язаних з основними завданнями Робочої групи;

– висвітлювати у засобах масової інформації проблемні питання, що стосуються реалізації завдань Робочої групи;

– організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

– ініціювати проведення соціологічних опитувань з метою визначення громадської думки про стан забезпечення балансу інтересів власників прав на об'єкти інтелектуальної власності і суспільства в цілому, залучати до проведення цих опитувань громадські організації;

– організовувати і проводити у відповідності до чинного законодавства інші заходи для досягнення поставлених перед Робочою групою завдань.

3.2. У контактах з державними органами, проведенні спільних заходів Робочу групу представляє і виступає від її імені Голова Робочої групи.

Склад Робочої групи:[]

4.1. Робоча група складається з голови, двох його заступників, секретаря та членів Робочої групи.

4.2. Персональний склад Робочої групи формується з представників МВС України, інших органів державної влади, громадських організацій та фахівців (за їх згодою) у сфері інтелектуальної власності. Зміни до персонального складу у разі потреби можуть вноситися головою Робочої групи.

4.3. Голова Робочої групи діє від її імені на основі цього Положення. У разі відсутності голови Робочої групи його обов'язки виконують заступники.

4.4. Заступники Голови Робочої групи призначаються з числа її членів.

4.5. Секретар Робочої групи проводить поточну організаційну роботу, формує порядок денний, готує матеріали до засідання Робочої групи та проекти рішень, веде протокол засідання, забезпечує розповсюдження прийнятих Робочою групою рішень.

4.6. Виконання обов’язків членів Робочої групи здійснюється на громадських засадах.

Організація роботи Робочої групи[]

5.1. Основною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць. Іншими формами діяльності Робочої групи є електронне та інше листування учасників Робочої групи.

5.2. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Делегування членами Робочої групи своїх повноважень іншим особам не допускається.

5.3. На засіданні Робочої групи, крім її членів, можуть бути присутні запрошені зацікавлені особи, зокрема з підприємств, установ та організацій, наукових установ та організацій, представники органів державної влади (за згодою їх керівників), інші фахівці у сфері інтелектуальної власності

5.4. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Робочої групи вносять голова та інші члени Робочої групи. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує її секретар.

5.5. Засідання Робочої групи веде її Голова, а за його відсутності – один із заступників Голови.

5.6. У разі відсутності на засіданні Голови Робочої групи та його заступників, головуючий обирається із присутніх на засіданні членів Робочої групи.

5.7. На своїх засіданнях Робоча група розглядає пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.8. Рішення Робочої групи, прийняті на засіданні, фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Робочої групи.

5.9. У разі відсутності члена робочої групи без поважних причин на засіданнях два рази поспіль, такий член Робочої групи може бути виключений із її складу з письмовим повідомленням про факт та причини такого рішення керівництва установи, яка делегувала його до складу Робочої групі.

5.10. Тимчасові підгрупи за тематичними напрямами роботи, утворювані в установленому Робочою групою, очолюють члени Робочої групи за визначенням голови Робочої групи.

Advertisement