Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Наказ[]

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 № 648

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за № 1034/21346

Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

Відповідно до частини третьої статті 398 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI та з метою належного забезпечення сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі - Порядок), що додається.

2. Державній митній службі України (Калєтнік І.Г.) у двотижневий строк з дня набрання чинності цим наказом привести структуру та алгоритм формування програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України „Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності” у відповідність із вимогами Порядку.

3. Установити, що:

3.1. Суми грошової застави, внесені при реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі або у разі призупинення митного оформлення з ініціативи митного органу, підлягають поверненню відповідно до Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та форми довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 361/20674. Зареєстровані у митному реєстрі об’єкти права інтелектуальної власності (далі - ПІВ), щодо яких було внесено суми грошової застави, з митного реєстру не виключаються.

3.2. Заходи із запобігання порушенню ПІВ під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти ПІВ, які зареєстровані згідно з Порядком реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів з ініціативи митного органу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 622 (далі - Порядок реєстрації), здійснюються митними органами до закінчення строку реєстрації таких об’єктів.

4. Продовження строку реєстрації у митному реєстрі об’єкта ПІВ, внесеного згідно зПорядком реєстрації, може бути здійснено на підставі поданої правовласником заяви про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності за формою, наведеною у Порядку. Внесення змін та доповнень до інформації митного реєстру здійснюється згідно з Порядком.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А.Є.) в установленому порядку забезпечити:

  1. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  1. оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

А.А. Максюта

Порядок[]

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 648

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за № 1034/21346

ПОРЯДОК реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Митного кодексу України та законодавчих актів у сфері охорони прав інтелектуальної власності (далі - ПІВ) і регулює порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів ПІВ, які охороняються відповідно до закону (далі - митний реєстр), та встановлює форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення митного реєстру.

1.2. Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об'єкти ПІВ під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ.

Інформація, що міститься у митному реєстрі, є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).

1.3. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

1.4. Митні органи:

після реєстрації об'єктів ПІВ у митному реєстрі та на підставі даних, що містяться у ньому, вживають заходів із запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ;

мають право з власної ініціативи призупиняти митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт ПІВ, але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів такі майнові права можуть бути порушені.

ІІ. Ведення митного реєстру та реєстрація об'єктів прав інтелектуальної власності

2.1. Ведення митного реєстру здійснює структурний підрозділ Держмитслужби України, до функцій якого належить сприяння захисту ПІВ (далі - спеціалізований підрозділ).

2.2. Ведення митного реєстру передбачає:

розгляд заяв про сприяння захисту майнових ПІВ (далі - Заяви), внесення відомостей з таких Заяв та доданих до них матеріалів до митного реєстру;

перевірку відповідності Заяв та доданих до них матеріалів їх електронним версіям;

перевірку поданих відомостей з використанням міжнародних та національних відкритих баз даних об’єктів ПІВ щодо обсягу правової охорони окремих об’єктів ПІВ;

надання відмов до поданих заяв;

розгляд звернень правовласників щодо внесення змін до інформації митного реєстру;

здійснення реєстрації об’єктів ПІВ у митному реєстрі та виключення об’єктів ПІВ з митного реєстру;

внесення змін до митного реєстру;

оприлюднення переліку об’єктів ПІВ, включених до митного реєстру, тощо.

2.3. Для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби України Заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

До Заяви додаються:

виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) про реєстрацію в Україні ПІВ, яка засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВ про дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що засвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;

для об'єктів авторського права і суміжних прав - документи та відомості, що засвідчують наявність зазначених прав;

докладний опис об'єкта ПІВ і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) - опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах;

у разі подання Заяви особою, яка діє від імені власника майнових прав на об’єкт ПІВ в межах наданих повноважень, - належним чином оформлена довіреність або її завірена копія;

зразки товарів, що містять об'єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення.

Заява та додані до неї матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді. У разі подання Заяви в електронному вигляді з електронним цифровим підписом правовласника та електронних копій документів, завірених електронним цифровим підписом правовласника, Заява та додані до неї матеріали в паперовому вигляді не подаються.

2.4. Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви.

2.5. У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам цього Порядку спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об’єкта ПІВ у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до ЄАІС Держмитслужби України.

Про здійснення реєстрації об’єкта ПІВ спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації об’єкта ПІВ, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на якій здійснено реєстрацію об’єкта ПІВ.

2.6. У включенні об'єкта ПІВ до митного реєстру може бути відмовлено у разі:

неподання документів (матеріалів), передбачених пунктом 2.3 цього розділу;

відсутності характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять об'єкти ПІВ, при їх переміщенні через митний кордон України або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими правовласником (неможливості ідентифікації об’єкта у конкретному товарі);

невідповідності даних, наведених у поданих Заяві й матеріалах, що до неї додаються;

відсутності у заявника правових підстав для звернення із Заявою до Держмитслужби України та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом ПІВ.

Про таку відмову спеціалізований підрозділ письмово інформує заявника із зазначенням підстав.

2.7. Заявник може повторно подати Заяву та матеріали, що додаються до неї, за умови повного усунення причин, які були підставами для відмови у включенні об'єкта ПІВ до митного реєстру.

2.8. Об'єкт ПІВ виключається Держмитслужбою України з митного реєстру:

у разі закінчення строку реєстрації об’єкта ПІВ;

за заявою правовласника;

за рішенням суду;

у разі закінчення строку правової охорони об'єкта ПІВ чи її дострокового припинення;

у разі відмови правовласника відшкодовувати витрати за зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено на підставі даних митного реєстру або з власної ініціативи митних органів, на складах митних органів;

у разі відмови правовласника відшкодовувати за власний рахунок витрати за знищення товарів відповідно до статті 401 Митного кодексу України;

у разі виявлення недостовірності відомостей, наведених правовласником у Заяві та доданих до неї матеріалах.

2.9. Реєстрація об'єктів ПІВ у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення об'єкта ПІВ до митного реєстру.

Строк реєстрації об'єкта ПІВ може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку.

2.10. Повторне включення об'єкта ПІВ до митного реєстру у разі закінчення строку його реєстрації здійснюється згідно з пунктами 2.3-2.5 цього розділу.

2.11. Правовласник повинен у триденний строк поінформувати Держмитслужбу України про зміни у відомостях про об’єкт ПІВ, у тому числі про інформацію, зазначену у частині сьомій статті 398 Митного кодексу України, поданих для реєстрації об'єкта ПІВ або зареєстрованого раніше у митному реєстрі такого об’єкта.

2.12. Внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ здійснюється шляхом подання правовласником письмового звернення до Держмитслужби України. Спеціалізований підрозділ у строк не більш ніж 10 робочих днів з дня надходження такого звернення вносить відповідні зміни до інформації митного реєстру. У внесенні змін до митного реєстру може бути відмовлено, про що спеціалізований підрозділ інформує правовласника із зазначенням підстав, наведених у пункті 2.6 цього Порядку.

2.13. Заява, подана митному органу правовласником у випадках, передбачених статтею 400 Митного кодексу України, не є підставою для включення об’єкта ПІВ до митного реєстру. Директор департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку


М.О. Чмерук


Заява (додаток)[]

Додаток до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

ЗАЯВА про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності


Джерела[]

Advertisement