Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Документи Громадської ради з питань інформаційного суспільства:
Проект МеморандумуПроект ПоложенняПротокол від 4 квітня 2013


ПОЛОЖЕННЯ (проект)

про Громадську раду з питань інформаційного суспільства

1. Громадська рада з питань інформаційного суспільства (далі — Рада) є самоврядним консультативно-дорадчим та ініціативним органом для формування узгодженої позиції та вираження консолідованих суспільних інтересів.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України (у тому числі Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, здоровим глуздом, а також цим Положенням.

Рада не має статусу юридичної особи.

2. Мета створення Ради полягає у:

 • сприянні підвищенню ефективності державної політики у сфері інформаційного суспільства (ІС), створенню прозорих правил гри на ринку та належних умов для залучення інвестицій і захисту підприємництва;
 • досягнення узгодженої та консолідованої позиції асоціацій підприємців та громадських організації з питань ІС (телекомунікацій, інформатизації та ІКТ) в Україні; активному донесенні цієї консолідованої позиції до органів державної влади та всіх суб’єктів ринку та досягненні ситуації, коли ця позиція береться до уваги при прийнятті відповідних рішень;
 • налагодженні взаємодії між органами державної влади, підприємствами та громадськими організаціями з питань ІС, постійний аналіз впливу регуляторних актів на розвиток ІС;
 • консолідація зусиль асоціацій підприємств, громадських організацій та державних органів на перетворенні індустрії ІКТ на системну базу та найважливіший чинник соціально-економічної трансформації країни, створення ефективної економіки, розвитку громадянського суспільства і демократизації української держави, європейської інтеграції України;
 • сприянні якнайшвидшому переходу до нової європейської концепції побудови ІС.

3. Склад Ради формується виходячи із наступних принципів:

 • Рада об'єднує представників провідних асоціацій підприємців та громадських організації, які працюють у сфері ІС, а також визнаних експертів у цій сфері;
 • умовою членства в Раді є активна підтримка ініціатив Ради, віповідаючих завданням Ради;
 • кожен член Ради має один голос в принятті рішень;

4. Основними завданнями Ради є:

 • досягнення узгодженої та консолідованої суспільної позиції у сфері ІС;
 • розроблення проектів, проведення експертизи та громадського обговорення проектів законодавчих та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань ІС, з метою підвищення ефективності державного управління у цій сфері,
 • проведення експертизи та громадського обговорення державних програм у сфері ІС;
 • вжиття заходів для забезпечення органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення державної політики у сфері ІС, необхідною та об'єктивною інформацією;
 • моніторинг розвитку індустрії ІКТ та ІС в Україні, надання експертної допомоги у вирішенні проблемних ситуацій;
 • активне висвітлення практичних результатів роботи Ради у ЗМІ

5. Рада для реалізації покладених на неї завдань має право:

 • ознайомлюватись з проектами нормативно-правових актів, що мають вплив на сферу ІС та діяльність суб'єктів господарської діяльності у цій сфері; офіційно подавати до розробників узгоджені зауваження та пропозиції щодо цих документів;
 • залучати до роботи спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;
 • безоплатно одержувати у встановленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для її роботи
 • для вирішення покладених на неї завдань взаємодіяти з відповідними комітетами Верховної Ради України, структурними підрозділами Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, міжнародними та національними урядовими і громадськими організаціями, галузевими асоціаціями підприємств, підприємствами, установами, організаціями.

6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться відповідно до Регламенту. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів.

7. Рада досягатиме мети своєї діяльності на засадах відкритої та прозорої, публічної діяльності з використанням всіх можливих методів у відповідності до Конституції та чинного законодавства України.

8. Рішення Ради щодо експертизи проектів законодавчих та інших нормативних актів мають враховуватися при прийнятті таких актів.

Див. також[]

Advertisement