Комп'ютери в Україні вики
Advertisement
ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням АПІТУ
Протокол № 24 від 11.08.2011

 

Регламент роботи Правління АПІТУ

1. Загальні положення 

1.1. Правління здійснює свою діяльність відповідно до Статуту АПІТУ та цього Регламенту.

2. Порядок збору, місце та формування порядку засідань Правління 

2.1. Чергове засідання Правління збирається в другий четвер кожного парного місяця. У разі якщо зазначений день є святковим або вихідним, засідання проводиться в наступний четвер після свята (вихідного). Місце та час проведення чергового засідання Правління визначається за спільною згодою членів Правління.

2.2. Допускається проведення засідання Правління в інші дні за спільною згодою членів Правління АПІТУ.

2.3. Порядок денний чергового засідання Правління, місце, дата і час засідання публікуються в розсилці членів Правління АПІТУ не менше, ніж за п’ять днів до призначеної дати чергового засідання.

2.4. Формування порядку денного засідання Правління здійснюється генеральним директором АПІТУ. До порядку включаються всі питання, запропоновані членами Правління, генеральним директором АПІТУ, а також ті, за якими не було прийнято рішення на попередньому засіданні або в період між засіданнями. Член Правління, який ініціює включення питання до порядку денного, пропонує свій проект рішення з цього питання.

2.5. Запропоновані проекти рішень публікуються в розсилці для всіх членів Правління АПІТУ не менше, ніж за два робочих дні перед черговим засіданням.

2.6. За згодою більшості членів Правління на засіданні Правління можуть бути присутніми і / або брати участь в обговоренні особи, запрошені Правлінням або звернулися до Правління з відповідним проханням. Правління може обмежити присутність таких осіб лише періодом обговорення і голосування окремого питання.

2.7. Позачергове засідання Правління може бути ініційовано членом Правління, генеральним директором АПІТУ. Ініціатор позачергового засідання зобов'язаний повідомити кожному члену Правління про причини та приблизну дату і місце проведення позачергового засідання. Порядок прийняття рішень під час позачергового засідання здійснюється відповідно до п.3.

3. Порядок прийняття рішень 

3.1. Процедура прийняття рішень Правління має очну та заочну форму.

3.2. Очна форма передбачає особисту участь члена Правління у голосуванні під час чергового або позачергового засідання.

3.3. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування шляхом використання Інтернет-технологій (розсилка).

3.4. Метод використання Інтернет-технологій передбачає голосування шляхом відправлення повідомлення у відповідь на сформульоване рішення, в якому повинна міститися одна з наступних формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримуюсь». Член Правління може мотивувати своє рішення.

3.5. Заочне прийняття рішень передбачає наступний порядок: Член Правління, який ініціював питання, або генеральний директор АПІТУ пропонує проект рішення. Цей проект рішення виноситься на голосування генеральним директором АПІТУ та підлягає обов'язковій публікації в розсилці Правління.

3.6. Після збору голосів генеральний директор АПІТУ публікує результати заочного голосування в розсилці Правління. Рішення оформляється у вигляді протоколу, в якому вказується формулювання рішення, кількість голосів «за», «проти» і «утримуюсь», і кількість осіб, що не голосували, та розміщується в 3-х денний термін на сайті АПІТУ.

3.7. У разі якщо проводитиметься опитування, рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало у письмовій формі більше 50% членів Правління у строк, який не перевищує двох календарних днів з дати розсилки.

4. Порядок ведення засідання і голосування 

4.1. Засідання Правління АПІТУ ведуться відповідно до порядку денного. Головуючим на засіданнях Правління є голова Правління, а при відсутності - заступник голови. При відсутності голови і заступника голови Правління, головуючий на засіданні визначається учасниками засідання.

4.2. Голосування з питання порядку денного не може розпочатися до закінчення обговорення питання кожним бажаючим членом Правління.

4.3. Після закінчення обговорення Головуючий зачитує, в порядку надходження, проекти рішень, сформульовані членами Правління в процесі обговорення, і по черзі пропонує присутнім членам Правління проголосувати по кожному з проектів рішення.

4.4. Голосування є відкритим, якщо інше не встановлено рішенням Правління. Порядок голосування повинен бути оголошений до голосування.

4.5. Член Правління може підтримати тільки одну з таких формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримався».

4.6. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

4.7. Член Правління, який з поважних причин не може бути присутнім на черговому засіданні Правління має право делегувати свій голос одному із членів Правління. В такому випадку член Правління перед черговим засіданням Правління направляє лист членам Правління із зазначенням причин його відсутності та особи члена Правління, якому делегується голос. Одному члену Правління може бути делеговано не більше двох голосів інших членів Правління.

5. Протокол засідання 

5.1. На засіданні Правління ведеться протокол, він повинен бути оформлений і опублікований протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

5.2. Проект Протоколу повинен бути підготовлений секретарем засідання протягом 1 дня після засідання Правління та розісланий генеральним директором АПІТУ членам Правління.

5.3. У протоколі засідання зазначаються:

  • місце і час його проведення;
  • порядок денний;
  • повний список присутніх;
  • головуючий і секретар;
  • питання, поставлені на голосування;
  • підсумки голосування по кожному питанню, а в разі таємного голосування - список голосуючих;
  • прийняті рішення.

5.4. Протокол повинен бути підписаний Головуючим та секретарем засідання Правління, які несуть відповідальність за його повноту та правильність.

5.5. Член Правління, який не згоден з текстом протоколу, має право внести до протоколу свою окрему думку.

5.6. Текст протоколу публікується на сайті АПІТУ протягом одного дня після завершення його оформлення.

5.7. Оригінал протоколу зберігається у Виконавчій адміністрації АПІТУ.

6. Порядок інформування про рішення Правління 

6.1. Інформація, що відноситься до сфери діяльності одного з комітетів АПІТУ, повинна бути надана комітету шляхом її опублікування в розсилці Комітету.

6.2. Протокол рішення комітету повинен бути представлений для інформації Правлінню. Питання, що винесені комітетом на розгляд Правління або такі, що перебувають в компетенції Правління, повинні бути обов'язково розглянуті Правлінням. При прийнятті рішення Правління бере до уваги думку комітету.

6.3. Голова комітету інформує Правління про виконання спрямованих до комітету доручень Правління.

7. Виконання рішень Правління 

7.1. Всі рішення Правління обов'язкові до виконання відповідно до Статуту у строки, передбачені таким рішенням.

7.2. Інформування про порядок і результати виконання рішень Правління покладено на генерального директора АПІТУ або відповідального члена Правління, якщо такий був призначений рішенням Правління. Інформування про результати виконання рішень Правління повинно відбуватися протягом 3 (трьох) робочих днів після закінчення терміну виконання рішення, якщо такий був встановлений Правлінням.

8. Набуття сили рішеннями Правління 

8.1. Рішення Правління, прийняті з порушенням цього Регламенту, вважаються недійсними. Рішення про відповідність процедури ухвалення рішення за даним Регламентом приймається Правлінням.

9. Етика членів Правління 

9.1. Члени Правління зобов'язані доводити до відома Правління про свої контакти з органами державної влади, якщо ці контакти здійснюються в рамках повноважень представників АПІТУ в цих органах.

9.2. Член Правління не має права використовувати своє становище в АПІТУ в своїх особистих цілях.

10. Використання розсилки членів Правління

10.1. Всі листи, що поступають до Виконавчої адміністрації АПІТУ, та усні запити від державних органів та ЗМІ публікуються в розсилці членів Правління не пізніше наступного дня з дати отримання.

10.2. Виконавча адміністрація протягом двох робочих днів від опублікування листа, що передбачає відповідь, направляє в розсилку Правління проект відповіді з урахуванням пропозицій, отриманих від членів Правління.

11. Внесення до Регламенту змін і доповнень 

11.1. Внесення змін та доповнень до Регламенту приймається Правлінням не менше, ніж 2/3 складу Правління.

Advertisement