Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

Станом на сьогоднішній день відсутній чинний нормативно-правовий акт, яким було б передбачено порядок визначення організацій колективного управління, які виконуватимуть функції з розширеного колективного управління (так звані уповноважені організації колективного управління) та здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 р. № 1175 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю» визнано нечинним Вищим адміністративним судом України 17 жовтня 2012 р.; наказ Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2013 р. № 1249 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм» на сьогоднішній день визнаний нечинним Київським апеляційним адміністративним судом 12 червня 2014 р.). У судовому порядку неодноразово доведено, що врегулювання такого питання можливе виключно на рівні закону, а не підзаконного нормативно-правового акту.

Незважаючи на той, факт, що Порядок обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757, та Порядок визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 717/8038 – залишаються чинними, їх застосування також обмежено.

Так, відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно законами встановлюються:

- органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

- види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

- повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

- вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

- спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

- санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Правовідносини Державної служби інтелектуальної власності України з організаціями колективного управління не відносяться до винятків, на які не поширюються положення цього Закону.

У зв’язку з чим, навіть у випадку виявлення порушення організацією колективного управління вимог законодавства – у випадку виникнення підстав для застосування Державною службою інтелектуальної власності України санкцій, передбачених чинними наказами Міністерства освіти і науки України, фактичне застосування санкцій до організацій колективного управління Державною службою інтелектуальної власності України буде суперечити приписам правових актів вищої юридичної сили.

Крім того, з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» у 2012 році також виникла необхідність внесення змін до чинної нормативно-правової бази, якою врегульована діяльність організацій колективного управління в Україні.

Зокрема, статтею 5 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

На сьогоднішній день взагалі не визначені чинними нормативно-правовими актами такі адміністративні послуги як:

- видача свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- видача дубліката свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- переоформлення свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону).

Надання решти адміністративних послуг Державною службою інтелектуальної власності України у сфері діяльності організацій колективного управління (відносно свідоцтв уповноважених організацій колективного управління згідно статті 42 Закону та свідоцтв звичайних організацій колективного управління) врегульовано підзаконними нормативно-правовими актами, а не на законодавчому рівні, як цього вимагає Закон України «Про адміністративні послуги».

З прийняттям у 2014 році окремої Директиви Європейського парламенту та Ради № 2014/26/ЄC від 26.02.2014 «Про колективне управління авторським та суміжними правами та мультітерриторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку» (OJ L 84, 20.3.2014, p. 72-98) також виникла необхідність суттєвого перегляду чинної моделі регулювання діяльності організацій колективного управління в Україні.

Крім того, необхідність створення законодавчого підґрунтя для діяльності організацій колективного управління пов’язана з присвоєнням Україні статусу «Пріоритетної іноземної країни» («Priority Foreign Country») в рамках «Спеціальної доповіді 301» («Special 301» List) через окремі проблеми у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, серед яких недосконалість системи колективного управління авторськими та суміжними правами.


2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонований проект Закону розроблено з метою реформування системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління.


3. Правові аспекти

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про авторське право і суміжні права»; - - постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань», від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав»; «Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах» від 27 червня 2003 р. № 992; - - накази Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757; від 25.07.2003 № 503 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 717/8038; - - наказ Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561 «Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1153/8474. - Виходячи із змісту проекту акта, його реалізація передбачає внесення змін до чинних актів, визнання актів такими, що втратили чинність, та розроблення нових актів.


4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.


5. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» є проектом регуляторного акта. Дія цього регуляторного акта дасть можливість реформувати систему колективного управління в Україні з урахуванням вимог сьогодення, встановити процедуру контролю за діяльністю організацій колективного управління з боку суб’єктів авторського права і суміжних прав та держави (у випадку необхідності). Такі зміни допоможуть удосконалити процес управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що призведе до збільшення зборів винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені та сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав.


6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» дозволить:

- на законодавчому рівні врегулювати питання діяльності організацій колективного управління в Україні; - - привести нормативно-правову базу у цій сфері у відповідність до законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»; - - імплементувати основні тези директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультітериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку; - - забезпечити прозорість діяльності організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. -Народний депутат України Рибчинський Є.Ю.

Advertisement