Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Правила чесної торгівлі

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ КАРТОННО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ АБО ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ТОРГІВЛІ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА[]

Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір»(юридична адреса - 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19, офіс 1118) до складу якої входять найбільш потужні вітчизняні підприємства – виробники та продавці картонно-паперової продукції, - беручи до уваги, що звичай є одним з найважливіших джерел торговельного права. - керуючись статтею 7 Цивільного кодексу України та статтею 33 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вирішила запропонувати Правила професійної етики у конкуренції на ринку картонно – паперової продукції або Правила чесної торгівлі, (далі – „Правила”), які закріплюють основні звичаї ділового обороту на українському ринку картонно-паперової продукції та запроваджуються з метою сприяння встановленню і розвитку торгових та інших чесних звичаїв у конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в цьому сегменті споживчого ринку України та пропонує усім компаніям і підприємствам, які працюють на вітчизняному ринку картонно-паперової продукції, дотримуватись цих Правил.

Сфера застосування правил[]

2.1. Правила застосовуються до відносин суб’єктів господарювання (виробників, імпортерів, експортерів, дистриб’юторів, субдистриб’юторів - резидентів та нерезидентів, надалі - „Учасників”) на території України, у зв’язку з виробництвом та реалізацією, зокрема, в процесі купівлі – продажу, дистрибуції, поставки (в т.ч. імпорту і експорту) картонно-паперової продукції.

2.2. Правила не замінюють статутних документів Асоціації, однак додержання вимог Правил є обов'язковою умовою членства в Асоціації.

2.3. Ці Правила не обмежують застосування обов’язкових норм національного і міжнародного права.

Принципи чесної торгівлі[]

3.1. Учасники у своїй діяльності керуються принципами:

 • добросовісності і чесної ділової практики, які передбачають добросовісну і чесну поведінку при виконанні своїх зобов’язань і реалізації своїх прав;
 • обов’язкового виконання договорів, зокрема, щодо кількості, асортименту та якості Товару, який передбачає, що укладений і чинний договір є обов’язковим для виконання сторонами такого договору;
 • рівності сторін, який передбачає рівність потенційних можливостей Учасників торговельних відносин в реалізації своїх прав; Учасники торговельних відносин не надають переваги Виробникам , виходячі тільки з країни походження;
 • свободи договору, який передбачає а) свободу суб’єктів на свій розсуд укладати договір, визначати його зміст б) обов’язок сторін враховувати суспільні та державні інтереси, а також в) обов’язок добросовісного виконання умов договору;
 • відповідальності, який зобов’язує суб’єкта права, який вчинив протиправне діяння, ліквідувати всі негативні наслідки цього діяння і відновити положення, що існувало до вчинення правопорушення. Цей принцип передбачає відповідальність як за протиправне діяння, скоєне з умислом, так і через необережність.
 • справедливості, який передбачає справедливе і рівнозначне ставлення до всіх Учасників торговельних відносин та необхідність врахування всіх суттєвих умов при вирішенні спору між Учасниками торговельних відносин.

«закон обґрунтованої ціни» - принцип, за яким ідентичні Товари повинні продаватись за обґрунтованою ціною на різних ринках;

3.2. Недотримання Учасниками принципів чесної торгівлі є порушенням звичаїв ділового обороту і тягне з собою відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яка була завдана іншим Учасникам таким порушенням.

3.3. Учасники вважають ринок картонно-паперової продукції важливою складовою частиною економіки України. Вони виходять на цей ринок, де реалізуються результати своєїдіяльності, з метою змагання за умови добросовісної і коректної конкуренції та вживають заходів щодо захисту цього ринку від будь-яких порушень з боку інших його операторів, від приниження його важливості та значення і від неетичних дій на ньому.

3.4. Учасники, не порушуючи (за виключенням форс-мажорних обставин) умов контрактів, підписаних з контрагентом, та взятих на себе зобов'язань, сприяють усією своєю діяльністю підвищенню ефективності функціонування ринку і посиленню довіри контрагентів, а також покращенню якості та конкурентоспроможності картонно-паперової продукції.

3.5. Учасники зобов’язуються розповсюджувати у засобах масової інформації (ЗМІ)лише перевірену, правдиву і конкретну інформацію щодо ринку картонно-паперової продукції та не мають права приховувати інформацію з метою викривлення реальної ситуації на цьому ринку. Рівень відповідальності Учасника за порушення цих вимог не знижується, якщо учасник користується послугами рекламних агентів чи інших осіб, за умови що ці агенти та особи не порушують укладених між ними та Учасниками договорів або прийнятих на себе зобов’язань. Це стосується також випадків, коли від імені Учасника виступають уповноважені представники в семінарах, громадських форумах або у засобах масової інформації, при спонсоруванні цих заходів. Якщо будь-який Учасник використовує в опублікованих у ЗМІ матеріалах графіки, таблиці, інші аналітичні або статистичні дані, він обов’язково має посилатися на їх джерело, якщо він не є автором цієї інформації.

3.6. Учасники мають право самостійно розповсюджувати відомості щодо своєї діяльності на вітчизняному ринку картонно-паперової продукції (обсяги виробництва, експорту, імпорту, продажу по регіонам тощо). Інші дані стосовно загальної ситуації на ринку картонно-паперової продукції можуть бути оприлюднені лише за погодженням з Асоціацією та за умови посилання на джерело їхнього походження. Для запобігання завдання шкоди репутації, об’єктивна інформація про діяльність конкурентів надається тільки в цілому по ринку. У випадку розповсюдження відомостей про ситуацію на ринку, які не були підготовлені Асоціацією, Учасники повинні попередньо отримати від Асоціації письмовий висновок щодо достовірності цієї інформації. Якщо подані в Асоціацію відомості розходяться з тими, що знаходяться в розпорядженні Асоціації, остання, на свій вибір, має право звернутися за підтвердженням заявленої інформації. Якщо в результаті проведеного аналізу Асоціація залишається не згодною з відомостями, які Учасник планує розповсюджувати, вона має надати Учаснику аргументований висновок-пояснення з цього приводу.

3.7. Асоціація зобов’язана надати Учаснику висновок-пояснення у строк до 10 робочих днів з дня отримання відповідного запиту від Учасника. Даний термін може бути продовжений до 30 робочих днів при необхідності отримати додаткову інформацію з цього питання. У разі отримання від Асоціації висновку про недостовірність інформації щодо стану вітчизняного ринку картонно-паперової продукції, Учасник зобов’язується не користуватися цими відомостями та не розповсюджувати їх від свого імені.

3.8. Асоціація може в будь-який момент звернутися до Учасників із запитом щодо надання інформації, яка стосується обсягів виробництва та реалізації продукції, експорту, імпорту, сплачених податків тощо.

ДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНТНА ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ[]

4.1. Учасники зобов’язуються дотримуватись принципів вільної ринкової економіки і ніколи не використовувати методи, які призводили б до обмеження чи спотворення конкуренції або завдання шкоди іншому Учаснику, а також не вживати протиправних дій задля досягнення переваги над іншими Учасниками ринку.

4.2. Учасники уникають будь-яких узгоджених або координуючих дій (офіційна чи неофіційна змова, угода, рішення), що обмежують конкуренцію на ринку картонно-паперової продукції і, відповідно до Закону України „Про захист економічної конкуренції" (стаття 6), кваліфікуються як антиконкурентні, зокрема:

 • пряме або опосередковане встановлення, фіксація, підтримання чиперегляд цін, скидок, надбавок, меж рентабельності тощо;
 • спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів з продажу картонно-паперової продукції за державні кошти;
 • розподіл ринку за територіальним принципом, асортиментом картонно-паперової продукції, обсягом їх реалізації, за колом товаровиробників, продавців або споживачів чи за іншими ознаками;
 • здійснення тиску на вітчизняних товаровиробників, дистриб’юторів тасубдистриб’юторів з метою обмеження або відмови від їх послуг з поставок картонно-паперової продукції на внутрішній ринок, змова (колективна)Учасників про усунення з ринку інших Учасників;
 • встановлення вимог, здійснення тиску або спонукання Учасників, які підписали ці Правила, до обмеження або припинення договірних правовідносин із суб’єктами господарювання, які не приєднались до Угоди.

4.3. Учасники не вчиняють будь-яких дій у конкуренції, що суперечать торговим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, зокрема:

 • неправомірне використання чужих об’єктів інтелектуальної власності (фірмових найменувань, знаків і логотипів товарів, етикеток, упаковки тощо), які традиційно використовуються іншими Учасниками (конкурентами на ринку) під час своєї господарськоїдіяльністі, що сприяє набуттю ділової репутації на ринку;
 • неправомірне використання рекламних матеріалів інших учасників ринку для досягнення власного успіху;
 • дії, спрямовані на набуття у власність позначень, які є схожими до ступеня змішування з чужими об’єктами промислової власності та іншими позначеннями (знаками для товарів та послуг, етикетками, упаковками тощо);
 • створення штучних перешкод Учасникам ринку у процесі конкуренції;

вжиття заходів щодо неправомірного збирання, розголошення та використання чужої комерційної таємниці, а також будь-який обмін комерційною інформацією, за допомогою якої вони могли б здійснювати моніторинг виконання будь-якої угоди, укладеної третіми особами.

4.4. Збирання, аналіз та розповсюдження інформації, в тому числі промислової статистики, здійснюється Асоціацією на підставі її прав, визначених в статутних документах Асоціації, за умови, що:

 • комерційна таємниця Учасників зберігається належним чином;
 • будь-яка система обміну загальною інформацією, до якої приєднуються Учасники, повинна функціонувати таким чином, щоб виключаласьможливість поширення будь-якої інформації, за допомогою якої можна визначати ринкову політику будь-яких Учасників цього ринку.

4.5. Учасники утримуються від спільного збирання та розповсюдження даних або інформації про ціни або прибутки окремих суб’єктів господарювання, пов'язаної з прогнозомекономічних показників у питаннях попиту, виробництва, продажу та цінової політики на картонно-паперову продукцію.

4.6. При просуванні своєї продукції на вітчизняний ринок Учасники можуть використовувати тільки об’єктивну інформацію щодо свого продукту (торгівельної марки, знака), при цьому не допускати неправомірного його порівняння з продукцією (торгівельними марками, знаками) конкурентів на цьому ринку.

4.7. Якщо будь-яка інформація передається одним Учасником іншому в якості конфіденційної в процесі переговорів або виконання договору між такими сторонами, інша сторона зобов’язана не розкривати цю інформацію, не використовувати її у власних цілях, незалежно від того, чи був укладений договір. Засобами правового захисту при порушенні цього обов’язку може бути компенсація, що базується на вигоді, отриманій іншою стороною.

4.8. У разі, якщо національному виробнику товару заподіюється шкода внаслідок застосування демпінгу, як визначено Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 року, національні виробники товару спільно або окремо вживають заходи щодо подачі скарги до компетентних органів державної влади про порушення та проведення антидемпінгового розслідування.

4.9. У разі, якщо компетентним органом державної влади порушено антидемпінгове розслідування, яке може вплинути на господарську діяльність Учасників, такі Учасники за власним бажанням, або через Асоціацію, повідомляють компетентний орган державної влади про свою заінтересованість брати участь у розслідуванні відповідно до вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника» від 22 грудня 1998 року.


СТОСУНКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ ТА ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ РИНКУ[]

5.1. Учасники додержуються нормальних ділових стосунків з іншими Учасниками ринку целюлозно-паперової продукції на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі Учасники ринку рівноправні і ставлять своєю метою найбільш повне забезпечення населення якісними картонно-паперовими виробами. При цьому Учасники повинні виходити з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам професійної етики. Беручи до уваги той факт, що кожен Учасник може мати свою комерційну таємницю, інші Учасники поважають право на її зберігання і захист.

5.2. Учасники уникають від заподіяння шкоди ділової репутації іншим Учасникам та, наскільки це можливо, від взаємних конфліктів між Учасниками ринку. У разі їх виникнення, Учасники намагаються врегулювати такі конфлікти шляхом взаємних переговорів або зверненням до Експертної комісії з питань професійної етики та вирішення спорів, яка створена в Асоціації.

5.3. Якщо будь-яка інформація передається одним Учасником іншому в якості конфіденційної в процесі переговорів або виконання договору між такими сторонами, інший Учасник зобов’язаний не розкривати цю інформацію, не використовувати її у власних цілях, незалежно від того, чи був укладений договір. Засобами правового захисту при порушенні цього обов’язку може бути компенсація, що базується на вигоді, отриманій іншою стороною.

5.4. У разі розповсюдження у ЗМІ недостовірної, неправдивої інформації або інформації, яка спотворює дійсність і прямо чи опосередковано шкодить одному з Учасників, а також стосується інших Учасників ринку картонно-паперової продукції – зацікавлені особи спільними зусиллями можуть звернутись до таких ЗМІ протягом 3 робочих днів з моменту виявлення такого факту з метою спростування недостовірної інформації та притягнення авторів, замовників таких матеріалів та ЗМІ, де вони публікувались, до відповідальності.

5.5. Учасники торговельних відносин здійснюють свою діяльність на основі договорів. До торговельних відносин суб’єктів підприємницької діяльності застосовується Господарське право України.

5.6. Договір є обов’язковим для Учасників, які його підписали. Він може бути змінений або розірваний тільки відповідно до умов такого договору, зокрема за згодою сторін.

5.7. Кожна сторона має співпрацювати з іншою стороною, якщо таке співробітництво можна розумно очікувати на підставі виконання зобов’язань кожною з сторін такого договору.

5.8. Учасник може відмовитись від виконання умов договору або від окремих зобов’язань, якщо при укладенні договору, не було дотримано принципу рівності сторін, зокрема через недобросовісне використання однією стороною залежності від другої сторони, економічну слабкість однієї із сторін або недостатню непоінформованість;

5.9. На прохання Учасника, який має юридично обґрунтовано право на відмову від подальшої реалізації укладеного договору і заявив про такий намір, може звернутися до господарського суду з метою приведення цього договору у відповідність з розумними комерційними стандартами чесної ділової практики.

5.10. Умови та вирази, які застосовано Сторонами у договорі чи заяві, повинні тлумачитись однаково у редакції всього договору чи заяви, де вони з’являються.

5.11. Кожен договір повинен тлумачитись відповідно до загального та конкретного наміру сторін. Якщо такий намір не можливо визначити, то договір має тлумачитись відповідно до аналогічного значення, яке сторонам, що уклали такий договір, визнані фахівці з цих питань, на прохання цих сторін, надавали б цьому договору відповідні тлумачення в таких же обставинах.

5.12. Заяви і інші дії сторін повинні тлумачитись відповідно до їх намірів. Якщо попередній пункт не підлягає застосуванню, заяви або інші дії повинні тлумачитись відповідно до знань, які аналогічна іншій стороні визнаний обома сторонами фахівець з цього питання надавав би таким же обставинам.

5.13. При застосуванні пунктів 5.10.- 5.12. до уваги мають бути взяті всі обставини, включаючи:

 • попередні переговори між сторонами;
 • практику, яку сторони встановили у своїх взаємовідносинах;
 • поведінку сторін після укладання договору;
 • характер та цілі договору;
 • загальноприйняте у відповідній галузі підприємницької діяльності значення умов та виразів.

5.14. Якщо договір складено на двох чи більше мовах і кожен з текстів має однакову юридичну силу, то у випадку розбіжностей між текстами перевага надається тлумаченню відповідно до тексту договору, який був складений першим.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЦіновОЇ політикИ Учасників торговельних відносин[]

6.1. Ціна картонно-паперової продукції, яка пропонується для реалізації на внутрішньому ринку України, визначається Учасниками в договорі.

6.2. Якщо за згодою Учасників ціна товару має бути встановлена третьою особою, а ця особа не може або не бажає цього зробити, договірною ціною має бути визначена економічно обґрунтована ціна на такий товар.

6.3. Ціна Товару від Виробника (постачальника), який імпортується в Україну, не повинна бути нижчою у порівнянні з ціною продажу такого Товару у країні цього Виробника з урахуванням всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.


СТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДО СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ[]

7.1. Учасники розуміють, що висококваліфікований і високоморальний персонал єоднією з необхідних гарантій ефективної роботи Учасника і виконання ним принципів і вимог Правил. Виходячи з цього, Учасники постійно піклуються про підвищення кваліфікації своїх працівників до рівня, який відповідає ринковим вимогам.

7.2. Учасники дотримуються щодо своїх робітників правил коректної і ввічливоїповедінки і, у відповідності з принципом індивідуального підходу, встановлюють справедливу винагороду за їх працю. Учасники вимагають від своїх працівників висококваліфікованої праці і відповідального відношення, ніколи не дають їм вказівок, які б могли у роботі з контрагентами навмисне зашкодити останнім, особливо внаслідок надання неправдивої, неповної і перекрученої інформації.

7.3. Учасники ознайомлюють своїх працівників з Правилами та вимагають від них дотримання вимог цих Правил. У випадку порушення співробітниками Учасника Правил, до них застосовуються заходи адміністративного та дисциплінарного впливу, встановлені Учасником для таких порушень.

7.4. Якщо будь-який Учасник або його представник, агент чи працівник пропонує, надає або погоджується запропонувати або надати будь-якому працівникові іншого Учасника будь-який хабар, подарунок, заохочення або комісійні як стимул або винагороду за вчинення або утримання від вчинення будь-яких дій стосовно діючого договору між такими Учасниками, іншого договору або у питаннях укладення договору у майбутньому, або за виявлення або утримання від виявлення прихильності до будь-якої особи у зв’язку з здійсненням торговельних відносин, то такі дії вважаються ознаками недобросовісної конкуренції з відповідними наслідками відповідальності для такого Учасника.

7.5. Всі робітники, службовці і керівники Учасників ринку картонно-паперової продукції повинні спілкуватися справедливо з клієнтами, постачальниками, конкурентами та службовцями інших Учасників, які працюють на вітчизняному споживчому ринку. Будь хто з Учасників – контрагентів не повинен отримувати переважне право над іншими партнерами за рахунок маніпуляцій, утаювання або зловживання будь-якою отриманою інформацією, як приватною, так і службовою, або шляхом викривляння фактів та інших несправедливих дій.

7.6. Внутрішня політика Учасників, які працюють на ринку картонно-паперової продукції, повинна забороняти керівникам, службовцям та працівникам використовувати корпоративні можливості, корпоративну власність, посаду або будь-які інші важелі з метою отримання особистої вигоди чи в цілях недобросовісної конкуренції з іншими Учасниками.

7.7. Учасники, здійснюючи активну, але добросовісну конкурентну боротьбу на вітчизняному ринку картонно-паперової продукції, повинні дотримуватись порядності, чесності та справедливості у всіх аспектах свого бізнесу та вимагати цього ж від інших Учасників, які співпрацюють на цьому ринку.

7.8. Вітчизняні Учасники ринку в своїй діяльності керуються принципами рівних взаємовідносин між усіма Учасниками, які працюють на українському ринку картонно-паперової продукції. Цей принцип також розповсюджується на іноземні компанії – постачальники целюлозно-паперової продукції в Україну.

7.9. Учасникам забороняється пропонувати будь-які заохочення, а також здійснювати будь-які виплати працівникам іншого Учасника з метою переманювання персоналу на свій бік.

7.10. Якщо будь-хто з Учасників за рахунок використання сумнівних дій намагається досягти агресивних цілей щодо експансії споживчого ринку, компанії та їх співробітники зобов’язані терміново усіма законними шляхами інформувати про це громадськість та відповідні державні органи.

Агресивними вважаються дії, які спрямовані на домовленості двох або більше Учасниками щодо визначення цінової політики на конкретні види картонно-паперової продукції на рівні, нижчому від її реальної вартості з урахуванням відпускної ціни Виробника, а також мита, митних платежів та податку на додану вартість, які повинні сплачуватись Імпортерами під час митного оформлення імпортної продукції, або безпідставного завищення ціни Товару

СТОСУНКИ УЧАСНИКІВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ[]

8.1. Асоціація і Учасники зацікавлені в розвитку ринку картонно-паперової продукції України. У зв'язку з цим, вони вважають дуже важливою співпрацю з державними органами, до компетенції яких належить здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері господарської діяльності.

8.2. Учасники через Асоціацію подають до державних органів виконавчої влади свої пропозиції з принципових питань функціонування та розвитку ринку картонно-паперової продукції.

8.3. Асоціація інформує державні органи про стан справ на вітчизняному ринку картонно-паперової продукції. На запрошення державних органів вона приймає участь унарадах, засіданнях, в роботі комісій чи інших громадських органів, створених для вирішення, у співпраці з державними органами, актуальних проблем економіки, в тому числі на ринку картонно-паперової продукції, підготовці необхідних матеріалів та проведенні заходів. Для участі у цій співпраці Учасники делегують до Асоціації своїх фахівців.

8.4. Учасники вважають виконання податкових та інших законодавчо визначенихзобов'язань перед державою своїм обов'язком. Учасники надають державним органам лише правдиву, достовірну і перевірену інформацію.

8.5. Асоціація та Учасники ринку картонно-паперової продукції зобовязуються не використовувати свої стосунки з державними органами з метою отримання індивідуальних преференцій або пільг для досягнення певних переваг на цьому ринку. Вони рішуче відкидають дії, що можуть призвести до корупції у будь-якій формі, а також виникнення конфлікту інтересів Учасників ринку, крім тих, що виникають на засадах добросовісноїконкуренції.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УЧАСНИКАМИ ВИМОГ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ[]

9.1. Всі Учасники розуміють, що найефективнішою формою контролю за виконанням Правил професійної етики на ринку картонно-паперової продукції є самоконтроль. Виходячі з цього, вони самостійно слідкують за тим, щоб не допускати в своїй роботі порушень чинного законодавства, та положень цих Правил. У разі виявлення будь-яких недоліків Учасники вживають дійових заходів для їх усунення в найкоротший термін.

9.2. Постійний контроль за додержанням вимог цих Правил здійснює Експертна комісія з питань професійної етики та вирішення спорів між учасниками ринку картонно-паперової продукції, створеної при Асоціації (далі – Комісія).

9.3. Асоціація залишає за собою право звернення до Учасників з повідомленням про порушення ними законодавства України, норм міжнародного права та положень, закріплених в цих Правилах, а у випадку відмови такого суб’єкту дотримуватися цих правил - до відповідних органів державної влади.

9.4. Учасники зобов’язані негайно повідомляти Комісію про випадки і факти порушення положень цих Правил іншими Учасниками ринку. Такі повідомлення повиннібазуватися на достовірно перевіреній інформації та мати за мету усунення наслідків, що завдають шкоди репутації Учасникам та Асоціації. Звернення Учасника не може розглядатися, як спроба дискредитації чи нанесення шкоди інтересам інших Учасників.

9.5. В разі виявлення порушення Правил Учасниками, Комісія розглядає питання в порядку, визначеному „Положенням про Комісію” і приймає відповідне рішення. Прийняте Комісією рішення є остаточним і повинно бути оприлюднене Комісією в Інтернеті та ЗМІ не пізніше, ніж через 10 днів після його прийняття. Матеріали щодо роботи Комісії та виявлені порушення Учасниками ринку розміщуються на сайті Асоціації та публікуються в ЗМІ.

9.6. За порушення звичаїв ділового обороту, передбачених в цих Правилах, до Учасників застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, такі як неустойка, відшкодування моральна та матеріальна шкоди упущеної вигоди.

9.7. Асоціація має право виключати зі свого складу Учасників, які є членами Асоціації, за порушення чинного законодавства України, якщо після письмового повідомлення Асоціації такий Учасник продовжує порушувати зазначені норми права.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ[]

10.1. Учасники, які підписали ці Правила професійної етики на ринку картонно-паперової продукції, вважають приєднання до Угоди справою особистої професійної честі.

10.2. Учасники мають намір докладати максимум зусиль для дотримання принципів, положень і вимог цих Правил, метою яких є подальший розвиток чесних звичаїв у підприємницькій діяльності на ринку картонно-паперової продукції та запровадження норм професійної етики у конкуренції серед всіх Учасників цього ринку.

10.3. Правила затверджуються рішенням Президії Асоціації і набирають чинності з дати опублікування. Правила опубліковуються у галузевих журналах «Бумага и Жизнь», «Картон и Гофрокартон» та інших друкованих ЗМІ. Виконавча дирекція Асоціації розміщує ці Правила в Інтернеті на власній web-сторінці та розповсюджує їх серед Учасників ринку в електронному вигляді.

10.4. Учасники можуть вносити до Асоціації пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цих Правил.

10.5. Пропозиції щодо внесення змін до Правил розглядаються та затверджуються протокольним рішенням Президії Асоціації. Про внесення змін та доповнень до цих Правил виконавча дирекція Асоціації своєчасно інформує Учасників та Антимонопольний комітет України.

Джерело[]

http://www.ukrpapir.org/trade_rules.php

Advertisement