Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Включення вартості персонального комп'ютера і програмного забезпечення, придбаних для особистого користування, до складу податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб[]

Вирішення цього питання стимулюватиме сферу ІКТ

Скасування Податку на додану вартість[]

Заміна ПДВ іншими податками (наприклад податок з обороту, або оподаткування операцій кінцевого споживання) стимулюватиме розвиток ІКТ як галузі, в якій для випуску продукції споживається незначна кількість сировинних та інших матеріальних ресурсів, в результаті чого ПДВ стає фактично податком з обороту

Уніфікація визначення «роялті»[]

Введення можливості декларування відповідності у електронному вигляді[]

Обновлення застарілих ДСанПіН[]

Досягнення балансу між різними моделями ліцензування ПЗ[]

Законодавчі прогалини щодо використання електронної форми ліцензії на використання комп'ютерних програм[]

Згідно ст.ст. 32, 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» єдиною формою надання дозволу на використання твору (в тому числі комп’ютерної програми) є авторський договір, який повинен бути укладений сторонами в письмовій формі.

Ст. 1107 Цивільного кодексу України, що регламентує види договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності (до яких відносяться і ліцензії на використання комп’ютерних програм), встановлює, що у випадку недотримання письмової форми такого договору він є нікчемним (тобто недійсним в силу закону, без необхідності судового визнання його таким). Таким чином, наприклад, стандартна ліцензія, що використовується при передачі права користування своїми комп’ютерними програмами не відповідає вимогам, що ставляться до письмової форми документів.

Очевидно, що існуюча редакція вказаної статті 1107 ЦК може привести до визнання незаконності загальноприйнятого способу укладання ліцензійних угод на використання комп’ютерних програм (обгорткових ліцензій), що значно ускладнює боротьбу з «комп’ютерним піратством». Зазначимо, що ст. 1107 ЦК містить обмовку про те, що «законом можуть бути установлені випадки, в яких договір про розпорядження правами інтелектуальної власності може бути укладений і в усній формі». Тому слід внести відповідні зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та прямо передбачити в ньому можливість передачі права користування примірником комп’ютерної програми шляхом укладання між правовласником та користувачем угоди у вигляді конклюдентних дій (різновидом якої є обгорткова ліцензійна угода).

Пропонуємо включити до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» норму наступного змісту: «Ліцензія, ліцензійний договір, інший договір щодо надання права на використання примірника твору, вираженого в електронній формі, задовольняє вимоги Цивільного кодексу України про письмову форму правочину, якщо нормальне використання цього примірника неможливе без недвозначного висловлення згоди з умовами цієї ліцензії, ліцензійного або іншого договору перед початком нормального використання цього примірника».

Проблеми патентного законодавства, в сфері видачі патентів на промислові зразки[]

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», пунктом 1, 2 – «Промисловий зразок відповідає умовам патенто-спроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промисло-вого зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою зая-вок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, які є відкликані, або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень».

Проте в 2013 році українським інститутом промислової власності, було зареєстровано ряд патентних зразків , які не відповідають умовам патентоспроможності, оскільки на дату надання цих патентів були не новими, а загальновідомими. Ці зразки були ідентичними до виробів Apple, Samsung, та інших компаній-вирообників. Про це свідчать взірці планшетних комп’ютерів випуску 2009–2012 років, які розміщені в Інтернеті на сайтах зазначених компаній.

1. Включити до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», статті які міститимуть чіткі норми стосовно видачі та перевірки на належність заявок на промислові зразки.

2. Передбачити відповідальність за видачу завідомо неправомірних патентів, відповідними органами.

Припинення подвійної оплати дозволів на введення[]

Щодо створення Порядку ввезення та надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, який містив би чіткі норми, що надали б імпортерам, при неавторизованих поставках, можливість оформляти новий дозвіл на не ввезену за попереднім дозволом кількість терміналів, без повторної сплати за кожен термінал.

Чинний порядок видачі дозволів на ввезення з-за кордону терміналів визначає «Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», затверджене рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 5 лютого 2009 р. N 1338 (далі – Положення). Вказане Положення передбачає, що при ввезенні терміналів поза режимом авторизованих поставок дозволи на ввезення надаються ДП «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) на конкретно визначену кількість терміналів кожного типу.

Відповідно до п. 4.10. Положення, при ввезенні терміналів поза режимом авторизованих поставок дозвіл на ввезення надається в межах терміну дії сертифіката відповідності конкретного типу термінала, але не більше ніж на шість місяців. Оплата за оформлення дозволу на ввезення з-за кордону в Україну терміналів стягується за кожен термінал та становить 8 грн. (п. 13.3 розділу І Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 грудня 2008 р. N 1256)

Однак, через затримку відправки товару виробником, простій товару на митниці тощо суб’єкт господарювання не завжди має змогу ввезти вказану у Дозволі на ввезення кількість терміналів у встановлений термін. При цьому, Положення не передбачає повернення коштів, сплачених за оформлення дозволу, у разі не ввезення, чи ввезення меншої, ніж вказано у дозволі, кількості товару.

Чинний порядок оформлення та оплати дозволу на ввезення призводить до додаткових затрат у суб'єктів господарювання – імпортерів терміналів, порушує критерії результативності та зручності адміністративної послуги, не задовольняє потреби суб’єкта господарювання в адміністративній послузі та не враховує інтереси та потреби отримувачів послуг у процесі організації надання адміністративних послуг, зокрема щодо порядку оплати та повернення надміру сплачених коштів.

27.06.2013 Президент України вніс на розгляд ВРУ проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення документів дозвільного характеру» за № 2436а від 27.06.2013, цим законопроектом передбачено скасування значної частини дозволів, зокрема дозволу на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що означало можливість усунення проблем на законодавчому рівні. Проте в новий законопроект вводилося поняття база даних узагальнена база даних ідентифікаторів, що фактично означає створення бази даних на імпортерів.

Даний законопроект був прийнятий Верховною радою України у першому читані 08.10.2013 року проте після цього неяких дій щодо Проекту Закону більше не було зроблено.

Пропонується прийняти проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення документів дозвільного характеру» за № 2436а від 27.06.2013, та розробити до нього поправки після його детального розгляду, зокрема до статті що стосується бази даних ідентифікаторів.

Легалізація обладнання, випущеного за стандартом IEEE 802.11ac[]

Щодо плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, та введення стандарту 802.1ac.

Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,На даний момент є стандарт IEEE 802.1ac, не визначений для жодної з діючих радіотехнологій як базовий або основний загальний стандарт. Найсучаснішою технологією для організації безпровідних локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) всередині приміщень є технологія, що базується на стандарті ІЕЕЕ 802.11ас.

Новий стандарт дає можливість збільшити швидкість обміну даними до 1 Гбіт/с та вище, покращити якість, збільшити відстані між пристроями та зменшити їх енергоспоживання до 6 разів. Дана технологія застосовує діапазон до 5 ГГЦ, що дозволяє їй забезпечувати зворотну сумісність з попередніми стандартами, зокрема з ІЕЕЕ 802.11n. Прогнозується, що до 2015 року кількість пристроїв у світі, що підтримують дану технологію, досягне одного мільярду. Пристрої, які використовують дану технологію, вже представлені на світових ринках, включаючи Україну.

Для сертифікації та ввезення на територію України обладнання стандарту IEEE 802.11ac необхідно внести зміни до «Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», як це раніше було зроблено для обладнання стандарту IEEE 802.11n рішенням НКРЗ України №238 від 27.05.2010, а також Розробити Плану зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Негайне повне визнання європейських Сертифікатів відповідності на ввезені з ЄС в Україну радіо-електронні засоби та всі інші ІТ товари[]

Див. Визнання сертифікатів ЄС

Виділення коштів та забезпечення відкритих прозорих тендерів[]

Виділення коштів та забезпечення відкритих прозорих тендерів з чіткими правилами з диверсифікації по постачальниках і виробниках на такі цілі:

  • аудит ІТ систем з питань безпеки за міжнародними стандартами, тести на проникнення і тп.;
  • закупівлю легального ПЗ та деінсталяція систем, за безпеку яких ніхто не несе відповідальності;
  • розробку концепції захисту ІТ систем;
  • визнання міжнародних, перш за все EC сертифікатів на засоби інформаційної безпеки».
Advertisement