Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Меморандуми ДМСУ з ВААІД і УкрПапір

Лист митницям Мiндоходiв[]

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 05.05.2014 N 10202/7/99-99-24-02-06-17

Митницi Мiндоходiв

Щодо меморандумiв про взаємодiю

Для врахування та використання в практичнiй роботi iнформуємо, що Мiнiстерством доходiв i зборiв України з метою отримання iнформацiї щодо цiн на товари, якi ввозяться на митну територiю України пiдписано меморандуми про взаємодiю з:

  • Асоцiацiєю українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр";
  • Всеукраїнською Асоцiацiєю автомобiльних iмпортерiв i дилерiв.

Також повiдомляємо, що iнформацiя щодо вартостi окремих видiв картонно-паперової продукцiї, яка є актуальною у травнi 2014 року та статистика змiни iндексiв оптових цiн, якi склалися у Європi за даними FOEX (Гельсiнки) станом на 22.04.2014, надана Асоцiацiєю українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр", розмiщена на FTP - серверi.

Додатки: копiї пiдписаних меморандумiв на 6 аркушах.

В.о. директора Департаменту митної справи А.Д. Войцещук

Меморандум Міндоходів з «УкрПапір[]

МЕМОРАНДУМ

про взаємодiю мiж Мiнiстерством доходiв i зборiв України та Асоцiацiєю українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" з метою отримання iнформацiї щодо цiн на товари, якi ввозяться на митну територiю України

24 квiтня 2014 року

Мiнiстерство доходiв i зборiв України (далi - Сторона 1) в особi заступника Мiнiстра доходiв i зборiв Науменка Вiталiя Петровича, який дiє на пiдставi наданих повноважень (N 99/24-02-06/1907 вiд 16.04.2014), та Асоцiацiя українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" (далi - Сторона 2) в особi виконавчого директора Лiтвака Едуарда Леонiдовича, який дiє на пiдставi установчих документiв (далi - Сторони),

дiючи в межах Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур i вiдповiдно до положень статтi 562 Митного кодексу України,

висловлюючи взаємний iнтерес, спрямований на забезпечення прозоростi торгiвлi та виключення тiньових схем ввезення товарiв на митну територiю України,

визнаючи основоположнi засади оцiнки товару для митних цiлей, передбаченi в Генеральнiй угодi з тарифiв i торгiвлi,

усвiдомлюючи принципи партнерства та визнання прiоритету iнтересiв держави,

домовились про таке

I. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА МЕМОРАНДУМУ

1.1. Сторони за цим Меморандумом зобов'язуються взаємодiяти шляхом об'єднання своїх зусиль з метою наповнення вiдомчих баз даних Сторони 1 iнформацiєю щодо економiчно обґрунтованих цiн на товар, який ввозиться на митну територiю України, для її подальшого використання Стороною 1 як довiдкової у роботi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв вiдповiдно до законодавства України з питань державної митної справи.

1.2. Надання Стороною 2 Сторонi 1 такої iнформацiї здiйснюється з метою:

сприяння iнтересам держави у захистi нацiонального товаровиробника та зменшення випадкiв заниження суб'єктами господарювання бази оподаткування, ухилення вiд сплати митних платежiв або зменшення їх розмiру;

поглиблення спiвпрацi та налагодження конструктивного дiалогу мiж бiзнесом та державою при iмпортуваннi в Україну товарiв;

сприяння Сторонi 1 у виконаннi законних повноважень при контролi за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи, зокрема при контролi за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, запобiгання порушенням у митнiй сферi;

використання Стороною 1 iнформацiї щодо економiчно обґрунтованих цiн на товар, який ввозиться на митну територiю України, при наповненнi системи управлiння ризиками.

II. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДIЇ СТОРIН

2.1. Сторона 2 надає Сторонi 1 iнформацiю щодо цiн на целюлозно-паперову продукцiю, яка ввозиться на митну територiю України, та дотримується принципу достовiрностi наданої iнформацiї.

Сторона 2 визначає вiдповiдальну особу за надання iнформацiї Сторонi 1.

2.2. Передання iнформацiї Стороною 2 Сторонi 1 здiйснюється на постiйнiй основi у паперовому виглядi та в електроннiй формi засобами електронного зв'язку згiдно з реквiзитами, якi погоджуються Сторонами з урахуванням видiв товарiв.

2.3. Форма та порядок надання Стороною 2 iнформацiї Сторонi 1 визначаються Протоколом, який є невiд'ємною частиною Меморандуму.

2.4. Сторона 2 погоджується iз правом Сторони 1 враховувати або не враховувати надану Стороною 2 iнформацiю при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi целюлозно-паперової продукцiї.

2.5. На вимогу Сторони 1 Сторона 2 надає офiцiйнi пояснення та пiдтвердження щодо формування цiни на целюлозно-паперову продукцiю.

Будь-яка додаткова iнформацiя, яка стосується ввезення товарiв, надається Стороною 2 Сторонi 1 за власною iнiцiативою у довiльнiй формi.

2.6. Для правильностi визначення митної вартостi товарiв Сторона 1 не може бути обмежена виключно iнформацiєю, отриманою на умовах цього Меморандуму, а Сторона 2 не використовуватиме факт надання Сторонi 1 iнформацiї, передбаченої цим Меморандумом, як доказ неправомiрностi рiшень, дiй або бездiяльностi посадових осiб Сторони 1 при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв.

III. ДIЯ ТА ПРИПИНЕННЯ МЕМОРАНДУМУ

3.1. Цей Меморандум укладено термiном на 1 рiк.

3.2. Дiю цього Меморандуму може бути продовжено за взаємною згодою Сторiн шляхом письмового повiдомлення за мiсяць до закiнчення його дiї.

3.3. У разi виявлення факту недостовiрностi наданої Стороною 2 iнформацiї Сторона 1 має право в односторонньому порядку припинити дiю Меморандуму.

У такому випадку Сторона 1, за тиждень до дати припинення Меморандуму повiдомляє про це Сторону 2.

IV. ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО МЕМОРАНДУМУ

Змiни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесенi тiльки за домовленiстю Сторiн, якi оформляються додатковою угодою.

V. IНШI УМОВИ

5.1. Додатковi угоди та додатки до цього Меморандуму є його невiд'ємною частиною i мають юридичну силу у тому разi, якщо вони викладенi в письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi їхнiми печатками.

5.2. Цей Меморандум складений при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологiї українською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зi Сторiн.

АДРЕСА I РЕКВIЗИТИ СТОРIН

Сторона 1

Мiнiстерство доходiв i зборiв України
04655, м. Київ-53, Львiвська пл., 8	Сторона 2
Асоцiацiя українських пiдприємств целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр"
02002, м. Київ-02, вул. Марини Раскової, 19, офiс 1117, 1118
Заступник Мiнiстра	Виконуючий директор
В.П. Науменко	Е.Л. Лiтвак

Меморандум Міндоходів з ВААІД[]

МЕМОРАНДУМ

про взаємодiю мiж Мiнiстерством доходiв i зборiв України та Всеукраїнською Асоцiацiєю автомобiльних iмпортерiв i дилерiв з метою отримання iнформацiї щодо цiн на товари, якi ввозяться на митну територiю України

25 квiтня 2014 року

Мiнiстерство доходiв i зборiв України (далi - Сторона 1) в особi заступника Мiнiстра доходiв i зборiв Науменка Вiталiя Петровича, який дiє на пiдставi наданих повноважень (N 99/24-02-06/1907 вiд 16.04.2014), та Всеукраїнська Асоцiацiя автомобiльних iмпортерiв та дилерiв (далi - Сторона 2) в особi Генерального директора Назаренка Олега Юрiйовича, який дiє на пiдставi установчих документiв (далi - Сторони),

дiючи в межах Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур i вiдповiдно до положень статтi 562 Митного кодексу України,

висловлюючи взаємний iнтерес, спрямований на забезпечення прозоростi торгiвлi та виключення тiньових схем ввезення товарiв на митну територiю України,

визнаючи основоположнi засади оцiнки товару для митних цiлей, передбаченi в Генеральнiй угодi з тарифiв i торгiвлi,

усвiдомлюючи принципи партнерства та визнання прiоритету iнтересiв держави,

домовились про таке

I. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА МЕМОРАНДУМУ

1.1. Сторони за цим Меморандумом зобов'язуються взаємодiяти шляхом об'єднання своїх зусиль з метою наповнення вiдомчих баз даних Сторони 1 iнформацiєю щодо економiчно обґрунтованих цiн на товар, який ввозиться на митну територiю України, для її подальшого використання Стороною 1 як довiдкової у роботi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв вiдповiдно до законодавства України з питань державної митної справи.

1.2. Надання Стороною 2 Сторонi 1 такої iнформацiї здiйснюється з метою:

сприяння iнтересам держави у захистi нацiонального товаровиробника та зменшення випадкiв заниження суб'єктами господарювання бази оподаткування, ухилення вiд сплати митних платежiв або зменшення їх розмiру;

поглиблення спiвпрацi та налагодження конструктивного дiалогу мiж бiзнесом та державою при iмпортуваннi в Україну товарiв;

сприяння Сторонi 1 у виконаннi законних повноважень при контролi за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи, зокрема при контролi за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, запобiгання порушенням у митнiй сферi;

використання Стороною 1 iнформацiї щодо економiчно обґрунтованих цiн на товар, який ввозиться на митну територiю України, при наповненнi системи управлiння ризиками.

II. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДIЇ СТОРIН

2.1. Сторона 2 надає Сторонi 1 iнформацiю щодо цiн на новi транспортнi засоби, яки ввозиться на митну територiю України, та дотримується принципу достовiрностi наданої iнформацiї.

Сторона 2 визначає вiдповiдальну особу за надання iнформацiї Сторонi 1.

2.2. Передання iнформацiї Стороною 2 Сторонi 1 здiйснюється на постiйнiй основi у паперовому виглядi та в електроннiй формi засобами електронного зв'язку згiдно з реквiзитами, якi погоджуються Сторонами з урахуванням видiв товарiв.

2.3. Форма та порядок надання Стороною 2 iнформацiї Сторонi 1 визначаються Протоколом, який є невiд'ємною частиною Меморандуму.

2.4. Сторона 2 погоджується iз правом Сторони 1 враховувати або не враховувати надану Стороною 2 iнформацiю при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi нових транспортних засобiв.

2.5. На вимогу Сторони 1 Сторона 2 надає офiцiйнi пояснення та пiдтвердження щодо формування цiни на новi транспортнi засоби.

Будь-яка додаткова iнформацiя, яка стосується ввезення товарiв, надається Стороною 2 Сторонi 1 за власною iнiцiативою у довiльнiй формi.

2.6. Для правильностi визначення митної вартостi товарiв Сторона 1 не може бути обмежена виключно iнформацiєю, отриманою на умовах цього Меморандуму, а Сторона 2 не використовуватиме факт надання Сторонi 1 iнформацiї, передбаченої цим Меморандумом, як доказ неправомiрностi рiшень, дiй або бездiяльностi посадових осiб Сторони 1 при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв.

III. ДIЯ ТА ПРИПИНЕННЯ МЕМОРАНДУМУ

3.1. Цей Меморандум укладено термiном на 1 рiк.

3.2. Дiю цього Меморандуму може бути продовжено за взаємною згодою Сторiн шляхом письмового повiдомлення за мiсяць до закiнчення його дiї.

3.3. У разi виявлення факту недостовiрностi наданої Стороною 2 iнформацiї Сторона 1 має право в односторонньому порядку припинити дiю Меморандуму.

У такому випадку Сторона 1, за тиждень до дати припинення Меморандуму повiдомляє про це Сторону 2.

IV. ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО МЕМОРАНДУМУ

Змiни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесенi тiльки за домовленiстю Сторiн, якi оформляються додатковою угодою.

V. IНШI УМОВИ

5.1. Додатковi угоди та додатки до цього Меморандуму є його невiд'ємною частиною i мають юридичну силу у тому разi, якщо вони викладенi в письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi їхнiми печатками.

5.2. Цей Меморандум складений при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологiї українською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зi Сторiн.

АДРЕСА I РЕКВIЗИТИ СТОРIН

Сторона 1
Мiнiстерство доходiв i зборiв України
04655, м. Київ-53, Львiвська пл., 8	Сторона 2
Всеукраїнська Асоцiацiя автомобiльних iмпортерiв та дилерiв
01004, м.Київ-004, вул. Рогнiдинська,1/13, оф. 3
Заступник Мiнiстра	Генеральний директор
В.П. Науменко	О.Ю. Назаренко

Джерело[]

Advertisement