Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Проект вноситься народним депутатом Рибчинським Є.Ю.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав


Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні.

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

користувач – будь-яка юридична, фізична особа, фізична особа-підприємець, яка вчиняє дії, що, відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка інакшим чином має виплатити винагороду чи компенсацію суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав;

організація колективного управління – організація, яка управляє авторським правом і (або) суміжними правами від імені правовласників та задля їх колективної вигоди, яка перебуває на обліку в Установі;

правовласник – суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав, або інша особа, окрім організації колективного управління, яка на підставі договору про використання прав чи згідно норми закону має право на отримання частки винагороди, зібраної організацією колективного управління.

Установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

члени організації колективного управління – правовласники, які відповідають умовам членства організації колективного управління та визнані організацією колективного управління як її члени.

Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі, використовуються у значенні, встановленому у Законі України «Про авторське право і суміжні права».

Стаття 2 Законодавство України про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав

Законодавство у сфері колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Стаття 3 Застосування правил міжнародного договору Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері

       інтелектуальної власності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності забезпечує: 1) координацію діяльності Установи; 2) контроль за реалізацією Установою державної політики у сфері інтелектуальної власності. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності затверджує: 1) форму заяви щодо взяття юридичної особи на облік організації колективного управління; 2) форму Свідоцтва про облік організації колективного управління; 3) форму заяви щодо набуття повноважень з обов’язкового колективного управління; 4) форму Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління; 5) форму рішення про взяття на облік організації колективного управління; 6) форму рішення про відмову у взятті на облік організації колективного управління; 7) форму рішення про надання організації повноважень з обов’язкового колективного управління; 8) форму рішення про відмову у наданні організації повноважень з обов’язкового колективного управління; 9) форму рішення про анулювання Свідоцтва про облік організації колективного управління; 10) форму рішення про анулювання Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління; 11) форму щорічного звіту про діяльність організації колективного управління; 12) порядок ведення Реєстру організацій колективного управління; 13) форму рішення про застосування санкції до організації колективного управління.

Стаття 5 Повноваження Установи Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав в частині обліку та здійснення нагляду за діяльністю організацій колективного управління, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції: 1) забезпечує облік організацій колективного управління; 2) визначає організації колективного управління, в тому числі і організації, які здійснюватимуть обов’язкове колективне управління; 3) видає свідоцтва про облік організації колективного управління, свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління, дублікати цих свідоцтв, переоформлює та анулює відповідні свідоцтва; 4) забезпечує ведення Реєстру організацій колективного управління, вносить в Реєстр записи про взяття на облік організацій колективного управління та про зняття організацій колективного управління з обліку; 5) здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління; 6) застосовує до організацій колективного управління санкції у порядку, визначеному цим Законом.

РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття 6 Основні засади діяльності організацій колективного

      управління

1. Принципами діяльності організацій колективного управління є: 1) прозорість – правовласники, користувачі та громадськість повинні забезпечуватися належною інформацією про діяльність організацій колективного управління; 2) підзвітність – організації колективного управління мають звітувати перед вітчизняними і (або) зарубіжними правовласниками щодо своєї діяльності у порядку, передбаченому цим Законом; 3) ефективне управління – організації колективного управління повинні збирати винагороду (роялті), розподіляти й виплачувати її правовласникам настільки швидко, ефективно й точно, наскільки це можливо, та лише з обґрунтованими витратами. 2. Правовласники можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їх майновими правами, обирати на які саме об’єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Окрім випадків, коли організація колективного управління має об’єктивно обґрунтовані причини відмовити в управлінні, вона зобов’язана управляти такими правами за умови, що управління ними підпадає під сферу її діяльності. 3. Повноваження на колективне управління організації колективного управління, одержують від правовласників на підставі договору про передачу прав в колективне управління, який укладається у письмовій формі з зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних прав на ці об’єкти. Згідно сфер діяльності, передбачених пунктами 1-7 частини першої статті 15 цього Закону, організації колективного управління здійснюють діяльність не тільки в межах повноважень, отриманих безпосередньо від правовласників, а, враховуючи передбачені у даному Законі винятки, й на користь всіх інших правовласників прав згідно із категорією прав на види об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, за якою організація отримала функції із розширеного колективного управління, відповідно до положень цього Закону. 4. Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління, взяті на облік Установою, також можуть укладати між собою договори про представництво прав. У випадку управління правами на підставі договорів про представництво прав неприпустимою є дискримінація щодо правовласників, майнові права яких передані організації на підставі договорів про представництво прав, зокрема в частині встановлення тарифів, утримань з сум зібраної винагороди, умов збору та розподілу винагороди. 5. Організація колективного управління зобов’язана повідомити правовласника про умови членства в організації колективного управління та розміри утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття поточних витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, до початку співпраці з ним, окрім випадків здійснення колективного управління у сферах, передбачених пунктами 1-7 частини першої статті 15 цього Закону. 6. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти правовласникам у визнанні їх членами організації колективного управління. 7. Організація колективного управління зобов’язана зі своєї сторони забезпечити власним членам та користувачам можливість звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), в тому числі і при реалізації ними власних прав.

Стаття 7 Статут організації колективного управління 1. Організації колективного управління діють на основі статутів, що затверджуються в установленому порядку і в межах повноважень, одержаних від правовласників, враховуючи спеціальні положення даного Закону стосовно здійснення розширеного колективного управління. 2. Статутом організації колективного управління мають бути передбачені належні та ефективні механізми участі членів організації колективного управління в процедурах прийняття рішень організацією. Представництво різних категорій членів організації колективного управління у процедурах прийняття рішень цією організацією має бути справедливим та збалансованим. 3. Умови членства в організаціях колективного управління, права правовласників мають бути затверджені окремим документом або передбачені статутом.

Стаття 8 Загальні збори членів організації колективного

	       управління

1. Загальні збори членів організації колективного управління проводяться з метою забезпечення контролю членів організації колективного управління за діяльністю цієї організації. 2. Загальні збори членів організації колективного управління проводяться не менше одного разу на рік. 3. На загальних зборах членів організації колективного управління затверджуються всі зміни до статуту та умов членства (якщо такі умови не врегульовані статутом). 4. На загальних зборах членів організації колективного управління приймаються рішення про призначення та звільнення директора організації колективного управління, заслуховуються звіти щодо його діяльності та затверджується розмір матеріальної винагороди, що отримуватиме директор організації. Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення наступних питань: 1) загальної політики розподілу коштів, що мають бути перераховані правовласникам; 2) загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі; 3) призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки; 4) затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління. Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління. 5. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати власне право голосу всі члени організації колективного управління. Разом з тим, організації колективного управління у власних статутах або умовах членства можуть передбачити обмеження участі та права голосу члена організації колективного управління на підставі одного або обох критеріїв: 1) строку членства в організації колективного управління; 2) розміру виплаченої або належної винагороди члену організації. Застосування таких критеріїв має бути справедливим та обґрунтованим. 6. Кожен член організації колективного управління має право призначити представника та делегувати йому право голосу. Порядок та умови передачі права голосу мають бути визначені статутом або умовами членства організації колективного управління. Під час проведення загальних зборів, на які представнику було передано право голосу, представник набуває всіх прав члена організації колективного управління, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються представнику, визначаються окремо для кожних загальних зборів. 7. Організація колективного управління може запрошувати на власні загальні збори не тільки власних членів, а й всіх правовласників, майновими правами яких ця організація управляє згідно сфери, в якій організація здійснює розширене колективне управління.

Стаття 9 Наглядовий орган організації колективного управління 1. Окрім щорічних загальних зборів кожна організація колективного управління створює наглядовий орган для забезпечення поточного контролю за діяльністю організацій колективного управління, здійснення повноважень, делегованих загальними зборами, здійснення контролю за діяльністю керівництва організації колективного управління. Порядок створення та функції наглядового органу мають бути передбачені статутом організації колективного управління. 2. У наглядовому органі мають бути справедливо та збалансовано представлені представники різних категорій правовласників, які є членами організації колективного управління. До складу наглядового органу можуть входити треті особи, які не є членами організації колективного управління, але професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції. 3. Наглядовий орган звітує перед загальними зборами членів організації колективного управління не менше ніж раз на рік. Окрім звіту про діяльність наглядового органу, його представники щороку звітують перед загальними зборами членів організації колективного управління про відсутність або наявність можливих конфліктів інтересів, що заважають подальшому виконанню обов’язків члену наглядового органу.

Стаття 10 Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління 1. Організації колективного управління зобов’язані оприлюднювати та підтримувати в актуальному стані на власних веб-сайтах наступну інформацію: 1) статут; 2) умови членства в організації колективного управління (якщо такі умови не врегульовані статутом); 3) порядок вилучення прав з управління організації колективного управління; 4) типові ліцензійні договори і типові тарифи, що застосовуються організацією колективного управління; 5) відомості про керівника організації колективного управління; 6) загальна політика розподілу винагороди, що має бути перерахована правовласникам; 7) загальна політика утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі; 8) перелік укладених угод з іншими організаціями колективного управління, найменування таких організацій; 9) порядок розгляду скарг і вирішення спорів між цією організацією колективного управління та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками; 10) щорічний звіт про діяльність організації колективного управління; 11) перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які були вилучені з управління організації колективного управління у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону; 2. Організації колективного управління зобов’язані вживати заходів для забезпечення ефективної та прозорої діяльності керівництва організації. Зокрема, керівник організації колективного управління щороку зобов’язаний звітувати перед загальними зборами організації про власні інтереси в організації колективного управління; про суми отриманої винагороди в якості правовласника (за наявності такої ситуації) від цієї організації колективного управління; про існуючі або потенційні конфлікти інтересів між обов’язками керівника щодо організації колективного управління та його обов’язками щодо іншої фізичної або юридичної особи.

Стаття 11 Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління 1. Організація колективного управління щороку до 1 квітня наступного року за звітним оприлюднює на власному веб-сайті щорічний звіт про діяльність організації колективного управління. Вільний доступ до цього звіту на веб-сайті організації має бути забезпечений протягом п’яти років з дня його розміщення. Один примірник щорічного звіту в строк до 1 квітня наступного року за звітним надсилається на адресу Установи. 2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління підлягають аудиту в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід’ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним. 3. Щорічний звіт організації колективного управління має містити щонайменше наступні відомості: 1) укладені або розірвані протягом року двосторонні чи багатосторонні договори організації колективного управління з іншими організаціями колективного управління, у томи числі іноземними (назва сторін договору, дата набрання чинності договором, строк дії договору, предмет договору); 2) інформація про збір і розподіл винагороди (роялті) організацією колективного управління (способи використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; залишок нерозподіленої винагороди (роялті) (на початок звітного періоду); сума зібраної винагороди (роялті) протягом звітного періоду (надходження); сума розподіленої винагороди (роялті) протягом звітного періоду; залишок нерозподіленої винагороди (роялті) (на кінець звітного періоду); 3) інформація про виплату винагороди (роялті) організацією колективного управління (спосіб використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; залишок невиплаченої винагороди (роялті) (на початок звітного періоду); сума виплаченої винагороди (роялті) протягом звітного періоду; сума винагороди (роялті), утриманої організацією; залишок невиплаченої винагороди (роялті) (на кінець звітного періоду); загальна сума невиплаченої винагороди (роялті), у тому числі незапитана винагорода (роялті); 4) у випадку наявності нерозподіленої, невиплаченої винагороди – інформація про причини виникнення такої ситуації; 5) інформація про використання сум, утриманих організацією колективного управління; 6) інформація про випадки відмови укладення договорів з користувачами; 7) інформація щодо організаційно-правової форми та структури організації колективного управління. Окрім зазначених відомостей, з метою забезпечення прозорості діяльності, організація колективного управління може включити до власного щорічного звіту також інші відомості. У випадку використання частки сум зібраної винагороди на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі, до щорічного звіту також додається спеціальний звіт з детальною інформацією щодо конкретних напрямів використання із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом. 4. Форма щорічного звіту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 12 Функції організацій колективного управління 1. Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції: 1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; 2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними); 3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам; 4) звертаються від власного імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність; 5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація; 6) здійснюють моніторинг правомірного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно власної сфери діяльності та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління. 2. Організації колективного управління зобов’язані надавати інформацію на мотивовані запити та реагувати на скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший термін, який не повинен перевищувати п’ятнадцяти календарних днів з дня отримання такого запиту. 3. Організації колективного управління не мають права займатися комерційною діяльністю, інвестувати зібрану винагороду, використовувати будь-яким способом об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких перебувають в їх колективному управлінні.

Стаття 13 Вилучення прав з управління організації колективного управління 1. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі – заява про вилучення). У заяві про вилучення має бути зазначено права, які вилучаються з управління організації та перелік об’єктів авторського і (або) суміжних прав. У заяві про вилучення правовласниками зазначається перелік об’єктів, відносно яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об’єкти. 2. У випадку подання правовласниками до організацій колективного управління заяви про вилучення відносно їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, організація колективного управління зобов’язана протягом шести місяців від дати отримання цих заяв виплатити правовласникам, які звернулися з заявами, належну їм винагороду; внести відповідні зміни у договори з користувачами, припинити управління відносно цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинення дій щодо надання дозволів на використання цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; дій щодо збору винагороди за використання цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; дій щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об’єктів тощо) та розмістити інформацію про таке вилучення (з переліком правовласників, які здійснили таке вилучення, та об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких відбулося вилучення) на власному веб-сайті. 3. Подання заяви про вилучення не допускається, а колективне управління має бути обов’язковим у випадках: 1) забезпечення управління майновими правами правовласників під час кабельної ретрансляції об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; 2) забезпечення права на винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у випадках і за умов, визначених цим Законом та Законом України «Про авторське право і суміжні права». 4. За умов дотримання правовласниками порядку вилучення, передбаченого цією статтею, організація колективного управління не має права відмовляти у вилученні прав з управління.

Стаття 14 Права правовласників у взаємовідносинах з організацією колективного управління 1. Правовласники, що набули статусу члена організації колективного управління, мають право: 1) обирати на власний розсуд організацію колективного управління для подальшої співпраці або створювати власні організації колективного управління з урахуванням особливостей реєстрації організацій колективного управління, передбачених цим Законом; 2) приймати участь у загальних зборах членів організації колективного управління згідно положень статті 8 цього Закону; 3) приймати участь у діяльності наглядового органу організації колективного управління згідно положень статті 9 цього Закону; 4) отримувати від організацій колективного управління інформацію про управління їх майновими правами, про суми зібраної та нарахованої їм винагороди; 5) отримувати належну їм винагороду; 6) звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку); 7) вилучати з управління організацій колективного управління майнові права у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону; 2. Правовласники, що не набули статусу члена організації колективного управління, мають права, передбачені пунктами 1, 4 – 7 частини першої цієї статті. Право, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті може бути реалізовано правовласниками, що не набули статусу члена організації колективного управління, у порядку, визначеному частиною сьомою статті 8 цього Закону. Для здійснення в повному обсязі права, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, та права, передбаченого пунктом 3 частини першої цієї статті, правовласники, що не набули статусу члена організації колективного управління, мають право набути у встановленому порядку статусу члена організації колективного управління.

РОЗДІЛ ІІІ РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ

КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття 15 Сфери реєстрації організацій колективного управління 1. Діяльність організацій колективного управління підлягає реєстрації в Установі. Установа здійснює реєстрацію організацій, які здійснюватимуть розширене колективне управління майновими правами в наступних сферах: 1) публічне виконання музичних творів з текстом і без тексту, включно із тими творами, що є частиною аудіовізуальних творів; 2) публічне сповіщення музичних творів з текстом і без тексту, включно із тими творами, що є частиною аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції; 3) забезпечення права на разову справедливу винагороду для виконавців та виробників фонограм (відеограм) за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань, чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою; 4) забезпечення права на разову справедливу винагороду для виконавців та виробників фонограм (відеограм) за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції; 5) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва; 6) забезпечення права на винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у випадках і за умов, визначених цим Законом та Законом України «Про авторське право і суміжні права»; 7) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окрім прав організацій мовлення відносно їх власних передач (програм мовлення). Цей перелік сфер колективного управління, за якими Установою проводиться реєстрація організацій колективного управління є вичерпним. Сфери, передбачені пунктами 6, 7 частини першої цієї статті є сферами обов’язкового колективного управління. 2. За кожною сферою колективного управління, зазначеною у частині першій цієї статті, Установою визначаться одна організація. 3. Одна юридична особа може бути визначена організацією колективного управління за однією або декількома сферами, передбаченими частиною першою цієї статті. 4. В інших сферах використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав управління майновими правами правовласників здійснюється або організацією колективного управління, яка взята на облік Установою згідно цього Закону, на підставі договору з правовласником про передачу прав в колективне управління, який укладається у письмовій формі з зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних прав на ці об’єкти; або повіреним; або безпосередньо правовласником.

Стаття 16 Реєстрація організацій колективного управління 1. За сферами, передбаченими пунктами 1-5 частини першої статті 15 цього Закону організація може бути взята на облік та внесена Установою до Реєстру організацій колективного управління, якщо вона відповідає наступним критеріям: 1) є належно репрезентативною; 2) є юридичною особою; 3) не має на меті прямо або опосередковано одержувати прибуток; 4) має предметом діяльності управління на колективній основі майновими правами правовласників; 5) не має права займатися господарською комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким чином об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручені їй для управління; 6) поширює свою діяльність на територію всієї України і має в більшості областей України відокремлені підрозділи або осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації колективного управління переговори щодо укладання договорів; 7) створена суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав – резидентами України, об’єднує членів організації, які є суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, та які передали на підставі договорів власні майнові права в управління цій організації; 8) має статут, що відповідає вимогам законодавства, зокрема у сфері авторського права і суміжних прав, в тому числі і вимогам цього Закону; 9) має кваліфікований персонал з не менш ніж дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних прав, необхідний для виконання функцій організації колективного управління; 10) має необхідне для здійснення функцій організації колективного управління матеріально-технічне та програмне забезпечення (комп’ютери, принтер, ксерокс, комп’ютерні програми, що дають змогу здійснювати ідентифікацію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної винагороди, облік та ідентифікацію правовласників, доступ до мережі Інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця тощо); 11) має приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу, обладнання та виконання функцій організації колективного управління, яке перебуває в безпосередньому користуванні та володінні відповідної організації колективного управління на праві власності, оренди або іншого правочину, що підтверджує перебування нерухомого майна в володінні і користуванні; 12) має затверджене загальними зборами організації положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань). 2. Організація колективного управління може бути взяти на облік, якщо вона є належно репрезентативною, тобто: 1) організація представляє суттєву частину правовласників – резидентів України на певний вид об’єктів авторського права і (або) суміжних прав для певної категорії права, з точки зору їх реального використання в Україні; 2) організація уклала договори про представництво прав із іноземними організаціями колективного управління, які управляють правами на цей вид об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, що є суттєвими, враховуючи їх реальне використання в Україні. Під час визначення того, чи є певна організація колективного управління суттєво репрезентативною, чи яка із декількох організацій колективного управління є більш суттєво репрезентативною, має враховуватися реальна важливість репертуару стосовно відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні, що відображається в: 1) кількості об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що покриваються репертуаром даної організації; 2) реальному використанні репертуару; 3) вартості репертуару, що проявляється в розмірі виплаченої чи належної винагороди за використання цього виду об’єктів авторського права і (або) суміжних прав для цієї категорії права. 3. Юридична особа для взяття її на облік подає до Установи заяву встановленого зразка, в якій в зазначається сфера, щодо якої юридична особа подає заяву на визначення організацією колективного управління. До заяви додаються: 1) перелік правовласників, майновими правами яких юридична особа управляє згідно сфери, щодо якої подається заява; 2) відомості про кількість об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що покриваються репертуаром юридичної особи (майнові права щодо яких передані юридичній особі в управління), згідно сфери, щодо якої подається заява, та про факти використання на території України цих об’єктів; 3) копії договорів, укладених юридичною особою з іноземними організаціями колективного управління, які управляють правами на вид об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, згідно сфери, щодо якої подається заява; 4) відомості про членство або співпрацю з міжнародними об’єднаннями організацій колективного управління, міжнародними об’єднаннями суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно сфери, щодо якої подається заява; 5) відомості про суми сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік; 6) копії установчих документів; 7) довідка з банку про відкриття рахунку; 8) відомості про осіб, уповноважених представляти організацію, а також відомості про відокремлені підрозділи або осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації колективного управління переговори щодо укладання договорів (із зазначенням назви відокремленого підрозділу, області, місцезнаходження, посадових осіб, контактних телефонів); 9) копія затвердженого загальними зборами організації положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань); 10) відомості про всіх засновників, членів організації; 11) окрема письмова заява організації до Установи про здійснення заходу державного нагляду (контролю) з метою підтвердження відповідності заявника передбаченим цією статтею критеріям. Якщо засновниками організації, крім первинних суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, є інші суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав, до заяви також додаються договори даних суб’єктів із суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав про передачу їхніх майнових прав. Зазначені документи мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку. 4. Відповідальність за достовірність документів, поданих для взяття на облік організації, та зазначеної в них інформації, несе організація. Документи, подані до Установи для взяття організації на облік, поверненню не підлягають і залишаються в Установі. 5. Заява про взяття на облік організації колективного управління розглядається Установою протягом тридцяти робочих днів з дня подання юридичною особою всіх необхідних документів. Установа опрацьовує документи, надані юридичною особою, організовує здійснення заходу державного нагляду (контролю) відносно юридичної особи, яка подала заяву про взяття на облік, у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. За результатами проведених заходів Установа приймає рішення про взяття на облік організації колективного управління або про відмову в узятті її на облік. 6. Підставами для відмови у взятті юридичної особи на облік організацій колективного управління є: а) невідповідність вимогам частини першої цієї статті; б) подання неповного переліку документів відповідно до частини третьої цієї статті або документів, які містять недостовірні відомості; в) подання статуту та інших документів, оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства. Про прийняте рішення щодо відмови у взятті на облік організації колективного управління Установа письмово інформує юридичну особу протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову та надає копію рішення про відмову у взятті на облік. Рішення про відмову у взятті на облік організації може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства. 7. У випадку відповідності юридичної особи вимогам частини першої цієї статті, подання повного переліку документів відповідно до частини третьої цієї статті, подання статуту та інших документів, оформлення та зміст яких відповідає вимогам законодавства Установою приймається рішення про взяття організації колективного управління на облік та видається Свідоцтво про облік організації колективного управління. Свідоцтво про облік організації колективного управління видається на безоплатній основі протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про взяття організації колективного управління на облік. Свідоцтво про облік організації колективного управління підписується керівником Установи або його заступником згідно розподілу обов’язків та засвідчується печаткою Установи. 8. Узята на облік організація колективного управління заноситься до Реєстру організацій колективного управління. Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 9. Юридична особа набуває статус організації колективного управління в результаті її внесення Установою до Реєстру організацій колективного управління та видачі відповідного Свідоцтва про облік організації колективного управління. 10. Свідоцтво про облік організації колективного управління є чинним протягом п’яти років з дати його видачі. За 60 календарних днів до закінчення п’ятирічного строку чинності Свідоцтва Установа розміщує на власному офіційному веб-порталі оголошення про початок прийому заяв від зацікавлених юридичних осіб про взяття на облік організації колективного управління згідно сфери, за якою закінчуються строк чинності Свідоцтва. В оголошенні зазначається сфера, за якою проводиться визначення та строк, протягом якого заінтересовані юридичні особи мають подати до Установи заяви. Подання заяви про взяття на облік також допускається у випадку анулювання Свідоцтва згідно положень статей 19, 25 цього Закону. Заяви про взяття на облік, подані в інших випадках, залишаються без розгляду. 11. Установа здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління у порядку, передбаченому статтею 25 цього Закону. 12. Реєстрація організацій колективного управління для здійснення обов’язкового колективного управління, за сферами, передбаченими пунктами 6, 7 частини першої статті 15 цього Закону, проводиться виключно серед організацій колективного управління, які зареєстровані Установою та на момент проведення такої реєстрації здійснюють діяльність з розширеного колективного управління за сферами, передбаченими пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону. 13. Реєстрація організації колективного управління для здійснення обов’язкового колективного управління проводиться Установою за результатами добровільного або примусового визначення. 14. Добровільне визначення організації колективного управління для здійснення обов’язкового колективного управління проводиться з урахуванням Перехідних положень цього Закону та у випадках: 1) закінчення строку дії Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління – за 60 календарних днів до закінчення його строку; 2) анулювання Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління або анулювання Свідоцтва про облік організації колективного управління, яка здійснювала обов’язкове колективне управління, - протягом п’яти робочих днів з дня виявлення Установою такої ситуації. Добровільне визначення організації колективного управління для здійснення обов’язкового колективного управління відбувається шляхом проведення переговорів між організаціями колективного управління, які перебувають на обліку в Установі за сферами, визначеними пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону, щодо визначення організації колективного управління, яка буде здійснювати обов’язкове колективне управління за однією з сфер, визначених пунктами 6, 7 частини першої статті 15 цього Закону. Для початку переговорів Установа розміщує на власному офіційному веб-порталі у мережі Інтернет оголошення, в якому зазначається: 1) сфера обов’язкового колективного управління, стосовно якої організаціям колективного управління необхідно обрати одну, яка буде здійснювати функції з обов’язкового колективного управління; 2) перелік організацій колективного управління, які взяті на облік за сферами, передбаченими пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону; 3) дату, з якої Установа розпочне процедури, передбачені частиною 15 цієї статті, у випадку ненадходження повідомлення про визначення організації яка буде здійснювати функції з обов’язкового колективного управління та копії укладеної багатосторонньої угоди між всіма організаціями, зазначеними в оголошенні; 4) відомості про контактну особу, з якою може бути узгоджено надання Установою приміщення для проведення переговорів між організаціями. Установа не приймає безпосередньої участі у проведенні переговорів між зазначеними в оголошенні організаціями. Тим не менш, на вимогу однієї із організацій, що беруть участь у процесі, Установа може надати список нейтральних експертів, серед яких організації можуть обрати медіатора чи медіаторів для полегшення переговорів та досягнення згоди. Організації колективного управління, зазначені в оголошенні, мають досягти домовленостей протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення Установою оголошення. За результатами досягнутих домовленостей зазначені в оголошенні організації укладають багатосторонню угоду строком на 3 роки, за якою одній організації буде доручено повноваження з обов’язкового колективного управління. Сторонами такої угоди мають виступати всі організації колективного управління, взяті на облік Установою за сферами, передбаченими пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону, та зазначені Установою в оголошенні. Не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання такої багатосторонньої угоди, організація колективного управління, яка набула повноважень з обов’язкового колективного управління, письмово повідомляє Установу про сферу обов’язкового колективного управління, щодо якої її було визначено, та надає копію укладеної угоди, засвідчену в установленому законодавством порядку. Протягом одного робочого дня з моменту отримання такої інформації Установа вносить відповідні відомості про набуття організацією повноважень з обов’язкового колективного управління до Реєстру організацій колективного управління, видає цій організації Свідоцтво про здійснення обов’язкового колективного управління на безоплатній основі та розміщує відповідну інформацію на власному офіційному веб-порталі у мережі Інтернет. Свідоцтво про здійснення обов’язкового колективного управління є чинним протягом п’яти років з дати його видачі. 15. У випадку недосягнення згоди між організаціями колективного управління щодо визначення єдиної організації для здійснення функцій з обов’язкового колективного управління у порядку, передбаченому частиною 14 цієї статті, Установа розпочинає заходи з примусового визначення організації, яка здійснюватиме обов’язкове колективне управління та розміщує на власному офіційному веб-порталі у мережі Інтернет оголошення, в якому зазначається: 1) сфера обов’язкового колективного управління, стосовно якої організаціям колективного управління необхідно обрати одну, яка буде здійснювати функції з обов’язкового колективного управління; 2) перелік організацій колективного управління, які взяті на облік за сферами, передбаченими пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону; 3) строк, протягом якого до Установи мають надійти заяви від зацікавлених організацій колективного управління, зазначених у оголошенні (цей строк не може перевищувати 10 календарних днів). Зацікавлені організації колективного управління, зазначені в оголошенні Установи, для набуття повноважень з обов’язкового колективного управління мають подати заяву встановленого зразка та: 1) відомості про укладені договори про представництво прав з іноземними організаціями колективного управління; 2) відомості про суми сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік. У разі подання заяви і документів декількома організаціями колективного управління при визначенні організації, яка буде здійснювати обов’язкове колективне управління, визначальним критерієм є кількість укладених та чинних на момент проведення визначення договорів про представництво прав з іноземними організаціями колективного управління. У випадку однакових показників між організаціями колективного управління за цим критерієм, визначена має бути організація, яка має найбільші показники за сумами сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік. Установа протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня завершення встановленого для подання заяв строку приймає рішення про визначення організації для здійснення обов’язкового колективного управління, вносить відповідні відомості про набуття організацією повноважень з обов’язкового колективного управління до Реєстру організацій колективного управління, видає цій організації Свідоцтво про здійснення обов’язкового колективного управління на безоплатній основі та розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Установи у мережі Інтернет. Положення цієї частини застосовуються виключно у випадку недосягнення згоди та не укладення договору між всіма організаціями колективного управління, взятими на облік Установою за сферами, передбаченими пунктами 1-4 частини першої статті 15 цього Закону, та зазначені Установою в оголошенні.

Стаття 17 Переоформлення Свідоцтва про облік організації колективного управління, Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління 1. Свідоцтво про облік організації колективного управління, Свідоцтво про здійснення обов’язкового колективного управління підлягає переоформленню у разі: 1) зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи); 2) зміни місцезнаходження юридичної особи. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва, організація колективного управління зобов’язана протягом 10-ти робочих днів з дня виникнення таких підстав подати до Установи заяву про переоформлення Свідоцтва разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 2. Організація колективного управління, що подала заяву та відповідні документи про переоформлення Свідоцтва, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття зазначених документів до розгляду, яка видається Установою за заявою організації колективного управління на безоплатній основі на наступний робочий день після прийняття цих документів до розгляду. 3. Переоформлене Свідоцтво видається організації протягом трьох робочих днів з дня подання заяви про переоформлення на безоплатній основі.

Стаття 18 Видача дубліката Свідоцтва про облік організації колективного управління, Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління 1. У разі втрати, пошкодження Свідоцтва про облік організації колективного управління, Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління до Установи подається заява про видачу дубліката свідоцтва. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, організація подає до Установи, крім заяви про видачу дубліката Свідоцтва, непридатне для користування Свідоцтво. 2. Організація, яка подала заяву про видачу дубліката Свідоцтва замість втраченого або пошкодженого, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката Свідоцтва, яка видається Установою на безоплатній основі на наступний робочий день після прийняття цієї заяви до розгляду. 3. Установа протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката Свідоцтва видає дублікат Свідоцтва замість втраченого або пошкодженого на безоплатній основі. 4. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість втраченого Установа приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене, та оприлюднює інформацію про це шляхом її опублікування на офіційному веб-порталі Установи у мережі Інтернет в день видання такого наказу.

Стаття 19 Анулювання Свідоцтва про облік організації колективного управління, Свідоцтва про здійснення обов’язкового колективного управління 1. Свідоцтво про облік організації колективного управління, Свідоцтво про здійснення обов’язкового колективного управління може бути анульовано: а) за власною заявою організації колективного управління; б) у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку; в) за рішенням суду. 2. Заява про анулювання Свідоцтва, подана організацією колективного управління, розглядається Установою протягом трьох робочих днів з дня її надходження на адресу Установи. Про анулювання Свідоцтва за заявою організації колективного управління Установа приймає рішення, засвідчена копія якого надсилається організації протягом одного робочого дня з дня його прийняття. В день прийняття рішення організація колективного управління виключається з Реєстру організацій колективного управління. Інформація про анулювання Свідоцтва оприлюднюється Установою на офіційному веб-порталі Установи у мережі Інтернет. У випадку прийняття рішення про анулювання Свідоцтва за заявою організації колективного управління, Свідоцтво вважається нечинним з дати прийняття такого рішення. 3. Протягом 60 календарних днів з дати відправлення Установою засвідченої копії рішення про анулювання Свідоцтва (далі - 60-денний строк) організація, свідоцтво якої анульовано, має розподілити та виплатити раніше отриману винагороду правовласникам. Залишені суми невиплаченої винагороди організація має перерахувати новій організації колективного управління, яка здійснюватиме діяльність у тій самій сфері, надати цій організації відомості про укладені договори з користувачами (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця), контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Відомості посвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою цієї організації (за наявності). Протягом 60-денного строку організація має повідомити осіб, з якими укладені договори про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів. Протягом 3 робочих днів з дати закінчення 60-денного строку організація має надати Установі звіт про виконання вимог, передбачених абзацами першим, другим частини третьої цієї статті. 4. У разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку процедура розподілу та виплати винагороди після анулювання свідоцтва здійснюється відповідно до законодавства України. 5. У разі невиконання організацією вимог, передбачених абзацами першим, другим частини третьої цієї статті, у тому числі ненадання зазначеного звіту, Установа звертається із заявою до правоохоронних органів. 6. У разі порушення організацією вимог законодавства України у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі і цього Закону, Свідоцтво анулюється на підставі судового рішення у порядку, передбаченому статтею 25 цього Закону. 7. Анулювання Свідоцтва і зняття з обліку організації колективного управління тягне за собою припинення права займатись діяльністю організації колективного управління. 8. Анулювання Свідоцтва є підставою для початку проведення нової процедури взяття на облік організації колективного управління згідно сфери, у якій здійснювала діяльність організація, Свідоцтва якої було анульовано.

РОЗДІЛ ІV ЗБІР, РОЗПОДІЛ ТА ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

Стаття 20 Збір винагороди з користувачів 1. Збір організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно сфери, за якою організація колективного управління взята на облік та внесена до Реєстру Установи. Збір винагороди з користувачів у сферах, не передбачених пунктами 1-7 частини першої статті 15 цього Закону, здійснюється організаціями колективного управління, які перебувають на обліку в Установі, в межах повноважень, отриманих безпосередньо від правовласників на підставі договорів, укладених у письмовій формі. 2. Розмір винагороди, що збиратиметься організацією колективного управління з користувачів, визначається правовласниками, які є членами цієї організації колективного управління, та погоджується сторонами договору (організацією колективного управління та користувачем) з урахуванням обставин використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (періодичності, важливості для здійснення користувачем власної діяльності, інших об’єктивних критеріїв). У випадку недосягнення організацією колективного управління та користувачем згоди щодо визначення розміру винагороди, організацією колективного управління можуть бути застосовані мінімальні тарифи, встановлені Кабінетом Міністрів України. 3. Користувачі, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Закону, зобов’язані до початку здійснення використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав у своїй діяльності, за винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права», укласти з організацією колективного управління, яка управляє майновими правами на відповідні об’єкти прав, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. У випадку укладення користувачем договору з організацією колективного управління та виконання ним передбачених даним договором зобов’язань, користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно сфери діяльності цієї організації колективного управління, з якою у нього укладений договір, за винятком тих об’єктів авторського та (чи) суміжних прав, стосовно яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не покриваються ліцензійним договором. У випадку виникнення таких претензій – вони мають вирішуватися організаціями колективного управління. 4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими у них укладений договір, винагороду у розмірі та в терміни, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління, з якою у користувачів укладений ліцензійний договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, користувачі зобов’язані надавати організації точний перелік використаних об’єктів авторського і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок надання звітів визначаються ліцензійним договором про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який, у певних випадках, може містити обов’язок користувачів надавати документально підтверджені відомості про одержані доходи з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав. Звільнення користувача від обов’язку надання звітів організації колективного управління про використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав допускається у випадку досягнення ним відповідних домовленостей з цією організацією, за умов якщо організація колективного управління візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача. 5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов’язана надавати інформацію на запити користувача, повідомляти про документи, які необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір має бути якнайшвидше укладений організацією з користувачем.

Стаття 21 Розподіл зібраної винагороди 1. Організації колективного управління повинні здійснювати розподіл винагороди пропорційно фактичному використанню відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, що отримані від користувачів або в інший спосіб згідно частини четвертої статті 20 цього Закону. 2. Частота розподілу винагороди має бути передбачена статутом організації колективного управління та не може бути рідшою ніж раз на рік. 3. Організації колективного управління мають право утримувати із сум зібраної винагороди суми, необхідні для покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління. Такі суми не повинні перевищувати суми реально понесених організацією колективного управління виправданих та підтверджених витрат на здійснення своєї діяльності в інтересах правовласників. Розмір таких сум та напрямки їх використання мають щороку погоджуватися з членами організації колективного управління на загальних зборах.

Стаття 22 Виплата зібраної та розподіленої винагороди 1. Виплата винагороди організацією колективного управління правовласнику проводиться відповідно до проведеного розподілу. 2. Зібрана та розподілена винагорода має бути перерахована організацією колективного управління власним членам, іншим правовласникам, які не є членами організації колективного управління та на користь яких організацією було зібрано винагороду, організаціям колективного управління, з якими у неї укладені угоди про представництво прав, по мірі її надходження, але не пізніше дев’яти місяців з моменту закінчення фінансового року, протягом якого така винагорода була зібрана, окрім випадків виникнення винагороди, що не може бути розподіленою. У випадку неможливості встановити кому належить зібрана винагорода та сплатити її у строк, передбачений цією частиною, організація колективного управління зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу зазначеного цією частиною дев’ятимісячного терміну, повідомити власних членів, та інші організації колективного управління, з якими у неї укладені угоди про представництво прав, про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком правовласника. Організація колективного управління повинна вжити всіх необхідних засобів, щоб визначити правовласника і місце його знаходження. У випадку відсутності позитивних результатів з ідентифікації та розшуку правовласника від здійснення попередніх дій, організація колективного управління протягом одного року після спливу зазначеного цією частиною тримісячного строку, робить загальнодоступною на власному веб-сайті у мережі Інтернет інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком правовласника. Така інформація має містити (за можливості): назву об’єкта авторського права і (або) суміжних прав; ім’я правовласника; назву відповідного видавця; будь-яку іншу наявну інформацію, яка може допомогти встановити правовласника. Якщо жодна з зазначених дій не допомогла ідентифікувати та знайти правовласника, сплатити належну йому винагороду, через три роки з моменту закінчення року, протягом якого така винагорода була зібрана, така винагорода визнається незапитаною і використовується відповідно до загальних правил використання такої винагороди. Загальні напрями використання такої винагороди передбачаються статутом організації колективного управління. 3. Організація колективного управління, яка отримала винагороду від іншої організації колективного управління на підставі договору, зобов’язана здійснити виплату цієї винагороди своїм членам не пізніше шести місяців з дня отримання цієї винагороди. 4. Не менше одного разу на рік організація колективного управління, що здійснила збір винагороди, має повідомляти правовласників, яким виплачена або запланована виплата винагороди, про суми такої винагороди в розрізі типу використання, про тривалість використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (за наявності такої інформації), про суми відрахувань, здійснених організацією колективного управління з сум належної правовласникам винагороди.

Стаття 23. Порядок збору і розподілу винагороди за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників 1. Допускається відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм) чи їх спадкоємців (правонаступників), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною другою цієї статті. 2. Виплата винагороди, передбаченої частиною 1 цієї статі, має здійснюватися у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису виробниками і (або) імпортерами цифрового, аналогового та іншого обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити таке відтворення, крім: 1) професійного обладнання і (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах; 2) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України; 3) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети. 3. Збір винагороди, передбаченої частиною першою цієї статті здійснюється організацією колективного управління, визначеною згідно частини 14 або 15 статті 16 цього Закону. 4. Виробники та імпортери обладнання і матеріальних носіїв зобов’язані на вимогу визначеної організації колективного управління надавати цій організації документально підтверджені дані про кількість вироблених або ввезених на територію України обладнання і матеріальних носіїв, та повинні виплачувати відрахування (відсотки): виробники – у відсотках відпускної ціни, імпортери – у відсотках їх вартості, зазначеної у зовнішньоекономічному договорі (контракті). 5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, пов’язаних із виплатою винагороди (відрахувань), зобов’язані надавати у межах своєї компетенції організаціям колективного управління необхідну допомогу, у тому числі шляхом надання їм відомостей, необхідних для забезпечення своєчасного збирання і розподілу винагороди (відрахувань) або для здійснення захисту прав правовласників у судовому порядку. 6. Зібрані кошти розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам або їх спадкоємцям чи особам, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права – 50 відсотків, виконавцям або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань – 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм (відеограм) – 25 відсотків. Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) цим особам безпосередньо або через їх повіреного, або через організацію колективного управління. 7. Кошти відрахувань (відсотків) розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками) на підставі звітів телерадіоорганізацій або в інший спосіб, за умов що організацією колективного управління буде забезпечено їх справедливий розподіл.

Стаття 24 Порядок розподілу винагороди за кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав Кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам або їх спадкоємцям чи особам, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права – 50 відсотків, виконавцям або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань – 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм (відеограм) – 25 відсотків. Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) цим особам безпосередньо або через їх повіреного, або через організацію колективного управління.

РОЗДІЛ V ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПЕРЕГОВОРАХ І ПРИ ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ

Стаття 25 Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю організацій колективного управління 1. Установа здійснює нагляд за діяльністю організацій, що подали у встановленому законодавством порядку до Установи документи для взяття на облік, та організацій колективного управління, взятих на облік та внесених до Реєстру організацій колективного управління шляхом отримання інформації, аналізу наданих документів та проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Установи. Планові заходи державного нагляду (контролю) відносно організацій колективного управління не проводяться. 2. Підставами проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Установи є: 1) подання юридичною особою (організацією – заявником) до Установи письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; 2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах, поданих організацією колективного управління до Установи; 3) перевірка виконання організацією колективного управління вимог, зазначених Установою у попередженні; 4) отримання Установою обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення організацією колективного управління її законних прав; 5) неподання у встановлений термін організацією колективного управління до Установи документів, обов’язковість та строки подання яких визначені цим Законом, без поважних причин, а також неподання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів. 3. Проведення позапланового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) здійснюється Установою у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 4. Під час здійснення нагляду за діяльністю організацій колективного управління, що подали у встановленому законодавством порядку до Установи документи для взяття на облік, державні інспектори з питань інтелектуальної власності Установи перевіряють відповідність організації вимогам, зазначеним у статтях 6, 7, 16 цього Закону, та відповідність поданих організацією до Установи документів вимогам законодавства. Виявлення під час проведення нагляду за діяльністю організацій колективного управління, що подали у встановленому законодавством порядку до Установи документи для взяття на облік, невідповідності вимогам, зазначеним у статтях 6, 7, 16 цього Закону є підставою для відмови у взятті організації на облік. 5. У разі виявлення під час проведення заходу державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності в діяльності організації колективного управління, Установою до організації колективного управління застосовуються передбачені цим Законом санкції. У разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального правопорушення, Установа зобов’язана негайно повідомляти про це відповідний орган досудового розслідування. 6. Організації колективного управління не повинні чинити перешкод у виконанні Установою функцій нагляду та зобов’язані надавати Установі інформацію, необхідну для здійснення нагляду. 7. У випадку порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського і (або) суміжних прав, в тому числі за відмову у здійсненні переговорних процедур, визначених статтею 22 цього Закону, Установа приймає рішення про застосування до організації колективного управління санкцій у вигляді попередження. Організація, яка отримала попередження, зобов’язана в установлений у попередженні строк усунути вказані порушення, про що письмово повідомити Установу. 8. У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, і (або) продовження порушення вимог законодавства у сфері авторського і (або) суміжних прав, зазначених у попередженні, Установа звертається до адміністративного суду з позовом про анулювання Свідоцтва про облік організації колективного управління та зняття її з обліку. Підставами для звернення до адміністративного суду з позовом про анулювання Свідоцтва про облік організації колективного управління є також обґрунтоване звернення правовласників до Установи, в якому зазначено про факти вилучення з управління організації колективного управління значного обсягу майнових прав, що призвело до невідповідності цієї організації критерію репрезентативності, визначеному у частині другій статті 16 цього Закону, та обґрунтоване звернення юридичної особи, щодо якої існують істотні причини вважати, що вона відповідає критеріям, визначеним у частині другій статті 16 цього Закону та зможе виконувати функції організації колективного управління у сфері, в якій вже здійснює колективне управління організація, відносно анулювання Свідоцтва якої подані звернення. У випадку задоволення позовних вимог Установи та набрання законної сили судового рішення про анулювання Свідоцтва, Свідоцтво вважається анульованим. Інформація про анулювання Свідоцтва розміщується Установою на офіційному веб-порталі Установи у мережі Інтернет.

Стаття 26 Вирішення конфліктів 1. Члени організації колективного управління мають право подати письмовий запит на медіацію до наглядового органу організації колективного управління, зокрема стосовно дозволу на управління правами, припинення чи вилучення прав з управління, умов членства, збору винагороди, відрахувань та розподілу винагороди та з інших питань. Наглядовий орган після отримання письмового запиту на медіацію має у найкоротший термін обговорити із сторонами конфлікту процедуру здійснення медіації, встановити строк проведення процедури, надати сторонам письмове повідомлення стосовно того, як буде здійснюватися процедура та в який строк. У випадку відмови у проведенні процедури наглядовий орган має надати заявнику обґрунтовану письмову відповідь щодо прийнятого рішення. Наглядовий орган організації колективного управління може вимагати звіту від керівного складу організації колективного управління (президента, генерального директора, голів департаментів тощо). Представники керівного складу організації колективного управління мають надавати наглядовому органу пояснення на скарги членів. До прийняття будь-якого рішення наглядовий орган має право вивчити річний звіт, бюджет, баланс, прибутки та видатки організації. Процедура медіації завершується у випадках: 1) підписання сторонами мирової угоди; 2) письмового повідомлення від однієї із сторін наглядовому органу про бажання припинити процедуру медіації; 3) письмового повідомлення від наглядового органу сторонам про неможливість вирішення спірного питання в межах цієї процедури; 4) письмового повідомлення від наглядового органу сторонам про закінчення строку, визначеного ним для вирішення спірного питання. 2. У випадку недосягнення згоди між користувачами та організацією колективного управління щодо розміру тарифів, політики ліцензування тощо, користувач має право ініціювати процедуру медіації шляхом направлення письмового звернення до організації колективного управління із зазначенням незалежного медіатора, на розсуд якого користувач хоче доручити розв’язання конфліктної ситуації. Організація колективного управління після отримання такого звернення з урахуванням строку, передбаченого частиною другою статті 12 цього Закону, має надати користувачу відповідь про погодження кандидатури медіатора або відповідь з мотивованою відмовою у погодженні. Організація колективного управління також може за власної ініціативи звернутися до користувача та запропонувати кандидатуру медіатора для вирішення конфліктної ситуації. У випадку погодження сторонами кандидатури медіатора, медіатор обговорює зі сторонами конфлікту процедуру здійснення медіації, встановлює строк проведення процедури, надає сторонам письмове повідомлення стосовно того, як буде здійснюватися процедура та в який строк. Процедура медіації завершується у випадках: 1) підписання сторонами мирової угоди; 2) письмового повідомлення від однієї із сторін медіатору про бажання припинити процедуру медіації; 3) письмового повідомлення від медіатора сторонам про неможливість вирішення спірного питання в межах цієї процедури; 4) письмового повідомлення від медіатора сторонам про закінчення строку, визначеного ним для вирішення спірного питання. На час проведення медіації користувач не звільняється від обов’язку виплачувати винагороду за використані ним об’єкти авторського права і (або) суміжних прав. 3. У випадку виникнення конфліктної ситуації між організаціями колективного управління сторони конфлікту можуть звернутися до Установи з письмовою заявою про факти бездіяльності або протиправної діяльності організацій колективного управління, що порушують права заявника. Протягом 10 робочих днів після отримання передбаченого частиною другою цієї статті звернення Установа надсилає письмовий запит до організації, відносно якої надійшла заява. До запиту додається копія звернення, що стало підставою надсилання запиту. Організація, яка отримала запит Установи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, зобов’язана надати письмові пояснення на адресу Установи. У випадку ненадання організацією колективного управління протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту письмових пояснень на адресу Установи, надання неповної інформації, надання інформації не по суті звернення, Установа здійснює відносно цієї організації заходи державного нагляду, передбачені статтею 25 цього Закону. За результатами проведених заходів (опрацювання відповіді, проведення заходів державного нагляду) Установа надає письмову відповідь заявнику. 4. Положення зазначеної статті ні в якому разі не обмежують право особи, яка вважатиме що її права були порушені, звернутись за захистом порушених прав безпосередньо до суду.

РОЗДІЛ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності. 2. Всі раніше видані свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій втрачають чинність через п’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом. Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій, юридичні особи, які з прийняттям цього Закону не були взяті на облік організацій колективного управління, зобов’язані вчинити дії, передбачені частиною третьою статті 19 цього Закону, та можуть здійснювати діяльність з управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав виключно як повірені – в межах отриманих від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав повноважень. 3. Через три місяці з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених юридичних осіб на визначення організацій колективного управління за сферами, передбаченими пунктами 1-5 частини першої статті 15 цього Закону, про що розміщує оголошення на власному офіційному веб-порталі в мережі Інтернет. Строк, протягом якого від зацікавлених юридичних осіб прийматимуться заяви, становить 30 календарних днів з дня розміщення такого оголошення. Через 30 календарних днів з дня розміщення такого оголошення Установа розпочинає розгляд отриманих під час зазначеного строку заяв у порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону. 4. Державна організація, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, під час застосування цих перехідних положень може бути взята на облік організацій колективного управління Установою за умов дотримання нею критеріїв, передбачених пунктами 1-6, 8-11 частини першої статті 16 цього Закону. У такому випадку на діяльність такої організації протягом строку чинності отриманого Свідоцтва не будуть поширюватися вимоги, передбачені статтею 8 та пунктами 7, 12 частини першої статті 16 цього Закону через особливості організаційно-правової форми такої організації. Неможливість виконання цих положень з боку державної організації ні в якому разі не має використовуватися як підстава для порушення прав суб’єктів авторського і (або) суміжних прав, інтереси яких представляє така організація. Належні можливості вирішення зазначеними суб’єктами авторського і (або) суміжних прав найважливіших питань діяльності такої організації мають бути забезпечені згідно чинного законодавства. Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом державна організація, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, має бути реорганізована шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення) в установленому законодавством порядку з метою повного приведення її діяльності у відповідність з цим Законом. Залишення існуючої організаційно-правової форми державної організації, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, без змін через п’ять років з дня набрання чинності цим Законом унеможливить подальше взяття на облік такої організації та здійснення нею функцій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав. 5. Через п’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає процедури, передбачені частиною чотирнадцятою статті 16 цього Закону з метою визначення організацій, які здійснюватимуть обов’язкове колективне управління. 6. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 7. Внести до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 13, ст.181; 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 21, ст. 208) такі зміни: 1) у статті 1: після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: «кабельна ретрансляція – прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами, незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення;», у зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – сорок п’ятий вважати абзацами сімнадцятим – сорок шостим; у абзацах тридцять першому – тридцять третьому слова «за згодою суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав» виключити; 2) у статті 4: абзаци третій, п’ятий і чотирнадцятий частини першої виключити; частину другу виключити; 3) друге речення частини другої статті 25 викласти у такій редакції: «Особливості виплати винагороди у цьому випадку визначено Законом України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав».»; 4) у статті 42: частину другу виключити; у частині третій слова «частинами першою і другою» замінити словами «частиною першою»; частини четверту – сьому виключити; 5) статтю 43 виключити; 6) у статті 47: частину першу після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: «Правові засади діяльності організацій колективного управління визначаються Законом України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав».»; частини другу – п’яту виключити; 7) статті 48 – 49 виключити; 8) абзац другий статті 50 викласти у такій редакції: «а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21 - 25 цього Закону та частиною третьою статті 13 Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» обмежень майнових прав; в тому числі ухилення від сплати винагороди за використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав, відрахувань згідно зі ст. 23 Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав»;». 8. Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155; 2012 р., № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4; 2013 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 8, ст. 75; 2013 р., № 14, ст. 92; 2013, № 15, ст. 104; 2013 р., № 15, ст. 105; 2013 р., № 15, ст. 116; 2013 р., № 41, ст. 550), пунктом 154 такого змісту: « 154. Свідоцтво про облік організації колективного управління Закон України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав»

  ».


Голова Верховної Ради України В. Б. ГРОЙСМАН

Advertisement