Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Неофіційний переклад

Директива 2014/53/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про гармонізацію законів країн-членів, щодо створення придатності на ринку обладнання радіомовлення та анулювання Директиви 1999/5/ЄС»

від 16 квітня 2014

(Текст стосується ЄЕП)

Преамбула[]

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського співтовариства, зокрема статтю 114 цього договору,

Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,

Після передачі проекту законодавчого акту до національних парламентів,

Беручи до уваги висновок Європейського комітету з економічних та соціальних питань(1),

Діючи відповідно до законодавчих процедур (2),

Оскільки:

(1) Директиву 1999/5/ЄС Європейського парламенту і Ради(3) істотно змінювали кілька разів. Для внесення подальших змін Директиву необхідно переглянути та замінити..

(2) Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського парламенту та Ради (4) встановлює правила акредитації органів оцінки відповідності, забезпечує структуру нагляду за ринком продуктів та контролює продукти, які поставляють з країн третього світу, встановлює загальні принципи маркування СЄ.

(3) Рішення № 768/2008/ЄС Європейського парламенту та ради (5) встановлює загальні принципи та додаткові положення призначені для застосування міжгалузевого законодавства з тим щоб забезпечити вагому підставу для перегляду або переробки цього законодавства.

Директиву 1999/5/ЄC необхідно адаптувати до відповідного Рішення.

(4) Основні вимоги викладені в Директиві 1999/5/ЄC відносяться до фіксованої лінії передачі зв’язку, тобто забезпечують захист здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин, а також захист власності та відповідний рівень електромагнітної сумісності, що належним чином передбачає Директива 2014/35/ЄС Європейського парламенту та Ради (6 ), та Директива 2014/30/ЄС

Європейського парламенту та Ради(7). Таким чином дія Директиви не поширюється на фіксовану лінію передачі зв’язку.

(5) Питання конкуренції на ринку щодо передачі зв’язку передбачені Директивою Комісії 2008/63/ЕC (8), зокрема через зобов’язання до національних органів регулювання зв’язку для забезпечення опублікування деталей специфікації сполучення технічних засобів. Тому немає необхідності включати в Директиву вимоги щодо сприяння конкуренції на ринку для передачі зв’язку передбаченою Директивою 2008/63/ЄC.

(6) Обладнання, яке навмисно випромінює або приймає радіохвилі з метою радіозв'язку або радіовизначення виконує систематичне використання радіочастотного спектру. З метою забезпечення ефективного використання радіочастотного спектру, та для уникнення «шкідливих перешкод», обладнання повинно підпадати під дію Директиви, відповідно.

(7) Задачі щодо вимог безпеки, викладені у Директиві 2014/35/ЄС є достатніми для регулювання питання радіоустаткування. З метою уникнення дублювання норм, відмінних від положень, Директива 2014/35/ЄС не застосовується до радіообладнання.


(8) Основні вимоги в галузі електромагнітної сумісності, регламентуються Директивою 2014/30/ЄС та є такими, що поширюються на радіоустаткування. Для уникнення дублювання норм, що не стосуються основних вимог, Директива 2014/30/ЄС не застосовується до радіообладнання.

(9) Ця Директива повинна застосовуватись до всіх форм постачання, включаючи дистанційну торгівлю.

(10) Для гарантування, ефективного використання радіочастотного спектру та підтримки використання радіочастотного спектру, радіоустаткування має бути побудовано таким чином: у випадку коли передавач встановлений належним чином, підтримується та використовується за відповідним призначенням, він утворює випромінювання радіохвиль, які в свою чергу не спричиняють «шкідливі перешкоди», в той час як небажані випромінювання радіохвилі, які генеруються передавачем (наприклад, суміжні канали) з потенційно негативним впливом на призначення режиму радіоспектру, повинні бути обмежені до такого рівня що можна уникнути «шкідливих перешкод» відповідно до сучасного технічного рівню; у випадку приймача - рівень продуктивності, що дозволяє працювати належним чином і захищає від ризику шкідливих перешкод, зокрема, із загальних або суміжних каналів, підтримує ефективне використання вдосконалених загальних або суміжних каналів.

(11) Приймачі, не створюють «шкідливих перешкод»; можливості прийому стають все більш важливим фактором у забезпеченні ефективного використання радіочастотного спектра шляхом підвищеним стійкості приймачів проти дії шкідливих перешкод і небажаних сигналів на основі відповідних основних вимог гармонізації законодавства Європейського Союзу.

(12) Взаємодія через мережу з іншим радіообладнанням та зв'язок з інтерфейсом відповідного типу на всій території Союзу важлива в деяких випадках. Функціональна сумісність між радіообладнанням та аксесуарами, такими як: зарядні пристрої, спрощують використання радіо апаратури та знижує витрати. Саме тому необхідні зусилля для розробки єдиного зарядного пристрою щодо окремих категорій або класів радіообладнання, в інтересах споживачів та інших користувачів; Тому Директива повинна включати конкретні вимоги в цій області. Зокрема, мобільні телефони, які доступні на ринку, повинні бути сумісні із загальним зарядним пристроєм.

(13) За рахунок особливостей радіообладнання може бути підвищено захист персональних даних і недоторканності приватного життя користувачів, а також абонентів радіообладнання і захист від шахрайства. Радіоустаткування повинно, у відповідних випадках, бути сконструйовано таким чином, що підтримує необхідні функції.

(14) Радіо обладнання може зіграти важливу роль у забезпеченні доступу аварійно-рятувальним службам. Радіоустаткування ,у відповідних випадках повинно бути сконструйовано таким чином, що підтримує функції, необхідні для доступу до цих послуг.

(15) Радіо обладнання має важливе значення для добробуту та працевлаштування людей з інвалідністю, які представляють значну і зростаючу частку населення держав-членів. Радіо обладнання повинно, у відповідних випадках, бути розроблено таким чином, щоб люди з обмеженими можливостями мали змогу використовувати його без або з мінімальними адаптаціями.

(16) Відповідність деяким категоріям радіообладнання із загальними умовами встановленими Директивою, може впливати на результат включення або програмної модифікації до свого існуючого програмного забезпечення. Користувач, радіоустаткування або третя сторона повинна бути в змозі завантажити програмне забезпечення у радіообладнання, що не ставить під загрозу подальшу відповідність радіообладнання до чинних вимог.

(17) Для того, щоб доповнити або внести певні зміни до елементів Директиви, необхідно прийняти акти, відповідно до статті 290 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), які передаються на рішення комісії. Особливе значення, відіграє Комісія, яка проводить відповідні консультації в ході своєї підготовчої роботи, в тому числі на рівні експертів. При підготовці та складанні делегованих актів, Комісія забезпечує одночасну, своєчасну та належну передачу відповідних документів до Європейського парламенту та Раду.

(18) Для того, щоб ефективно задовольняти потреби, пов'язані з функціональною сумісністю, захистом персональних даних та недоторканності приватного життя користувача і абонента, захисту від шахрайства, доступу до служб екстреної допомоги, використання користувачами з інвалідністю або профілактики, та попереджувальні дії відповідних комбінацій радіо обладнання та програмного забезпечення, приймаються відповідні акти згідно до статті 290 Договру функціонування Європейського Союзу, які передаються на рішення Комісії щодо специфікації категорій або класів радіообладнання, які повинні відповідати істотним умовам встановлених в Директиві, на задоволення цих потреб.

(19) Перевірка проведена радіообладнанням щодо відповідності комбінацій програмного забезпечення не повинна експлуатуватись із порушенням правил, для того щоб попередити його використання з програмним забезпеченням наданим незалежними сторонами. Наявність в органах державної влади, виробників і користувачів інформації про відповідність призначених комбінацій радіо обладнання та програмного забезпечення повинні сприяти розвитку конкуренції. Для досягнення необхідної мети, повноваження щодо прийняття актів згідно до статті 290 Договору функціонування Європейського Союзу, передаються на рішення Комісії щодо специфікації категорій або класів радіообладнання, для якого виробники мають надати інформацію про відповідність основним вимогам призначених комбінацій радіо обладнання та програмного забезпечення.

(20) Вимога щодо реєстрації в центральній системі радіозв'язку, для розміщення на ринку, може підвищити ефективність та результативність нагляду за ринком і тим самим сприяти забезпеченню високого рівня дотримання Директиви. Така вимога тягне за собою додаткове навантаження на суб’єктів економічної діяльності, і тому вводиться для тих категорій радіообладнання, де не був досягнутий високий рівень дотримання вимог. Для того, щоб забезпечити застосування такої вимоги, повноваження щодо прийняття актів відповідно до статті 290 TFEU повинні бути передані на рішення Комісії щодо специфікації категорій радіообладнання, виробники повинні зареєструватися до центральної системи, а елементи технічної документації повинні бути надані на основі інформації про відповідність радіообладнання до держав-членів і після оцінки ризику невиконання основних вимог.

(21) Радіо обладнання, яке відповідає основним вимогам є дозволеним до вільного оббігу. Таке обладнання вводиться в експлуатацію і використовується за призначенням, де це можливо, дотримуючись правил на використання радіочастотного спектру і надання відповідних послуг.

(22) Для того, щоб уникнути непотрібних бар'єрів в торгівлі радіообладнання на внутрішньому ринку, держави-члени повинні повідомити, відповідно до Директиви 98/34 / EC Європейського Парламенту та Ради (9), інших держав-членів та Комісію про свої проекти технічних регламентів, таких як інтерфейси радіо, якщо тільки ці технічні регламенти дозволяють державам-членам виконувати обов’язкові акти Європейського Союзу, наприклад, рішення Комісії « про використання радіочастотного спектру» прийнятого Положенням № 676/2002 / ЄС Європейського Парламенту та Рада (10), або де вони відповідають стандартам радіообладнання,що може бути введено в експлуатацію та застосовано без заборон та обмежень у рамках Європейського Союзу.

(23) Надання інформації про еквівалентність регламентованих радиоінтерфейсів та умов їх використання знижує бар'єри для доступу радіообладнання на внутрішній ринок. Тому Комісія повинна провести оцінку і встановити еквівалентність регламентованих радиоінтерфейсів та зробити таку інформацію доступну у формі класів радіообладнання.

(24) Відповідно до Рішення Комісії 2007/344 / EC (11), держави-члени повинні використовувати інформаційну систему частот (ІСЧ) Управління Європейського зв'язку (ЕКО) для того, щоб зробити зіставну інформацію, що стосується використання радіочастотного спектра в кожній державі-учасниці доступну для громадськості через Інтернет. Виробники можуть шукати в ІСЧ інформацію щодо частот для всіх держав-членів перед розміщенням на ринку радіообладнання і тим самим оцінити, чи може і за яких умов, таке радіообладнання бути використано у кожній державі-учасниці. Немає необхідності включати в Директиву додаткові положення, такі як попереднє повідомлення, що дозволяє виробникам отримувати інформацію про умови використання радіообладнання з використанням узгодженого діапазону частот.

(25) З метою сприяння розвитку науково-дослідних і демонстраційних заходів на торгівельних виставках та інших подібних заходах, необхідно відобразити радіоустаткування, яка не відповідає вимогам Директиви і які не можуть бути розміщені на ринку, за умови, що організатори виставки забезпечать необхідний рівень інформації, що надається публіці, яка відвідує захід.

(26) Суб’єкти економічної діяльності несуть відповідальність за дотримання функцій радіообладнання згідно Директиви, маючи відношення до відповідних функцій у товарно-господарському зв’язку, з тим щоб забезпечити високий рівень захисту здоров'я та безпеки людей і домашніх тварин, захисту власності, адекватний рівень електромагнітної сумісності, ефективного та доцільного використання радіочастотного спектру, а в разі необхідності, високий рівень захисту інших громадських інтересів, а також гарантувати чесну конкуренцію на ринку Союзу.

(27) Всі суб’єкти господарювання, які виступають посередниками в мережі постачання і розподілу повинні вжити належні заходи, щодо забезпечення доступного радіообладнання на ринку, яке відповідає нормам Директиви. Необхідно забезпечити вільний та пропорційний розподіл зобов'язань, які відповідають ролі кожного суб’єкта господарювання в мережі постачання і розподілу.

(28) ) Для того, щоб полегшити взаємозв’язок між суб’єктами господарювання, органами нагляду за ринком та споживачами, держави-члени повинні заохочувати підприємців включати до поштової адрес веб-сайту.

(29) Виробник, що володіє деталями щодо процесу проектування і виробництва, знаходиться в найкращому положенні, щоб проводити процедуру оцінки відповідності. Тому оцінка відповідності повинна залишатися виключно обов'язком виробника.

(30) Обов’язком виробника є надання відповідної інформації стосовно використання радіообладнання для надання дозволу його використання у відповідності до головних вимог. Надана інформація необхідна для включення опису аксесуарів, таких як антена, а також компонентів, таких як: програмне забезпечення, та технічні характеристики процесу установки радіообладнання.

(31) Вимога, викладена у Директиві 1999/5/EC повинна додаватись до Декларації ЄС стосовно відповідності обладнання для спрощення та збільшення інформації, та ефективності нагляду за ринком. Можливість надання спрощеної декларації ЄС стосовно відповідності дозволило знизити тягар, без ураження його ефективності, що викладено у Директиві. Крім того, в цілях забезпечення простого та ефективного доступу до декларації ЄС про відповідність, в тому числі спрощеної декларації ЄС про відповідність, повинна бути можливість, прикріплення його до упаковки радіообладнання.

(32) Необхідно переконатись що радіообладнання, яке поставляється з країн третього світу до Європейського Союзу, відповідало вимогам Директиви, зокрема, виробником проведені відповідні оціночні процедури відносно постачального радіообладнання. До імпортерів висуваються умови щодо підтвердження відповідності радіообладнання вимогам Директиви, і що постачальники підтверджують відсутність ризику та невідповідності. До імпортерів також висуваються умови щодо підтвердження оціночних процедур проведених виробником, маркування радіообладнання та наявність документації для перевірки компетентними національними органами.

(33) При розміщенні радіоустаткування на ринку, кожен імпортер повинен вказати на радіообладнанні своє ім'я, комерційне найменування або зареєстровану торгову марку, поштову адресу, за якою з ним можна зв'язатися. Винятки повинні бути передбачені у випадках, коли розмір або характер радіообладнання не дозволяє це. (Стосується випадків, коли імпортеру необхідно відкрити упаковку, для того щоб нанести на радіообладнання своє ім’я та адресу).

(34) Після того як виробник відправляє на ринок радіообладнання, дистриб'ютор або імпортер бере на себе зобов’язання підтвердження відповідності ґатунку техніки та забезпечує відповідність умовам Директиви, а також виключає негативний вплив.

(35) У випадку коли суб’єкт господарювання розміщує на ринку радіоустаткування під власним імям або торговою маркою або змінює радіообладнання таким чином, що воно суперечить умовам цієї Директиви, відповідальність за це несе виробник.

(36) Дистриб'ютори та імпортери, маючи доступ до ринка збуту, повинні долучатись до нагляду за ринком, яке проводять компетентні національі органи, та надавати органам всю необхідну інформацію, що стосується радіообладнання.

(37) Забезпечення відстеження радіообладнання на протязі всього ланцюжка поставок допомагає зробити нагляд за ринком більш простим і ефективним. Ефективна система відстеження полегшує завдання нагляду компетентиними органами відстежувати суб’єктів економічної діяльності , які висунули на ринок радіоустаткування, що не відповідає нормам.

Якщо приховувати інформацію яку вимагає Директива, для ідентифікації суб’єктів господарювання, підприємці не повинні бути зобов'язані оновлювати таку інформацію щодо інших суб’єктів підприємницької діяльності, які або постачали радіоапаратури або кому вони поставляли радіоустаткування.

(38) Головні вимоги в Директиві мають бути обмеженими. З метою полегшення оцінки відповідності, необхідно передбачити презумпції відповідності встановлених умов для радіоапаратури до узгоджених стандартами, які прийняті відповідно до Регламенту (ЄС) № 1025/2012 Європейського парламенту і Ради (12) з метою висловлення вимог докладних технічних специфікацій.

(39) Регламент (ЄС) №1025/2012 не передбачає процедуру заперечень проти узгоджених стандартів, в якій стандарти не повністю задовольняють вимоги Директиви.

(40) Для того щоб уповноважити суб’єкти економічної діяльності демонструвати, а компетентні органи забезпечувати доступність радіоустаткування на ринку та відповідати основним вимогам необхідно забезпечити процедуру оцінки відповідності. Рішення № 768/2008 / ЄС формує модулі для оцінки відповідності, які включають процедури від малих до жорстких, в пропорції до рівня ризику і необхідного рівня безпеки. В цілях забезпечення міжгалузевої узгодженості та уникнення незапланованих ситуацій, процедури оцінки відповідності повинні бути обрані поміж інших модулів.

(41) Виробники повинні скласти декларацію ЄС про відповідність, для надання інформації, яка вимагається згідно Директиви «про відповідність радіообладнання» до вимог Директиви та іншої відповідної гармонізації законодавства ЕС.

(42) Для забезпечення ефективного доступу до інформації про призначення нагляду за ринком, інформація яка необхідна для ідентифікації всіх діючих актів Союзу повинна бути доступна в одній декларації ЕС відповідно. З метою зниження адміністративного навантаження на суб’єктів економічної діяльності, єдина декларація ЄС «про відповідність» може бути складена з окремих декларацій.

(43) Маркування CЕ (*Сертифікація Евросоюзу), з зазначенням відповідності радіообладнання, логічний наслідок цілого процесу, що становить оцінку відповідності в широкому сенсі. Загальні принципи, що регулюють маркування СЕ викладені в Регламенті (ЕС) № 765/2008. Правила, регулюючі нанесення СЄ маркування визначені у Директиві.

(44) Вимога щодо нанесення СЕ-маркування на продуктах важлива для відома споживачів та органів державної влади. Можливість викладена у Директиві 1999/5/EC, стосується маркування зменшеним знаком СЄ на малогабаритне обладнання, за умови, що він залишається видимим і розбірливим, що дозволило застосування цієї вимоги без зниження його ефективності, і, що включено до Директиви.

(45) Вимога, викладена у Директиві 1999/5 / EC, встановила нанесення маркування СЕ на упаковці обладнання та спростила задачу нагляду за ринком, що включено до Директиви.

(46) Держави-члени повинні вжити належних заходів для забезпечення того, що при розміщенні на ринку радіоустаткування є таким, що відповідає установленим нормам розміщення, належно встановлено, використовуються за призначенням, відповідає технічному обслуговуванню, та забезпечує захист здоров’я та безпеку людини, домашніх тварин, захист власності в умовах використання які розумно передбачені, тобто у разі коли подібне використання є результатом легко передбачуваної людської поведінки, радіообладнання є таким що не відповідає вимогам.

(47) У зв'язку із швидкими темпами технологічних змін до без паперового середовища, де радіоустаткування оснащений вбудованим екраном, Комісія проводить оцінку функціонування даної Директиви, відповідних змін до заміни вимог щодо прикріплення: назва виробника, торгівельне найменування або зареєстровану торгову марку, одну поштову адресу, за якою з ними можна зв'язатися, маркування СЕ та декларація ЄС про відповідність або з функцією автоматичного відображення інформації після запуску радіоустаткування, або з функцією вибору споживачем відображення відповідної інформації. Якщо радіоустаткування ооснащено вбудованим екраном, який працює від вбудованої батареї, яка не тримає початкове завантаження, Комісія повинна також розглянути можливість використання прозорих екранів, що охоплюють мітки, які відображають ту саму інформацію.

(48) Деякі процедури з оцінки відповідності, викладені в Директиви вимагають втручання органів з оцінки відповідності, які повідомлені державами-членами Комісії.

(49) Досвід показав, що критерії, викладені в директиві 1999/5 / EC, не є достатніми для забезпечення високого рівня оцінки відповідності уповноваженими органами та доведеня до відома Комісії на всій території Союзу. Важливо, щоб всі уповноважені органи виконують свої функції на тому ж рівні і в умовах чесної конкуренції. В цілях забезпечення відповідності послуг з оцінки необхідні обов'язкові вимоги до органів з оцінки відповідності.

(50) Якщо орган з оцінки відповідності демонструє відповідність до критеріїв, викладених у гармонізованих стандартах, вона повинна вважатися такою, що дотримується вимог, викладених в Директиви.

(51) В цілях забезпечення достовірного рівня якості оцінки відповідності необхідно також встановити вимоги до органів влади та інших органів, що беруть участь в оцінці, повідомленні та моніторингу уповноважених органів.

(52) Система викладена в Директиви повинна бути доповнена системою акредитації, передбаченої в Правилах (ЕС) № 765/2008. Оскільки акредитація є важливим засобом перевірки компетентності органів з оцінки відповідності, він також повинен бути використаний для цілей сповіщення.

(53) Прозора акредитація передбачена в Регламенті (ЄС) № 765/2008, забезпечує необхідний рівень достовірності сертифікатів відповідності, які розглядаються національними органами державної влади на всій території Європейського Союзу як засіб демонстрації технічної компетентності органів з оцінки відповідності. Національні органи влади є таким що мають повноваження провести оцінювання самостійно. Для забезпечення відповідного рівня оцінок, проведених іншими державними органами, потрібно надати Комісії та іншим державам-членам необхідної документальні докази підтвердження відповідності органів з проведення оцінок та дотримання ними відповідних нормативних вимог.

(54) Органи з оцінки відповідності часто використовують субпідрядників або дочірні компанії для виконання їх діяльності з оцінки відповідності. В цілях забезпечення рівня захисту, необхідного для радіоапаратури, яка розміщується на ринку ЄС, важливо, щоб субпідрядники оцінки та дочірні компанії виконували ті самі вимоги що і уповноважені органи у зв'язку з виконанням завдань з оцінки відповідності. Тому, важливо, щоб оцінка компетентності та виконання обов’язків органами була перевірена разом із субпідрядниками та дочірніми компаніями.

(55) Необхідно підвищити ефективність та прозорість процедури повідомлення зокрема, адаптувати його до нових технологій, наприклад, онлайн повідомлень.

(56) Так як уповноважені органи можуть пропонувати свої послуги на всій території Європейського Союзу, доцільно дати Державам-учасницям та Комісії можливість висловити заперечення щодо уповноваженого органу. Тому важливо забезпечити період, протягом якого будь-які сумніви або побоювання щодо компетенції органів з оцінки відповідності, перш ніж почати працювати, як уповноважені органи.

(57) В інтересах конкурентоспроможності, вкрай важливо, щоб уповноважені органи застосовували процедури оцінки відповідності, не створюючи зайвого навантаження на субєктів господарювання. З тієї ж причини, і для забезпечення рівного ставлення до субєктів господарювання, послідовність у технічній стороні подачі заяви щодо процедури оцінки відповідності. Це може бути досягнуто шляхом належної координації та співпраці між уповноваженими органами.

(58) В цілях забезпечення правової визначеності, необхідно уточнити, що правила стосовно нагляду за ринком Європейського Союзу та контролю продукції, що надходить на ринок, передбачені в Регламенті (ЕС) № 765/2008 не поширюються на радіоустаткування, яке охоплюється Директивою. Ця Директива не повинна перешкоджати державам-членам у виборі компетентних органів для виконання цих завдань.

(59) Директива 1999/5/ЄС передбачає процедуру захисту яка застосовується тільки в разі розбіжностей між державами-членами щодо заходів які приймаються державою-членом. З метою підвищення прозорості та скорочення часу обробки інформації, необхідно поліпшити існуючу процедуру захисту, зробити її більш ефективною з урахуванням досвіду, наявних в державах-членах.

(60) Рішення Комісії, прийняті у Рішенні № 676/2002/ЄС можуть включати умови для доступності та ефективності використання радіочастотного спектру, які можуть мати як наслідок обмеження загальної кількості елементів радіоапаратури введених в експлуатацію, наприклад, термін придатності, максимальна швидкість проникнення або максимальна кількість елементів радіоапаратури в кожній державі-члені або в усьому Союзі. Ці умови дозволяють ринку бути відкритим до нового радіообладнання, обмежуючи ризик шкідливого впливу на накопичення надлишкової кількості елементів радіоапаратури введених в експлуатацію, навіть якщо окреме обладнання відповідає основним вимогам, викладеним в цій Директиві . Порушення таких вимог створює ризик для основних вимог, зокрема, ризик «шкідливого» впливу.

(61) Існуюча система повинна бути доповнена процедурою, за допомогою якої зацікавлені сторони інформують про заходи, які повинні бути прийняті щодо радіообладнання яке представляє загрозу здоров'я або безпеки людей або до інших аспектів захисту громадських інтересів, які визначені цією Директивою. Органам контролю за ринком у співпраці із суб’єктами економічної діяльності дозволяється реагувати на початковій стадії щодо такого обладнання.

(62) Якщо держави-члени та Комісія згодні щодо прийнятих заходів імплементованих державою-членом, Комісія не втручається, крім випадків, коли недотримання можна віднести до недоліків гармонізованого стандарту.

(63) В цілях забезпечення єдиних умов для реалізації цієї Директиви, повноваження покладені на Комісію. Ці повноваження мають здійснюватися відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського парламенту і Ради (13).

(64) Рекомендаційна процедура використовуеться для прийняття виконавчих актів, де потрібно зазначити як представити інформацію у випадках обмеження на введення в експлуатацію або існуючі вимоги на санкціоноване використання; та подання запиту до інформуючої держави щодо вжиття необхідних заходів щодо виправлення становища стосовно уповноваженого органу, що не відповідають або більше не відповідає вимогам щодо інформування.

(65) Процедура експертизи використовується для прийняття виконавчих актів: визначення певних категорій електричних або електронних виробів, які відповідають визначенню «радіоапаратура»; що встановлює операціональні правила для надання відповідної інформації доступною; що встановлює операціональні правила для реєстрації прикріплення реєстраційного номеру на радіообладнання; встановлення еквівалентності між відомими радіоінтерфейсами та присвоює клас радіоустаткування. Використовується до відповідного правилам радіообладнання, яке становить загрозу для здоров'я або безпеки людей або до інших аспектів захисту громадських інтересів.

(66) Якщо існує необхідність захисту здоровя і безпеки людей Комісія негайно приймає виконавчі акти, пов'язані із сумісністю радіообладнання..

(67) Відповідно до встановленої практики, Комітет створений цією Директивою, відіграє корисну роль у розгляді питань, що стосуються застосування цієї Директиви, подані на розгляд або головою або представником держави-члена відповідно до процедури правил.

(68) Якщо проводиться обговорення нагальних питань щодо даної Директиви, окрім реалізації або порушень, в групі експертів Комісії, Європейський парламент повинен відповідно до існуючої практики отримати повну інформацію і документацію, а в разі необхідності, запрошення бути присутніми на таких засіданнях.

(69) Комісія, шляхом реалізації актів діє без застосування Регламенту (ЄС) № 182/2011, визначає виправданість заходів, прийнятих державами-членами щодо невідповідності радіообладнання.

(70) Держави-члени повинні встановити правила щодо застосування санкцій, до порушень положень національного законодавства, згідно виконання цієї Директиви та забезпечити застосування циїх правил. Передбачені санкції повинні бути ефективними, пропорційними та мати стримуючий вплив.

(71) Необхідно передбачити перехідні механізми, щодо ведення в експлуатацію радіообладнання, яке знаходиться на ринку та відповідає нормам Директиви 1999/5 / ЄC.

(72) Проведення консультації з керівником Європейського Союзу із захисту даних.

(73) Оскільки мета цієї Директиви не може бути достатньою мірою досягнута державами-членами, але може бути краще досягнута на рівні Європейського Союзу, ЄС може вжити заходів відповідно до принципу субсидіарності, закріплених у статті 5 Договору про Європейський Союз, а саме щодо виконання вимог до радіоустаткування, що забезпечують високий рівень захисту здоров'я та безпеки людей, адекватного рівня електромагнітної сумісності та ефективного і дієвого використання радіочастотного спектру, для уникнення шкідливих перешкод, гарантуючи належне функціонування внутрішнього ринку. Відповідно до принципу пропорційності, викладеної в цій статті, ця Директива не виходить за рамки необхідні для досягнення цієї мети.

(74) Директива 1999/5 / ЄС втрачає чинність.

(75) Відповідно до спільної політичної декларації Держави-учасниці та Комісія з тлумачення норм (14 ) від 28 вересня 2011року беруть на себе зобов'язання супроводжувати, в обгрунтованих випадках, інформування щодо заходів транспонування одного або декількох документів, які пояснюють взаємозв'язок між компонентами директиви і відповідні частини національних документів з транспонування. Що стосується цієї Директиви, законодавчий орган вважає,що передача таких документів виправдовується.


УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

РОЗДІЛ I (статті 1–9)[]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Предмет та сфера застосування

  1. Ця Директива встановлює нормативно-правову базу для доступу на ринку та введення в експлуатацію радіоапаратури в Європейському Союзі.
  2. Ця Директива не поширюється на обладнання, перерахованні в Додатку 1.
  3. Ця Директива не поширюється на радіоустаткування, яке використовується виключно для діяльності, пов'язаної з громадською безпекою, обороною, державною безпекою, у тому числі економічного добробуту держави в разі діяльності, пов'язаної з питанням державної безпеки, і діяльності держави в області кримінального права.
  4. Радіоапаратура яка підпадає під рамки Директиви, не підпадає під дію Директиви 2014/35 / ЄС, за винятком випадків, викладених у пункті (а) статті 3 (1) цієї Директиви.

Стаття 2

Визначення

1. Для застосування норм цієї Директиви, застосовуються такі визначення:

(1) «радіоустаткування» означає електричний або електронний продукт, який випромінює та / або приймає радіохвилі з метою радіозв'язку та / або радіовизначення, або електричного або електронного продукту, який повинен бути доповнений аксесуаром, наприклад, антеною, таким чином, щоб навмисно випромінювати / або приймати радіохвилі з метою радіозв'язку та / або радіовизначення;

(2) «радіозв'язок» означає зв'язок за допомогою радіохвиль;

(3) «радіовизначення» означає визначення місця розташування, швидкості та / або інших характеристик об'єкта або отримання інформації щодо цих параметрів, за допомогою властивостей розповсюдження радіохвиль;

(4) «радіохвилі» визначаються як електромагнітні хвилі з частотами нижче 3000 ГГц, що поширюються в просторі без штучного провідника;

(5) «радіо інтерфейс» означає норматив використання регульованого радіочастотного спектра;

(6) «клас радіоустаткування» означає клас, що ідентифікує окремі категорії радіоапаратури, визначені у цій Директиви, і ті радіо інтерфейси для яких призначене радіообладнання;

(7) «шкідливе втручання» означає перешкоди, які визначено в пункті (г) статті 2 Директиви 2002/21 / ЄC Європейського Парламенту та Ради (15);

(8)«електромагнітні перешкоди» означають електромагнітні перешкоди, що визначено в пункті 5 статті 3 (1) Директиви 2014/30 / ЄС;

(9) «забезпечення наявності на ринку» означає постачання радіообладнання для розподілу, споживання чи використання на ринок збуту Європейського Союзу в ході комерційної діяльності, в обмін на оплату або безкоштовно;

(10) «розміщення на ринку збуту» означає, першу появу радіоапаратури на ринку Європейського Союзу;

(11) «введення в експлуатацію» означає перше використання радіообладнання в Європейському Союзі його кінцевим споживачем;

(12) «виробник» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка виробляє радіоустаткування або має радіо обладнання, призначене або виготовлене, і продає це обладнання під свом ім'ям або торговою маркою;

(13) «уповноважений представник» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в рамках Європейського Союзу, який отримав письмове доручення від виробника діяти від його імені щодо визначених завдань;

(14) «імпортер» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в рамках Європейського Союзу, який постачає радіоустаткування з країн третього світу на ринок Європейського Союзу;

(15) «дистриб'ютор» це будь-яка фізична або юридична особа у мережі поставок, крім виробника або імпортера, який виробляє радіо обладнання, доступне на ринку;

(16) «фізична особа підприємець» це виробник, або уповноважений представник, імпортер або дистриб'ютор;

(17) «технічна специфікація» означає документ, який характеризує технічні вимоги, яким повинне відповідати радіообладнання;

(18) «гармонізований стандарт» означає гармонізований стандарт, що визначено в пункті (с) пункту 1 статті 2 Регламенту (ЄС) № 1025/2012;

(19) «акредитація» - це поняття визначено в пункті 10 статті 2 Регламенту (ЄС) № 765/2008;

(20) «національний орган з акредитації» означає національний орган з акредитації, передбачений пунктом 11 статті 2 Регламенту (ЄС) № 765/2008;

(21) «Оцінка відповідності» це процес, що демонструє чи були виконані основні вимоги цієї Директиви, пов'язані з радіоустаткуванням;

(22) «орган з оцінки відповідності» це орган, який виконує діяльність з оцінки відповідності;

(23) «зняття з продажу» означає будь-яку міру, спрямовану на досягнення повернення радіоапаратури, яка була вже поставлена на продаж споживачу;

(24) «вилучення» означає будь-яку міру, спрямовану на запобігання поставок радіоустаткування в мережі надходження на ринок;

(25) «Законодавство з гармонізації Європейського Союзу» означає законодавство Європейського Союзу щодо узгоджених умов збуту продукції;

(26) «СЕ-маркування» означає сертифікацію ЄС з маркування за якою виробник вказує, що радіоустаткування відповідає основним вимогам, викладених в гармонізації законодавства Союзу.

2. Комісія може прийняти реалізовані акти для визначення певних категорій електричних або електронних виробів, викладених в пункті 1 частини 1 цієї статті. Ці акти приймаються відповідно до процедури експертизи, зазначеної в Статті 45 (3).

Стаття 3

Основні вимоги

1. Радіо обладнання повинно бути сконструйоване так, щоб забезпечити: (a) охорону здоров'я та безпеки людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі задач щодо вимог безпеки, викладених в Директиві 2014/35 / ЄС, але без межі напруги, яка застосовується; (b) адекватний рівень електромагнітної сумісності, що передбачено у Директиві 2014/30 / ЄС. 2. Радіо обладнання повинне бути сконструйоване таким чином щоб ефективно підтримувати і використовувати радіочастотний спектр, для уникнення шкідливих перешкод.

3. Радіо обладнання в певних категоріях або класах повинно бути сконструйоване так, щоб відповідати таким основним вимогам:

(a)

взаємодія радіоустаткування з аксесуарами, зокрема з загальними зарядними пристроями;

(b) взаємодія радіоустаткування через мережу з іншою радіоапаратурою;

(c) Підключення радіоустаткування до інтерфейсів відповідного типу в усьому Європейському Союзі;

(d) радіоустаткування не шкодить мережі або її функціонуванні, не використовує мережеві ресурси, тим самим не спричиняє погіршення якості обслуговування сервісу.

(e) радіоустаткування приймає міри безпеки та забезпечує захист особистих данних та приватне життя користувачів та абонентів;

(f) радіоустаткування підтримує певні функції, що забезпечують захист від шахрайства;

(g) радіоустаткування підтримує певні функції, що забезпечують доступ аварійно-рятувальним службам;

(h) радіоустаткування підтримує певні функції для того, щоб полегшити можливість використання користувачами з обмеженими можливостями;

(i) радіоустаткування підтримує деякі функції в цілях забезпечення програмного забезпечення що може бути завантажене тільки при демонстрації відповідності комбінацій радіообладнання та програмного забезпечення. Комісія має повноваження ухвалити делеговані акти згідно статті 44 зазначаючи категорії або класи радіообладнання що стосується кожних вказаних вимог, викладених у пунктах (а) (I) в абзаці першому цього пункту.

Стаття 4

Надання інформації про відповідність комбінацій радіообладнання та програмного забезпечення

1. Виробники радіоапаратури та програмного забезпечення, які надають згоду на використання радіообладнання, надають інформацію Комісії та країнам-учасницям про відповідність комбінацій радіообладнання та програмного забезпечення, що відповідає основними вимогами згідно статті 3. Подібна інформація надається після оцінки відповідності, яка здійснюється відповідно до статті 17, і надається у формі довідки про виконання встановлених вимог заяви про відповідність, яка включає елементи, викладені в Додатку VI. Залежно від конкретних комбінацій радіо обладнання та програмного забезпечення, інформація повинна точно визначити радіоустаткування та програмне забезпечення, які були оцінені, інформація повинна оновлюватись постійно.

2. Комісія має повноваження ухвалити делеговані акти відповідно до статті 44 із зазначенням категорії або класу радіообладнання,згідно вимог викладених у пункті 1 цієї статті.

3. Комісія має повноваження приймати виконавчі акти, що встановлюють правила функціонування за доведенням інформації про дотримання доступних для категорій і класів, передбачених делегованими актами, прийнятих відповідно до пункту 2 цієї статті. Ці виконавчі акти приймаються відповідно до порядку проведення експертизи, зазначеної в Статті 45 (3).

Стаття 5

Реєстрація типів радіообладнання в деяких категоріях

1. З 12 червня 2018 року, виробники повинні реєструвати типи радіообладнання у категоріях радіо устаткування, викликані низьким рівнем відповідності основним вимогам, викладеним у статті 3 в центральній системі, вказаних в пункті 4 цієї статті стосовно радіообладнання в цій категорії розміщеним на ринку. При реєстрації таких типів радіообладнання, виробники пропонують деякі, або де це виправдано, всі елементи технічної документації перераховані в пунктах (a), (d), (e), (f), (g), (h) та (i) Додатку V. Комісія надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіо обладнання, розміщеного на ринку.

2. Комісія має повноваження ухвалити делеговані акти згідно статті 44 виділяючи окремі категорії радіообладнання що стосується вимог, викладених в пункті 1 цієї статті, та надавати елементи технічної документації, беручи до уваги інформацію про відповідність радіообладнання, що надається державами-членами відповідно до статті 47 (1) і слідуючи оцінці ризику невиконання основних вимог.

3. Комісія приймає виконавчі акти, що формулюють операційні правила для реєстрації та правила функціонування для приєднання реєстраційного номеру на радіообладнання для категорій, що зазначені у делегованих актах, прийнятих відповідно до пункту 2 цієї статті. Ці виконавчі акти приймаються відповідно до процедури експертизи, зазначеної в Статті 45 (3).

4. Комісія надає можливість центральній системі - дозволяти виробникам зареєструвати необхідну інформацію. Подібна система забезпечує належний контроль доступу до інформації конфіденційного характеру.

5. Дотримуючись дати подання делегованого акту, прийнятого відповідно до пункту 2 цієї статті, звіти підготовлені відповідно до статті 47 (1) і (2) проводять оцінку їх впливу.

Стаття 6

Забезпечення наявності на ринку збуту

Держави-члени повинні вжити належних заходів для забезпечення наявності на ринку радіоустаткування, в разі якщо вони відповідають нормам цієї Директиви.

Стаття 7

Введення в експлуатацію та використання

Держави-члени повинні дозволити введення в експлуатацію та використання радіообладнання, якщо воно відповідає нормам цієї Директиви, та належно встановлене, утримаеі і використовується за прямим призначенням. Без порушення інтересів їх зобов'язань відповідно до Рішенням № 676/2002 / ЄС та умов що додаються дозволом на використання частот відповідно до права Європейського Союзу, зокрема відповідно до статті 9 (3) і (4) Директиви 2002/21/ЄС, держави-члени можуть ввести додаткові вимоги для введення в експлуатацію та / або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним та раціональним використанням радіочастотного спектра, уникненні шкідливих перешкод та електромагнітних перешкод або уникнення електромагнетичного впливу на здоров'я людей.

Стаття 8

Повідомлення про специфікації радіо інтерфейсів та призначення класів радіообладнання

1. Держави-члени мають бути інформовані щодо радіоінтерфейсу відповідно до процедури, встановленої в Директиві 98/34/EC, який вони мають намір регулювати за винятком:

(a) радіоінтерфейси, які повністю і без будь-яких відхилень відповідають рішенню Комісії про узгоджене використання радіочастотного спектра, прийнятого відповідно до Рішення № 676/2002 / ЄС; та

(b) радіоінтерфейси, які, відповідно до прийнятих актів, регламентовані відповідно до пункту 2 цієї статті, відповідають радіоапаратурі, можуть бути введені в експлуатацію та використовуються без обмежень у рамках Європейського Союзу.

2. Комісія приймає акти, які встановлюють еквівалентність між радіоінтерфейсами та класом радіоустаткування, деталі щодо якого публікуються в Офіційному журналі Європейського Союзу. Ці виконавчі акти приймаються відповідно до процедури експертизи, зазначеної в Статті 45 (3).

Стаття 9

Вільне пересування радіообладнання

1. Держави-члени не повинні перешкоджати забезпеченню наявності на ринку збуту радіо обладнання на їх території, яке відповідає вимогам Директиви.

2. На торгівельних ярмарках та інших подібних заходах, держави-члени не повинні створювати перешкод щодо демонстрації радіообладнання, яке не відповідає вимогам цієї Директиви, за умови, якщо видимий знак явно показує, що таке радіо обладнання не може бути розміщене на ринку або введено в експлуатацію, якщо не була приведена у відповідність до цієї Директиви. Демонстрація радіообладнання може мати місце тільки за умови, що адекватні заходи були прийняті, щоб уникнути шкідливі перешкоди, електромагнітні завади і ризику для здоров'я або безпеки людей, домашніх тварин або майна.

РОЗДІЛ II ОБОВ’ЯЗКИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ[]

Стаття 10

Обов’язки виробників

1. При розміщенні радіоустаткування на ринку, виробники повинні гарантувати, що радіообладнання було розроблено і виготовлено у відповідності з основними вимогами, викладеними у статті 3.

2. Виробники мають гарантувати, що радіоустаткування буде сконструйоване так, що воно може діяти щонайменше в одній державі-члені, не порушуючи установлені вимоги на використання радіочастотного спектра.

3. Виробники повинні скласти технічну документацію, згадану у статті 21, і провести відповідну процедуру оцінки відповідності, згадану у статті 17 або вже проведену. Відповідність радіоапаратури має бути оцінена із дотриманням вимог, виробники повинні скласти декларацію ЄС про відповідність та нанести маркування СЕ.

4. Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію ЄС про відповідність протягом 10 років після розміщення радіоустаткування на ринку.

5. Виробники мають гарантувати, що процедури, відповідно до Директиви, в місці для серійного виробництва залишуться незмінними. Зміни в дизайні радіообладнання або характеристиці та зміни у гармонізованих стандартах або в інших технічних специфікаціях по відношенню до відповідності радіоапаратури належним чином буде прийняте до уваги.

Якщо радіообладнання представляє ризик, виробники повинні захищати здоров'я та безпеку кінцевих споживачів, проводити вибіркову перевірку радіообладнання, представлену на ринку, досліджувати, і, при необхідності, вести реєстр скарг, які не відповідають вимогам радіоустаткування та відгуки щодо радіоустаткування та інформувати дистриб'юторів про моніторинг.

6. Виробники мають гарантувати, що радіоустаткування, яке вони розмістили на ринку має тип, партію або серійний номер або інший елемент, який дозволяє його ідентифікувати, або, де розмір або характер радіообладнання не дозволяє це, вказати інформацію на упаковці, або в документі, що супроводжує радіоустаткування.

7. Виробники вказують на радіо устаткуванні своє ім'я, зареєстроване товарне імя або зареєстрований торгівельний знак та поштову адресу, за яким можна зв'язатися або , якщо розмір або характер радіообладнання не дозволяє це, на його упаковці або в документі що супроводжує радіоустаткування. Адреса вказує одну точку, за якою можна зв’язатись з виробником. Контактні дані повинні бути написані зрозумілою мовою для кінцевих споживачів та органів нагляду за ринком.

8. Виробники мають гарантувати, що радіоустаткування супроводжується інструкціями та інформацією щодо безпеки на мові, яку може легко зрозуміти споживач та інші кінцеві користувачі, як це визначено відповідною державою-членом.

Інструкції повинні включати інформацію, необхідну для використання радіообладнання відповідно до їх призначення. Така інформація повинна включати, де це необхідно, опис компонентів і аксесуарів, в тому числі програмне забезпечення, що дозволяє радіоустаткуванню працювати як необхідно. Такі інструкції та інформація щодо безпеки, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими та доступними.

У разі якщо радіоустаткування навмисно випромінює радіохвилі, необхідно включити наступну інформацію:

(а) Діапазон частот в якому працює радіоустаткування;

(b) Максимальна потужність радіочастотного сигналу у діапазоні частот, в якій працює радіоустаткування.

9. Виробники мають гарантувати, що кожен елемент радіоапаратури супроводжується копією декларації ЄС про відповідність або спрощеної декларації ЄС про відповідність. Де спрощена декларація ЄС про відповідність, повинна містити точну інтернет адресу, де можна отримати повний текст декларації ЄС про відповідність.

10. У випадках обмеження на введення в експлуатацію або вимогами видачі дозволу на використання, інформація доступна на упаковці дозволить ідентифікувати державу-учасника або географічну область, в межах держав-членів, де існуює обмеження на введення в експлуатацію або вимог для дозволу використання. Подібна інформація опубліковується в інструкціях, що супроводжується радіоустаткуванням. Комісія може прийняти виконавчі акти де зазначає подібну інформацію. Ці виконавчі акти приймаються відповідно до консультативної процедури, вказаної у Статті 45 (2).

11. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що радіоустаткування, яке вони розмістили на ринку не відповідає вимогам цієї Директиви повинні вжити негайні заходи щодо виправлення становища, для приведення радіоустаткування у відповідність, або вилучити чи відкликати товар якщо це необхідно. Крім того, якщо радіоустаткування становить ризик, виробники негайно інформують компетентні національні органи держав-членів, щодо місця розміщення радіоустаткування на ринку, уточнюючи деталі, зокрема, з недотримання відповідності або проведені коригувальні заходи та їх результати.

12. Виробники повинні, на основі обґрунтованого запиту від компетентних національних органів, надати всю інформацію і документацію в паперовому або електронному вигляді, необхідну для демонстрації відповідності радіообладнання з умовами Директиви, на зрозумілій органу мові. Вони повинні співпрацювати з компетентним органом, на основі поданого запиту та приймати відповідні міри для усунення ризиків які може спричинити радіообладнання, яке було розміщено на ринку для збуту.

Стаття 11

Уповноважені представники

1. Виробник може, шляхом письмового розпорядження, призначити уповноваженого представника.

Зобов'язання, передбачені в статті 10 (1) та зобов'язання щодо розробки технічної документації, передбачені в статті 10 (3) не є складовою частиною мандата уповноваженого представника.

2. Уповноважений представник виконуває завдання виробника, які визначені у мандаті. Мандат дозволяє уповноваженому представнику зробити наступне: (a) зберігати декларацію ЄС про відповідність та технічну документацію у розпорядженні національних органів нагляду за ринком протягом 10 років після розміщення радіоустаткування на ринку; (b) На підставі вмотивованого прохання компетентні національні органи, мають право розглянути всю інформацію та документацію стосовно відповідності радіообладнання; (c) взаємодіяти з компетентними національними органами, на їх прохання, та приймати будь-які заходи для усунення ризиків. Стаття 12

Обов’язки імпортерів

1. Імпортери мають право розмістити на ринку радіообладнання яке повністю відповідає встановленим правилам.

2. Перед розміщенням радіоустаткування на ринку, імпортери гарантують що товар який розміщується на ринку для збуту пройшов процедуру оцінки якості виробником згідно статті 17 та що радіообладнання сконструйоване таким чином, що не порушує вимог щодо використання радіочастотного спектра. Імпортери гарантують, що виробник розробив технічну документацію, що радіоустаткування має СЕ-маркування і супроводжується інформацією та документами, зазначених у статті 10 (8), (9) і (10), і, що виробник виконав усі вимоги, викладені у статті 10 (6) і (7).

У разі якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що радіоустаткування, не відповідає основним вимогам, викладеним у статті 3, він не може розмістити радіоустаткування на ринку, поки товар не буде приведений у відповідність. Зокрема, якщо радіоустаткування становить ризик, імпортер інформує про це виробника та органи нагляду за ринком.

3. Імпортери вказують на радіообладнанні своє торгівельне ім'я, або зареєстрований товарний знак, поштову адресу, за яким з імпортером можна зв'язатися, або якщо це неможливо, вказують деталі на упаковці або в документі, що супроводжує радіоустаткування. Це включає в себе випадки, коли розмір радіообладнання не дозволяє, або де імпортери повинні були б відкрити упаковку, щоб вказати своє ім'я та адресу на радіообладнанні. Контактні дані повинні бути зазначені зрозумілою мовою для кінцевих споживачів та органів нагляду за ринком.

4. Імпортери гарантують, що радіообладнання супроводжується інструкціями та інформацією щодо безпеки, зрозумілою мовою для кінцевих споживачів, як це визначено державою-членом відповідно.

5. Імпортери гарантують, що, у час коли радіо устаткування перебуває під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування вони не поставлять під загрозу дотримання основних вимог, викладених у статті 3.

6. Для захисту здоров'я і безпеки кінцевих споживачів, імпортери проводять вибіркову перевірку радіообладнання, представлену на ринку, досліджують та при необхідності, тримають Реєстр скарг, радіоустаткування що не відповідає вимогам, повідомляють дистриб'юторів стосовно подібного моніторингу.

7. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що радіоустаткування, яке вони розмістили на ринку не відповідає вимогам цієї Директиви негайно вживають заходи щодо виправлення становища, та приведення радіоустаткування у відповідність, а в разі якщо це необхідно вилучають або відкликають товар. Імпортери негайно інформують компетентні національні органи держав-членів якщо радіоустаткування ,яке вони розмістили на ринку становить ризик, надають інформацію та перелік заходів які були проведені для виправлення положення.

8. Імпортери зберігають копію Декларації ЄС щодо розміщення обладнання на ринку на протязі 10 років та забезпечують надання технічної документації, у разі звернення компетентних органів за запитом.

9. Імпортери надають всю необхідну інформацію та документацію в паперовому або електронному вигляді для демонстрації відповідності радіообладнання на мові, яка легко зрозуміла органам контролю на основі подання вмотивованого запиту. Імпортери співпрацюють з органами контролю, на основі прохання, та приймають відповідні діїї для усунення ризиків, пов'язаних з радіоустаткування, яке розміщене на ринку.

Стаття 13

Обов’язки дистриб’юторів

1. Дистриб'ютори діють з ретельною обережністю коли постачають радіо обладнання на ринок та згідно вимог цієї Директиви.

2. Перед збутом радіоустаткування на ринок дистриб'ютори переконуються, що радіо обладнання має СЕ-маркування, супроводжується документами, інструкцією та інформацією щодо безпеки, зрозумілою мовою для кінцевих споживачів та інших користувачів у державах-членах, де обладнання постачається на ринок збуту; перевіряють виконанні вимоги до виробників та імпортерів, викладених у статті 10 (2) і (6) в (10 ) і статті 12 (3) відповідно.

У випадку якщо дистриб'ютор вважає або має підстави вважати, що радіоустаткування не відповідає основним вимогам, викладеним у статті 3, він не розміщує радіоустаткування на ринку, до моменту його приведення у відповідність. У випадку якщо радіоустаткування становить ризик, дистриб'ютор повідомляє виробника або імпортера, а також органи нагляду за ринком.

3. Якщо радіоустаткування розміщене під відповідальність дистриб'ютора, вони гарантують, їх відповідність вимогам викладених у статті 3.

4. Дистриб'ютори, які вважають або мають підстави вважати, що радіоустаткування, яке вони розмістили на ринку не відповідає вимогам цієї Директиви негайно вживають заходи щодо виправлення становища, та приведення радіоустаткування у відповідність, а в разі якщо це необхідно вилучають або відкликають товар. Дистриб'ютори негайно інформують компетентні національні органи держав-членів якщо радіоустаткування яке вони розмістили на ринку становить ризик, надають інформацію, та перелік заходів які були проведені для виправлення положення.

5. Дистриб'ютори надають всю необхідну інформацію та документацію в паперовому або електронному вигляді для демонстрації відповідності радіообладнання. Дистриб'ютори співпрацюють з органами контролю, на основі прохання, та приймають відповідні дії для усунення ризиків, пов'язаних з радіоустаткування, яке розміщене на ринку.

Стаття 14

Випадки, в яких обов'язки виробників поширюються на імпортерів і дистриб'юторів

Імпортер або дистриб'ютор вважається виробником та підлягає зобов'язанням виробника відповідно до статті 10, якщо він розміщує радіоустаткування на ринку під своїм ім'ям або торговою маркою або змінює радіоустаткування, вже розміщене на ринку, та у разі якщо дотримання цієї Директиви може бути порушене.

Стаття 15

Ідентифікація суб’єктів господарювання

За поданням, органи нагляду за ринком ідентифікують суб’єктів підприємницької діяльності: (a) будь-який підприємець, який постачає радіообладнання; (b) Будь який підприємець, до якого постачають радіообладнання. Субєкти підприємницькою діяльності повинні бути взмозі надати інформацію, зазначену в першому абзаці за 10 років після того як їм поставили радіообладнання і за 10 років після того як вони поставили радіоустаткування.

РОЗДІЛ III ВІДПОВІДНІСТЬ РАДІООБЛАДНАННЯ[]

Стаття 16

Презумпція відповідності радіообладнання

Радіообладнання, яке відповідає гармонізованим стандартам або посиланням які були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу, вважається таким що відповідає основними вимогами, викладеними у статті 3, та передбачені цими стандартами або їх частиною.

Стаття 17

Процедура оцінки відповідності

1. Виробник проводить оцінку відповідності радіообладнання з метою задоволення основних вимог, викладених у статті 3. Оцінка відповідності враховує всі призначені умови експлуатації та істотні вимоги, згідно пункту (а) статті 3 (1), до уваги також беруться логічно передбачені умови оцінки відповідності. У разі якщо радіоустаткування здатне приймати різні конфігурації, оцінка відповідності підтверджує чи відповідає радіоустаткування основним вимогам, викладених у статті 3 щодо всіх можливих конфігурацій.

2. Виробники демонструють відповідність радіообладнання до основних вимог, викладених у статті 3 (1), використовуючи наступні процедури з оцінки відповідності:

(А) внутрішній контроль виробництва викладений у Додатку II;

(Б) контроль ЄС-типу, що супроводжується відповідністю до типу на основі контролю внутрішнього виробництва викладений у Додатку ІІІ;

(С) відповідність, на основі повної гарантії якості, викладеної в Додатку IV.

3. Якщо при оцінці відповідності радіообладнання з дотриманням основних вимог визначених у статті 3 (2) та (3), виробник застосовує гармонізовані стандарти що були опубліковані в Офіційному Журналі Європейського Союзу, виробник застосовує будь-які з наступних процедур:

(А) внутрішній контроль виробництва викладений у Додатку II;

(Б) контроль ЄС-типу, що супроводжується відповідністю до типу на основі контролю внутрішнього виробництва викладений у Додатку ІІІ;

(С) відповідність, на основі повної гарантії якості, викладеної в Додатку IV.

4. Якщо при оцінці відповідності радіообладнання з дотриманням основних вимог визначених у статті 3 (2) та (3), виробник не використовує гармонізовані стандарти або використовує їх частково, що були опубліковані в Офіційному Журналі Європейського Союзу, або такі стандарти не існують, виробник радіообладнання з дотриманням вимог, застосовує наступні процедури:

(А) контроль ЄС-типу, що супроводжується відповідністю до типу, на основі контролю внутрішнього виробництва викладений у Додатку ІІІ;

(Б) відповідність, на основі повної гарантії якості, викладеної в Додатку IV.

Стаття 18

Декларація ЄС про відповідность

1. Декларація ЄС про відповідність демонструє виконання основних вимог, викладених у статті 3.

2. Декларація ЄС про відповідність має структурну модель, викладену в Додатку VI, містить елементи, викладені в цьому додатку та постійно оновлюється. Перекладається на мову чи мови, встановлені державами-учасницями, на території яких радіоустаткування розміщується або є доступне на ринку.

Спрощена декларація ЄС про відповідність, зазначених у статті 10 (9) містить елементи, викладені в Додатку VII та постійно оновлюється. Перекладається на мову чи мови, встановлені державами-учасницями, на території яких радіоустаткування розміщується або є доступне на ринку. Повний текст декларації ЄС про відповідність доступний за інтернет адресою, вказаною в спрощеній декларації ЄС про відповідність, на мові або мовах, встановлені державами-учасницями, на території яких радіоустаткування розміщується або є доступне на ринку.

3. Якщо радіообладнання є суб’єктом більш ніж одного акту Європейського Союзу, що вимагає декларацію відповідності, оформлюється єдина декларація ЄС про відповідність. Подібна Декларація містить ідентифікацію всіх актів Союзу включаючи публікацію посилань .

4. Складаючи декларацію ЄС про відповідність, виробник бере на себе зобов’язання про відповідність радіоапаратури до вимог, викладених в цій Директиві.

Стаття 19

Загальні принципи СЕ-маркування

1. СЕ-маркування є підставою основних принципів викладених у статті 30 Регламенту (ЕС) № 765/2008.

2. Беручи до уваги походження радіообладнання висота маркування СЕ прикріплюється на 5 мм нижче, є видимим та чітким.

Стаття 20

Правила та умови прикріплення маркування СЕ та ідентифікаційний номер уповноваженого органу

1. Маркування СЕ прикріплюється чітко, на видимому місці та незмивно до радіообладнання або до таблиці основних параметрів. У випадку якщо це не можливо або не має гарантії через походження радіообладнання, маркування СЕ прикріплюється до упаковки.

2. Маркування СЕ прикріплюється перед тим як виставляється на ринок для продажу.

3. Маркування-СЕ супроводжується ідентифікаційним номером уповноваженого органу, де застосовується процедура оцінки відповідності, викладена в Додатку IV.

Ідентифікаційний номер уповноваженого органу, має таку ж висоту, як маркування СЕ.

Ідентифікаційний номер уповноваженого органу прикріплюється органом сертифікації, за його вказівкою, виробником або його уповноваженим представником.

4. Держави-члени спираються на існуючі механізми для забезпечення правильного застосування режиму маркування СЕ та приймає відповідні заходи у разі неправильного використання щодо маркування.

Стаття 21

Технічна документація

1. Технічна документація містить всі дані або деталі про засоби, що застосовуються виробником для забезпечення відповідності радіоустаткування основним вимогам, викладеним у статті 3. Вона повинна містити елементи, які викладені у Додатку V.

2. Технічна документація складається до моменту розміщення радіообладнання на ринку та постійно оновлюється.

3. Технічна документація та кореспонденція, що має відношення до процедури експертизи ЄС-типу, складається офіційною мовою держави-члена, або мовою, прийнятною для цього органу.

4. У випадку якщо технічна документація не відповідає пунктам 1, 2 або 3 цієї статті, та не представляє достатню кількість відповідних данних, що використовуються для забезпечення дотримання радіообладнання з основними вимогами, викладеними у статті 3, орган нагляду за ринком може звернутись до виробника або імпортера з вимогою провести тест, проведений органом, прийнятним для влади з нагляду за ринком за рахунок виробника або імпортера протягом певного періоду в цілях перевірки відповідності основним вимогам, викладеним у статті 3.

РОЗДІЛ IV ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ОРГАНІВ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ[]

Стаття 22

Інформування

Країни-учасниці інформують Комісію та інші органи країн-членів, уповноважених проводити сторонні завдання з оцінки відповідності в рамках цієї Директиви.

Стаття 23

Органи інформування

1. Держави-члени призначають орган інформування, який несе відповідальність за створення і проведення необхідних процедур для оцінки та інформування органів з оцінки відповідності та моніторинг уповноважених органів, у тому числі відповідність згідно статті 28.

2. Держави-члени можуть прийняти рішення згідно з яким оцінка та моніторинг, згаданих в пункті 1, здійснюється національним органом з акредитації за змістом і відповідно до Регламенту (ЄС) № 765/2008.

3. Якщо делегати інформування влади довірять оцінку, інформування або моніторинг згаданого в пункті 1 органу, який є неурядовою організацією, цей орган має бути юридичною особою і відповідати змінам до вимог, викладених у статті 24. Крім того, він повинен мати механізми покриття зобов'язань, що випливають із його діяльності.

4. Орган інформування приймає повну відповідальність за завдання які виконують органи, згідно пункту 3.

Стаття 24

Обов’язки органів інформування

1. Орган інформування встановлюється таким чином, що не відбувається ніякого конфлікту інтересів з органами оцінки відповідності.

2. Орган інформування повинен організовуватись та працювати таким чином, щоб були гарантовані об'єктивність та неупередженість його діяльності.

3. Орган інформування організовується таким чином, що кожне рішення щодо інформування органу з оцінки відповідності, проводиться компетентними особами, відмінними від тих, які проводили експертну оцінку.

4. Орган інформування не пропонує і не надає будь-які види діяльності, які виконують органи з оцінки відповідності або консультативні послуги, на комерційній або конкурсній основі.

5. Орган інформування зберігає конфіденційність отриманої інформації.

6. Орган інформування має в розпорядженні достатню кількість кваліфікованого персоналу для належного виконання своїх завдань.

Стаття 25

Зобов’язання органів інформування

Держави-члени інформують Комісію про свої процедури оцінки та інформування органів з оцінки відповідності, а також моніторингу уповноважених органів і про будь-які зміни до них. Комісія робить подібну інформацію загальнодоступною.

Стаття 26

Обов’язки уповноважених органів

1. З метою інформування, орган з оцінки відповідності відповідає вимогам, викладеним у пунктах 2 до 11.

2. Орган з оцінки відповідності встановлюється відповідно до національного законодавства держави-члена і має статус юридичної особи.

3. Орган з оцінки відповідності визнається незалежною третьою стороною(органом) організації або радіообладнання яке він оцінює.

Орган, який належить до бізнес-асоціації або професійної федерації, що представляє зобов'язання, що беруть участь в розробці, виробництві, забезпеченні, зібранні, використанні і технічному обслуговуванні радіообладнання, він оцінює, за умови, якщо демонструється його незалежність і відсутність конфлікту інтересів.

4. Орган з оцінки відповідності, його топ-менеджмент та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності не може бути дизайнером, виробником, постачальником, інсталятором, покупцем, власником, користувачем або супроводжуючим радіоапаратури, яку вони оцінюють, ні представником будь-якої з цих сторін. Це не виключає можливості використання оціночного радіообладнання, яке необхідне для діяльності органу з оцінки відповідності або використання такого обладнання радіозв'язку в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його топ-менеджмент та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні безпосередньо брати участь у розробці, виробництві або будівництві, маркетингу, установці, використанні і технічному обслуговуванні радіообладнання або представляти сторони залучені у заходах. Вони не повинні брати участь в будь-якій діяльності, яка може конфліктувати з їх незалежним судженням або профпридатності по відношенню до діяльності з оцінки відповідності. Це, зокрема, поширюється на консультативні послуги.

Органи з оцінки відповідності повинні гарантувати, що діяльність їх філій або субпідрядників не впливає на конфіденційність, об'єктивність або неупередженість їх діяльності з оцінки відповідності.

5. Органи з оцінки відповідності та їх персонал здійснюють діяльність з оцінки відповідності з найвищим ступенем профпридатності та необхідної технічної компетентності в конкретній області і повинні бути вільні від усіх тисків і спонукань, особливо фінансових, які можуть вплинути на їх рішення або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо щодо осіб або груп осіб, зацікавлених в результатах цих заходів.

6. Орган з оцінки відповідності виконує всі завдання з оцінки відповідності, покладені на нього у Додатках III та IV, щодо яких він був повідомлений, у разі якщо ці завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності або від його імені і під свою відповідальність.

На постійній основі та для кожної процедури з оцінки відповідності та кожного виду або категорії радіообладнання, орган з оцінки відповідності повинен мати в своєму розпорядженні наступне:

(А) персонал з технічними знанням, достатнім та відповідним досвідом для виконання завдань з оцінки відповідності;

(Б) описи процедур відповідно до яких проводиться оцінка відповідності, забезпечення прозорості та здатність відтворення цих процедур. Має відповідну охорону порядку та процедури які частково відрізняються від завдань які він виконує для уповноваженого органу та інших заходів;

(С) процедури для здійснення діяльності, які враховуються відповідно до розміру підприємства, галузі, в якій він працює, його структура, ступінь складності технології радіообладнання, та залежить від масового або серійного процесу виробництва .

Орган з оцінки відповідності має у своєму розпорядженні кошти, необхідні для виконання технічних та адміністративних завдань, пов'язаних з діяльністю з оцінки відповідності.

7. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності має наступне:

(А) професійну-технічну освіту, що охоплює всі види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких орган з оцінки відповідності здійснює свою діяльність;

(Б) задовільне знання щодо вимог оцінювання яке вони здійснюють та належні повноваження для виконання оцінювання;

(В) відповідні знання та розуміння основних вимог, викладених у статті 3, щодо застосування гармонізованих стандартів та положень Європейського Союзу гармонізованого законодавства, а також національного законодавства;

(Г) здатність скласти екзаменаційні сертифікати ЄС-типу або системи затвердження якості, записи та звіти, що затверджують проведення оцінки відповідності.

8. Неупередженість органів з оцінки відповідності, їх том-менеджмент та відповідальний персонал для виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата топ-менеджмнету та персоналу з проведення оцінки відповідності не залежить від кількості проведених перевірок та їх результатів.

9. Орган з оцінки відповідності отримує страхування відповідальності, що присвоюється державою у відповідності до національного законодавства, або сама держава-учасник несе пряму відповідальність за оцінку відповідності.

10. Персонал органу з оцінки відповідності повинен дотримуватися професійної таємниці щодо всієї інформації, отриманої при виконанні своїх завдань в рамках Додатках III та IV або будь-якого положення національного законодавства, за винятком компетентних органів держави-члена, в якій здійснюється сама діяльність. Майнові права захищаються.

11. Органи з оцінки відповідності приймають участь в/або гарантуванні, що їх відповідальний персонал який проводить завдання з оцінки відповідності повідомлений про відповідні заходи сертифікації які регулюють діяльність у галузі радіообладнання та частотного планування та діяльність з інформування координаційних груп, створений відповідно з гармонізованим законодавством Європейського Союзу та застосовують адміністративні рішення і документи як загальні вказівки, підготовлені в результаті роботи цієї групи.

Стаття 27

Презумпція відповідності уповноважених органів

У разі якщо орган з оцінки відповідності демонструє його відповідність критеріям, встановленим у гармонізованих стандартах або їх частини, опублікованих в Офіційному журналі Європейського Союзу це вважається як дотримання вимог, викладених у статті 26, узгоджених стандартів, що охоплюють ці вимоги.

Стаття 28

Дочірні компанії та субпідрядникии уповноважених органів

1. Якщо уповноважений орган укладає субдоговір на виконання завдань пов’язаних із проведенням оцінки відповідності або звертається за допомогою до дочірньої компанії, орган забезпечує відповідність їх діяльності вимогам, викладеним у статті 26 та інформує владу відповідно.

2. Уповноважені органи беруть на себе повну відповідальність за завдання виконані субпідрядниками або дочірніми компаніями.

3. Діяльність щодо укладення договору субпідряду або проведення робіт дочірньою компанією здійснюється тільки за згодою клієнта.

4. Уповноважені органи повинні мати при собі відповідні документи щодо оцінки кваліфікації субпідрядника або дочірньої компанії та роботу, що вони виконали згідно Додатків III і IV для пред’явлення органам влади.

Стаття 29

Заява про інформування

1. Орган з оцінки відповідності подає заявку про інформування до огранів влади держав-учасниць.

2. Заява для інформування супроводжується описом діяльності щодо оцінки відповідності, модулем-(лями) оцінки відповідності та радіообладнанням, яке затверджує орган, а також за допомогою свідоцтва про акредитацію, виданого Національним органом з акредитації, який засвідчує, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам, викладеним у статті 26.

3. Якщо орган з оцінки відповідності не має можливості надати свідоцтво про акредитацію, він надає всі документальні докази, необхідні для перевірки, щодо визнання і регулярного контролю щодо дотримання вимог, викладених у статті 26.

Стаття 30

Процедура інформування

1. Органи інформування можуть повідомити тільки органи з оцінки відповідності, які задовольняють вимоги, викладені у статті 26.

2. Вони повідомляють Комісію та інші держави-учасниці за допомогою електронного повідомлення, розробленого Комісією.

3. Повідомлення включає повну інформацію щодо діяльності з оцінки відповідності, модуль(модулі) оцінки відповідності та радіоустаткування і відповідну атестацію компетентності.

4. Якщо повідомлення не базується на свідоцтві про акредитацію, про що йдеться в статті 29 (2), орган інформування надає Комісії та іншим державам-членам - документальні докази, що засвідчують компетентність органу з оцінки відповідності та домовленостей, які гарантують що цей орган регулярно контролюється і задовольняє вимоги, викладені у статті 26.

5. Орган може виконувати діяльність уповноваженого органу тільки в разі відсутності заперечень Комісії або інших держав-членів протягом двох тижнів з дня надходження повідомлення, де використовується атестат акредитації або протягом двох місяців повідомлення, де акредитація не використовується.

Тільки такий орган вважається уповноваженим для виконання цілей цієї Директиви.

6. Орган інформування повідомляє Комісію та інші держави-члени про будь-які наступні зміни в повідомленні.

Стаття 31

Ідентифікаційні номери і списки уповноважених органів

1. Комісія присвоює ідентифікаційний номер уповноваженого органу.

Призначається один номер, навіть коли орган одержує повідомлення по декільком актам Європейського Союзу.

2. Комісія оприлюднює список органів, які інформуються відповідно до цієї Директиви, в тому числі ідентифікаційні номери, які були їм призначені та діяльності щодо якої вони інформуються.

Комісія забезпечує постійне оновлення списку.

Стаття 32

Зміни до інформування

1. Якщо орган інформування переконається, що уповноважений орган більше не відповідає вимогам, викладеним у статті 26, або що він не в змозі виконати свої зобов'язання, орган інформування обмежує, призупиняє або аннулює повідомлення в разі необхідності, в залежності від ступеня невиконання або відмови виконання зобов'язань. Орган негайно інформує Комісію та інші держави-члени відповідно.

2. У разі обмеження, призупинення або скасування інформування, або якщо уповноважений орган зупинив свою діяльність, держава-член що інформує, вживає належних заходів для забезпечення того, щоб документи з цього органу оброблялись іншим уповноваженим органом або залишались доступними для інформування органами нагляду за ринком на їх вимогу.

Стаття 33

Відвід компетенції уповноважених органів

1. Комісія бере на себе обов’язок розслідування всіх випадків коли існують сумніви стосовно компетенції уповноважених органів по виконанню своїх вимог і обов'язків, яким він підпорядковується.

2. Держава-член інформування представляє Комісії, на їх прохання, всю інформацію, що стосується базису інформування або підтримання компетенції уповноваженого органу.

3. Комісія забезпечує конфіденційність в ході розслідувань.

4. Якщо Комісія встановлює, що уповноважений орган не відповідає або більше не відповідає вимогам, Комісія приймає виконавчий акт та вимагає Державу-члена застосувати необхідні виправні заходи, в тому числі анулювання повідомлення у випадку необхідності.

Виконавчий акт приймається відповідно до консультативної процедури, вказаною у Статті 45 (2).

Стаття 34

Функціональні обов’язки уповноважених органів

1. Уповноважені органи здійснюють оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, передбачені в додатках III і IV.

2. Оцінка відповідності здійснюється пропорційним чином, уникаючи зайвих навантажень до суб’єктів підприємницької діяльності. Органи з оцінки відповідності здійснюють свою діяльність з урахуванням розміру підприємства, галузі, в якій він працює, його структури, ступеня складності технології радіообладнання та характеру процесу виробництва.

При виконанні своїх обов’язків орган дотримується ретельності та ступеня захисту щодо вимог оцінювання радіообладнання викладених у цій Директиві.

3. Якщо уповноважений орган вважає, що основні вимоги, викладені в статті 3 або відповідні гармонізовані стандарти або інші технічні характеристики, не були дотримані виробником, орган має право вимагати від виробника прийняти відповідні коригувальні заходи, та може заборонити видачу сертифіката ЄС-типу або утвердження системи якості.

4. Якщо в ході моніторингу відповідності під час видачі сертифіката ЄС-типу або схваленні системи якості, уповноважений орган виявить, що радіообладнання не задовольняє встанвлених вимог, орган має право вимагати від виробника вжити відповідних заходів щодо виправлення становища і призупинити або відкликати видачу сертифіката ЄС-типу або затвердження системи якості.

5. Якщо коригувальні заходи не приймаються або не мають належного ефекту, уповноважений орган обмежує, призупиняє або відкликає всі екзаменаційні сертифікати ЄС-типу або системи якості залежно від обставин.

Стаття 35

Можливість подання апеляційно скарги щодо рішень уповноважених органів

Держави-учасниці гарантують можливість подання апеляційної скарги щодо рішень уповноважених органів.

Стаття 36

Інформаційний обов'язок уповноважених органів

1. Уповноважений орган інформує органи влади про наступне:

(a) про будь-які відмови, обмеження, призупинення або анулювання сертифікатів ЄС-типу або схвалення системи якості відповідно до вимог Додатків III і IV;

(b) про будь-які обставини, що впливають на обсяг або умови інформування;

(c) про будь-який запит інформації, який вони отримали від органів нагляду за ринком, щодо діяльності з оцінки відповідності;

(d) за запитом, щодо діяльності з оцінки відповідності яка здійснюється в рамках інформування та будь-якій іншій діяльності, в тому числі транскордонної діяльності та субпідряду.

2. Уповноважені органи, відповідно до вимог Додатків III і IV, забезпечують інформування інших органів згідно умов цієї Директиви, що здійснюють аналогічну діяльність з оцінки відповідності, що охоплюють ті ж категорії радіообладнання з відповідною інформацією з питань результатів оцінки відповідності.

3. Уповноважені органи виконують свої інформаційні зобов'язання згідно з Додатками III та IV.

Стаття 37

Обмін досвідом

Комісія надає організаціям обміну досвідом між національними органами держав-членів, відповідальних за інформування.

Стаття 38

Координація уповноважених органів

Комісія забезпечує відповідні заходи з координації і співробітництва між уповноваженими органами згідно цієї Директиви, належним чином діє у формі секторного типу групи уповноважених органів. Держави-члени забезпечують участь у роботі групи за допомогою призначених представників.

РОЗДІЛ V ОБСТЕЖЕННЯ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, КОНТРОЛЬ РАДІООБЛАДННАЯ ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА РИНКУ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ[]

Стаття 39

Нагляд за ринком Європейського Союзу та контроль радіообладнання яке завозиться на ринок ЄС

Стаття 15(3) та статті 16 - 29 Регламенту (EC) № 765/2008 застосовується до радіообладнання.

Стаття 40

Процедура роботи з радіообладнанням яке може містити ризик на національному рівні

1. Якщо органи нагляду за ринком збуту виявлять, що радіообладнання містить ризик для здоров’я або безпеки людей або інші аспекти публічних інтересів, визначених цією Директивою, органи проводять оцінювання радіообладнання використовуючи всі необхідні вимоги викладені у Директиві. Суб’єкти підприємницької діяльності об’єднуються, якщо це необхідно, із органами контролю за ринком збуту.

Якщо в ході проведення оцінювання, визначеного першим підпунктом, органи з контролю за ринком виявлять що радіообладнання не відповідає вимогам викладених у цій Директиві, органи мають право негайно вимагати проведення корегувальних заходів для приведення радіообладнання у відповідність Директиві, вивести радіообладнання з ринку або відкликати його у розумні строки, згідно з характером ризику.

Органи контролю за ринком збуту інформують уповноважені органи у розумні строки.

Стаття 21 Регламенту (EC) № 765/2008 застосовується до заходів 2 підпункту.

2. Якщо орган контролю за ринком визнає що невідповідність умовам не заборонена національним законодавством, вони попереджають Комісію та інших країн-учасниць про результати оцінювання та дій, що повинні виконати суб’єкти підприємницької діяльності.

3. Суб’єкти підприємницької діяльності гарантують вжити належних корегувальних заходів щодо радіообладнання для наявності його на ринку Союзу.

4. У випадку якщо суб’єкти господарювання не вжили належних корегувальних заходів у розумні строки, органи контролю за ринком вживають всі необхідні заходи для заборони або обмеження доступності подібного радіообладнання на національному ринку.

Органи контролю за ринком негайно повідомляють Комісію та інших країн-учасниць про вжиті заходи та корегувальні дії.

5. Інформація, зазначена в 2 підпункті 4 параграфу включає всі доступні відомості, зокрема, дані, необхідні для ідентифікації радіообладнання, що не відповідає вимогам, походження радіообладнання, природа виявленого ризику, тривалість національних заходів і аргументи, висунуті суб’єктом економічної діяльності. Зокрема, органи нагляду за ринком вказують чи виникла не відповідність завдяки наступному:

(a) Недотримання основних вимог, викладених у статті 3; або

(b) Недоліки у гармонізованих стандартах, зазначені у статті 16 щодо порівняння презумпції відповідності.

6. Держави-учасниці, крім держави-члена, яка ініціює процедуру відповідно до цієї статті, негайно інформує Комісію та інші держави-члени про будь-які заходи, прийняті та додаткову інформацію в їх розпорядженні, що стосується недотримання відповідності радіообладнання та у разі розбіжностей прийнятих заходів та зауважень.

7. Якщо протягом 3 місяців після отримання інформації, зазначеної в 2 абзаці пункту 4, не було висунуто заперечень країною-учасницею або Комісією, такий захід вважається виправданим.

8. Держави-члени забезпечують відповідні обмежувальні заходи, такі як вилучення радіообладнання з ринку.

Стаття 41

Процедура засобів безпеки

1. По завершенню процедури, викладеної у статті 40 (3) і (4),якшо виникли заперечення проти заходів, прийнятих державою-членом, або якщо Комісія вважає національну міру, таку що суперечить законодавству Союзу, Комісія повинна без зволікання проконсультуватись із державами-членами та субєктами господарювання або підприємцями та оцінити національний захід. На основі результатів цієї оцінки, Комісія повинна прийняти виконавчий акт, що визначає, чи буде національна міра виправдана чи ні.

Комісія оголошує своє рішення всім державам-членам та суб’єктам підприємницької діяльності.

2. Якщо національний захід вважається виправданим, всі держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб радіоустаткування було відкликано з їх ринку, та інформує про це Комісію. Якщо національна міра вважається необгрунтованою, держава-член знімає цю міру.

3. Якщо національний захід вважається виправданим і невідповідність радіообладнання приписується недолікам гармонізованих стандартів, зазначених у пункті (б) статті 40 (5) цієї Директиви, Комісія застосовує процедуру, передбачену в Стаття 11 Регламенту (ЄС) № 1025/2012.

Стаття 42

Радіообладнання що відповідає правилам та становить ризик

1. Якщо, здійснивши оцінку, відповідно до статті 40 (1), держава-член вважає, що радіоустаткування відповідає вимогам цієї Директиви, але становить ризик для здоров'я або безпеки людей або до інших аспектів захисту громадських інтересів, які охоплює Директива, орган вимагає від відповідного суб’єкта підприємницької діяльності прийняти всі належні заходи для забезпечення того, щоб радіоустаткування, яке розміщено на ринку, більше не становило ризик або вивести радіоустаткування з ринку або відкликати його в межах розумного періоду, співмірно з характером ризику.

2. Суб’єкт економічної діяльності забезпечує необхідні корегувальні дії щодо розміщення радіообладнання на ринку Європейського Союзу.

3. Держава-член негайно інформує Комісію та інші держави-члени. Ця інформація включає всі наявні відомості, зокрема дані, необхідні для ідентифікації радіообладнання, походження та поставки радіообладнання, природу ризику та тривалості національних заходів.

4. Комісія консультується з державами-членами та суб’єктами економічної діяльності та підприємцями і оцінює національні заходи, що приймаються. На основі результатів цієї оцінки, Комісія приймає рішення шляхом реалізації актів і вирішує виправдана міра чи ні.

Виконавчі акти, зазначені в абзаці першому цього пункту повинні бути прийняті відповідно до екзаменаційної процедури зазначеної в Статті 45 (3).

Комісія приймають виконавчі акти у відповідність з процедурою, передбаченої у статті 45 (4) на основі імперативних підстав для захисту здоровя та безпеки людей.

5. Комісія направляє своє рішення всім державам-членам та повідомляє суб’єктам господарювання.

Стаття 43

Формальна невідповідність

1. Згідно статті 40, у випадку якщо держава-член робить один з наступних висновків, держава-учасник вимагає від суб’єкта господарювання, покласти кінець невідповідності:

(a) СЕ-маркування була прикріплена в порушення статті 30 Регламенту (ЄС) № 765/2008 або статті 20 цієї Директиви;

(b) Маркування-СЕ не було прикріплено;

(c) Якщо застосовується процедура оцінки відповідності, викладена в Додатку IV ідентифікаційний номер уповноваженого органу прикріплений із порушенням вимог викладених у статті 20, або не прикріплений;

(d) Декларація відповідності ЄС не оформлена;

(e) Декларація відповідності ЄС оформлена невірно;

(f) Технічна документація не доступна або не завершена;

(g) Інформація, що відноситься до статті 10(6) або (7) або стаття 12(3) відсутня, невірна або незавершена;

(h) Інформація щодо застосування радіообладнання, декларація відповідності ЄС або обмеження щодо використання викладені у статті 10(8), (9) та (10) не супроводжує радіообладнання;

(i) Вимоги до ідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності викладені у статті 15 не виконані;

(j)Стаття 5 не дотримується.

2. Якщо недотримання вимог згідно пункту 1 продовжується, держава-член має вжити всіх необхідних заходів для обмеження або заборони радіоустаткування на ринку або забезпечити належні заходи щодо його усунення.

РОЗДІЛ VI[]

ДЕЛЕГОВАНІ АКТИ ТА АКТИ ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ТА КОМІТЕТ

Стаття 44

Здійснення передачі повноважень

1. Повноваження щодо прийняття делегованих актів належать комісії відповідно до умов викладених у цій статті.

2. Повноваження щодо прийняття делегованих актів викладені в абзаці другому статті 3 (3), 4 (2) і 5 (2) та покладаються на Комісію на строк п'яти років починаючи з 11 червня 2014 року. Комісія повинна скласти звіт щодо делегування повноважень не пізніше ніж через дев'ять місяців до кінця п'яти років. Передача повноважень автоматично продовжується на період однакової тривалості, якщо Європейський парламент або Рада не заперечує проти цього розширення не пізніше ніж за три місяці до закінчення кожного періоду.


3. Передача повноважень, зазначених в абзаці другому статті 3 (3), 4 (2) і 5 (2) може бути відкликана в будь-який момент, Європейським парламентом чи Радою. Рішення про припинення передачі повноважень, вказаних в цьому рішенні. Воно набуває чинності на наступний день після опублікування рішення в Офіційному журналі Європейського Союзу або більш пізньої дати, зазначеної в ньому. Це не впливає на чинність делегованих актів які вже мають юридичну силу.

4. Як тільки приймається делегований акт Комісія одночасно інформує Європейський парламент та Раду.

5. Делегований акт, прийнятий відповідно до другого абзацу статті 3 (3), 4 (2) і 5 (2), набуває чинності тільки тоді, коли ніяких заперечень не було виявлено ні з боку Європейського парламенту чи Ради протягом двох місяців з моменту повідомлення цього акта до Європейського парламенту та Ради, або якщо до закінчення цього терміну, Європейський парламент і Рада разом повідомляють Комісію про те ,що вони не заперечуватимуть. Цей період може бути продовжений на два місяці з ініціативи Європейського Парламенту чи Ради.

Стаття 45

Процедура Комітету

1. Телекомунікаційна оцінка відповідності та Комітет нагляду за ринком допомагають Комісії . Цей комітет підпадає під зміст Регламенту (ЄС) № 182/2011.

2. При посиланні на даний параграф застосовується стаття 4 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

3. При посиланні на даний параграф застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

4. При посиланні на даний параграф застосовується стаття 8 Регламенту (ЄС) № 182/2011, в поєднанні з положенням статті 5.

5. Комісія консультує Комітет з будь-якого питання, консультації галузевих експертів викладені у Регламенті (ЄС) № 1025/2012, або будь-яким іншим законодавством ЄС. Комітет може проводити експертизу з будь-якого іншого питання, що стосується застосування цієї Директиви головою або його представником держави-члена відповідно до правил процедури.

РОЗДІЛ VII[]

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ

Стаття 46

Штрафи

Держави-члени повинні встановити правила щодо санкцій, які застосовуються щодо порушень національного закону прийнятого на виконання цієї Директиви з боку суб’єктів господарювання, та вживають всіх необхідні заходи для забезпечення їх виконання. Такі правила можуть включати в себе заходи кримінального покарання за серйозні правопорушення.

Передбачені санкції повинні бути ефективними, пропорційними та мати стримуючий вплив.

Стаття 47

Огляд та звіти

1. Держави-члени подають регулярні звіти Комісії про застосування цієї Директиви не пізніше 12 червня 2017 року та кожні наступні два роки. Звіти повинні містити презентацію діяльності контролю за ринком, які виконують держави-члени та надають інформацію про ступінь відповідності вимогам цієї Директиви, в тому числі, зокрема, вимог з ідентифікації суб’єктів господарювання.

2. Комісія розглядає функціонування цієї Директиви і доповідь з цього питання Європейського парламенту і Ради, не пізніше 12 червня 2018 року і кожні наступні п'ять років. Звіт охоплює прогрес в складанні відповідних стандартів, а також будь-які проблеми, що виникли в ході реалізації Директиви.

У доповіді міститься характеристика діяльності Телекомунікаційної оцінки відповідності та Комітету контролю оцінки відповідності за ринком, оцінка прогресу в досягненні відкритого конкурентного ринку радіообладнання на рівні Європейського Союзу і нормативно-правова база щодо наявності на ринку і введення радіообладнання в експлуатацію, в цілях досягнення наступного:

(a) гарантувати, що послідовна система діє на рівні ЄС для всього радіообладнання;

(b) дозволити конвергенцію у секторах телекомунікацій, аудіовізуальних та інформаційних технологій;

(c) заходи регулювання повинні бути узгоджені на міжнародному рівні;

(d) досягнення високого рівня захисту споживача;

(e) забезпечити, щоб портативне радіоустаткування взаємодіяло з аксесуарами, зокрема з загальними зарядним пристроєм;

(f) Якщо радіоустаткування оснащене вбудованим екраном, дозволити можливість виведення необхідної інформації на інтегральний екран.

Стаття 48

Перехідні положення

Держави-члени не повинні перешкоджати, аспектам цієї Директиви, щодо виготовлення або введення в експлуатацію радіообладнання на ринок, у відповідності до гармонізованого законодавства Союзу, що застосовується до 13 червня 2016 і який був розміщений на ринку до 13 червня 2017.

Стаття 49

Транспонування

1. Держави-члени повинні прийняти і опублікувати, закони, правила та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви до 12 червня 2016. Вони повинні негайно повідомити текст цих заходів Комісії.

Заходи застосовуються з 13 червня 2016.

Коли держави-члени приймають вищезгадані заходи, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційної публікації. Вони також повинні включати заяву, що посилання на існуючі закони, правила та адміністративні положення скасовані цієї Директивою та повинні бути витлумачені як посилання на цю Директиву. Держави-члени повинні визначити, як таке посилання має бути зроблено і як має бути сформульована заява.

2. Держави-члени повідомляють Комісії тексти основних положень національного законодавства, які вони прийняли у галузі, що охоплюється цією Директивою.

Стаття 50

Анулювання

Директива 1999/5/EC скасовується від 13 червня 2016.

Посилання на скасовану директиву розглядаються як посилання на цю Директиву і повинні читатися відповідно до кореляційної таблиці в Додатку VIII.

Стаття 51

Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності на 20 день після її опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Саття 52

Адресати

Директива адресується всім країнам-учасницям.

Підписана у Стразбурзі від 16 квітня 2014 року.

До Європейського парламенту

Президента

M. Шульца

До Ради

Президента

Д.Корколас

________________________________________

(1) OJ C 133, 9.5.2013, с. 58.

(2) Позиція Європейського парламенту від 13 березня 2014 (ще не опубліковано в Офіційному журналі) і Рішення Ради від 14 квітня 2014 року.

(3) Директива 1999/5 / EC Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємного визнання їх відповідності (OJ L 91, 7.4.1999, с. 10).

(4) Регламент (EC) № 765/2008 Європейського парламенту та Ради від 9 липня 2008 про встановлення вимог щодо акредитації та нагляду за ринком, що стосується збуту продукції та скасовує Положення (ЄЕС) № 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, с. 30).

( 5) Рішення № 768/2008 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 року про єдині основи для збуту продукції, і що скасовує Рішенням Ради 93/465 / EEC (OJ L 218, 13.8.2008, р. 82).

(6) Директива 2014/35 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 про узгодження законів держав-членів стосовно складання на ринку електрообладнання, призначеного для використання в певних межах напруги (OJ 96 л, 29.3.2014, с. 357).

(7) Директива 2014/30 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 про узгодження законів держав-членів в області електромагнітної сумісності (OJ L 96, 29.3.2014, с. 79).

(8) Директива Комісії 2008/63 / ЄС від 20 червня 2008 року про конкуренції на ринках в терміналах зв'язку (OJ L 162, 21.6.2008, с. 20).

(9) 98/34 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 червня 1998 року, що встановлює процедуру для надання інформації в галузі технічних стандартів і регламентів і правил про послугу інформаційного суспільства (OJ L 204, 21.7.1998, с. 37).

(10) Рішення № 676/2002 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про нормативну базу для політики радіочастотного спектра в (Рішення радіочастотного спектра) Європейського співтовариства (OJ L 108, 24.4.2002, с. 1).

(11) Рішення Комісії 2007/344 / EC від 16 травня 2007 року про узгодженої доступності інформації, що стосується використання спектра в рамках Співтовариства (OJ L 129, 17.5.2007, с. 67).

(12) Регламент (ЄС) № 1025/2012 Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 по європейській стандартизації, внесення поправок в Директиви Ради 89/686 / EEC і 93/15 / EEC та Директиви 94/9 / EC, 94 / 25 / EC, 95/16 / EC, 97/23 / EC, 98/34 / EC, 2004/22 / EC, 2007/23 / ЄС 2009/23 / EC та 2009/105 / EC Європейського Парламенту та Ради і скасування рішення Ради 87/95 / EEC і рішення Ні 1673/2006 / ЄС Європейського Парламенту та Ради (OJ L 316, 14.11.2012, с. 12).

(13) Регламент (ЄС) № 182/2011 Європейського парламенту та Ради від 16 лютого 2011, що встановлює правила і загальні принципи, що стосуються механізмів контролю державами-членами вправ Комісії виконавчих повноважень (OJ L 55, 28.2 0,2011, р. 13).

(14) OJ C 369, 17.12.2011, с. 14.

(15) Директива 2002/21 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року на загальній нормативної бази для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова директива) (OJ L 108, 24.4.2002, с. 33).________________________________________

ДОДАТОК I[]

ОБЛАДНАННЯ ЯКЕ НЕ ОХОПЛЮЄ ЦЯ ДИРЕКТИВА

1. Радіо обладнання, що використовується радіоаматорами за змістом статті 1, визначення 56, Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) Регламент радіозв'язку, якщо обладнання не буде представлене на ринку.

Наступне не є доступним для збуту на ринку:

(a) радіо комплекти для збірки і використовуються радіоаматорами;

(b) радіоустаткування змінені і для використовуються радіоаматорами;

(c) обладнання побудовано індивідуальними радіоаматорами в експериментальних та наукових цілях, пов'язаних з аматорським радіо.

2. Суднове обладнання, які підпадають під дію Директиви Ради 96/98 / EC (1).

3. Повітряно-десантні вироби, їх частини та техніка, які підпадають під дію статті 3 Регламенту (ЄС)№ 216/2008 Європейського парламенту і Ради (2).

4. Користувальницькі комплекти, призначені для професіоналів, які будуть використовуватися виключно в науково-дослідних об'єктах.

________________________________________


(1) Директива Ради 96/98 / ЄС від 20 грудня 1996 про морської техніки (OJ L 46, 17.2.1997, с. 25).

(2) Постанова (ЄС) № 216/2008 Європейського парламенту та Ради від 20 лютого 2008 про загальниі правила в галузі цивільної авіації і створення Європейського агентства з авіаційної безпеки, і що скасовує Директиву Ради 91/670 / EEC, регламент (EC) № 1592/2002 і 2004/36 / ЄС (OJ L 79, 19.3.2008, с. 1).

________________________________________


ДОДАТОК II[]

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ МОДУЛЬ A

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА

1. Внутрішній контроль виробництва це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладені в пунктах 2, 3 і 4 цього Додатку, гарантує і заявляє про свою повну відповідальністю, що радіоустаткування задовольняє основні вимоги, викладені у статті 3.

2. Технічна документація

Виробник встановлює технічну документацію у відповідності до статті 21.

3. Виробництво

Виробник вживає всі необхідні заходи, щоб виробничий процес та контроль за ним забезпечували відповідність радіо устаткування, що випускається з технічною документацією, зазначеної в пункті 2 цього Додатка і з відповідними основним вимогам, викладеним у статті 3.

4. Маркування-CE та Декларація ЄС про відповідність

4.1. Виробник прикріпляє маркування СЕ у відповідності із ст.. 19 та 20 до кожної одиниці товару (радіообладнання), що виставляється на ринку та задовольняє вимоги цієї Директиви.

4.2. Виробник складає письмову декларацію про відповідність ЄС для кожного типу радіо обладнання і зберігає його разом з технічною документацією в розпорядженні національних органів протягом 10 років після поставки радіоустаткування на ринок. Декларація ЄС про відповідність повинна ідентифікувати радіоустаткування, для яких вона була складена.

Копія декларації ЄС про відповідність повинна бути доступна до відповідних органів за запитом.

5. Уповноважені представники

Обов'язки виробника, викладені в пункті 4, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність, за умови, якщо вони зазначені в дорученні.________________________________________

ДОДАТОК III[]

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ МОДУЛЬ B ТА C

ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ-ЄС ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

Коли робиться посилання на додаток, процедура оцінки відповідності повинна слідувати модулям B (свідоцтво про експертизу ЄС-типу) і С (Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва) цього Додатка.

Модуль B

Експертиза типу-ЄС

1. Експертиза ЄС типу це частина процедури з оцінки відповідності, в якому уповноважений орган розглядає технічну конструкцію радіообладнання і перевіряє,свідчить, що технічний проект радіообладнання задовольняє основні вимоги, викладені у статті 3.

2. Експертиза ЄС типу здійснюється з оцінки відповідності технічної конструкції обладнання радіозв'язку шляхом вивчення технічної документації та підтвердних документів, згаданих в пункті 3, без свідоцтва про експертизу зразка (типу конструкції).

3. Виробник повинен подати заяву для експертизи ЄС-типу до одного уповноваженого органу за своїм вибором.

Заява включає:

(a) Імя та адресу виробника, а також уповноваженого представника якщо такий існує;

(b) Письмову декларацію що відповідна заява не подана до іншого уповноваженого органу;

(c) Технічну документацію. Технічна документація повинна зробити оцінку відповідності радіообладнання із основними вимогами цієї Директиви включаючи належний аналіз та оцінку ризику (ів). Технічна документація містить діючі вимоги та покриває для оцінки, проектування, виробництва та експлуатації радіообладнання. Технічна документація містить всі елементи викладені у додатку V;

(d) підтверджуючі докази щодо відповідності технічного вирішення задачі. Докази згадують будь-які документи що були використані, зокрема, гармонізовані стандарти які були повністю або частково використані. Докази повинні включати: результати проведених тестів, які були проведені виробником у відповідності із технічними специфікаціями відповідними лабораторіями, від імені виробника та під його відповідальність.

4. Уповноважений орган розглядає технічну документацію, та супутні докази, що оцінюють адекватність технічне виготовлення радіообладнання.

5. Уповноважений орган повинен скласти звіт про оцінку, відповідно до пункту 4 та результати. Без упередження до своїх обов’язків як це передбачено в пункті 8, уповноважений орган випускає зміст цієї доповіді, в повному обсязі або частково, лише за згодою виробника.

6. Якщо тип відповідає вимогам цієї Директиви, що застосовується до радіообладнання, уповноважений орган видає виробнику свідоцтво про експертизу ЄС-типу. Свідоцтво містить ім'я та адресу виробника, висновки експертизи, аспекти основних вимог, які охоплюються свідоцтвом про експертизу, умови (якщо такі є) для його дії та необхідні дані для ідентифікації оціночної типу. Свідоцтво про експертизу ЄС-типу може мати один або кілька додатків.

Свідоцтво про експертизу ЄС-типу та додатки до нього містять всю необхідну інформацію, для відповідності радіоустаткування, зазначення типу, який оцінюється та для забезпечення контролю роботи.

Якщо тип не задовольняє відповідні вимоги цієї Директиви, уповноважений орган повинен відмовити у видачі свідоцтва про експертизу ЄС-типу та повідомляє про це заявника, зазначаючи докладні причини відмови.

7. Уповноважений орган повинен постійно бути в курсі змін до загальновизнаного рівня техніки, які вказують, що затверджений тип може не відповідати чинним вимогам цієї Директиви, і визначає чи вимагають такі зміни подальшого розслідування. Якщо потрібно, уповноважений орган повідомляє виробника відповідно.

Виробник повідомляє уповноважений орган, який зберігає всю технічну документацію, щодо свідотства перевірки типу- ЄС, всі зміни в затвердженому форматі, які можуть вплинути на відповідність радіоапаратури основним вимогам цієї Директиви або свідоцтва оцінювання. Такі модифікації вимагають додаткового затвердження у формі доповнення до оригінального свідоцтва оцінювання ЄС-типу.

8. Кожен уповноважений орган повідомляє орган інформування щодо питань свідоцтва про експертизу ЄС-типу та / або доповнення, які він видав або вилучив, і повинен, періодично або за запитом, надавати перелік таких сертифікатів та / або доповнення, відмови, тощо. .

Кожен уповноважений орган повідомляє держави-учасниці щодо свідоцтва про експертизу ЄС-типу які він видає та / або доповнення до них у тих випадках, коли гармонізовані стандарти були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Держави-учасниці, Комісія та інші уповноважені органи можуть, за бажанням, отримати копію свідоцтва про експертизу ЄС-типу та / або доповнення до них. За запитом держави-члени та Комісії можна також отримати копію технічної документації і результати перевірок, проведених уповноваженим органом.

Уповноважений орган зобов'язаний зберігати копію сертифікату ЄС-типу, органу інформування, додатків і доповнення, а також технічну документацію, включаючи документацію представлену виробником протягом 10 років після оцінки радіоустаткування та до закінчення терміну дії цього сертифікату.

9. Виробник повинен зберігати копію сертифікаті ЄС-типу, його додатків і доповнень разом з технічною документацією в розпорядженні національних органів протягом 10 років після того як радіоустаткування було поставлене на ринок.

10. Уповноважений представник виробника, може подати заяву, згадану в пункті 3, і виконати зобов'язання, викладені в пунктах 7 та 9, за умови, що вони зазначені в дорученні.


Модуль C

Відповідність до типу на основі внутрішнього контролю виробництва

1. Відповідність до типу на основі внутрішнього контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладені в пунктах 2 і 3, гарантує і заявляє, що радіоустаткування відповідає типу, описаним в ЕС- сертифікаті і задовольняє вимоги цієї Директиви.

2. Виробництво

Виробник приймає всі необхідні заходи для забезпечення відповідності виробничого процесу та моніторингу радіообладнання у відповідності типу ЄС-перевірки сертифікації згідно вимог Директиви для застосування.


3. Маркування CE та Декларація ЄС про відповідність

3.1. Виробник прикріплює маркування СЕ у відповіднтсі до Статті 19 та 20 до кожної одиниці товару радіообладнання яке визначено у перевірці типу ЄС, сертифікації та дотримання вимог Директиви.

3.2. Виробник складає письмову декларацію про відповідність ЄС для кожного типу радіо обладнання і тримати його в розпорядження національних органів протягом 10 років після розміщення радіоустаткування на ринку. Декларація ЄС про відповідність повинна ідентифікувати тип радіоустаткування.

Копія декларації ЄС про відповідність повинна бути доступна до відповідних органів за запитом.

4. Представник

Обов'язки виробника, викладені в пункті 3, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність, за умови, що вони зазначені в дорученні.________________________________________

ДОДАТОК IV[]

МОДУЛЬ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ H

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ПОВНІЙ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ

1. Відповідність на основі повного забезпечення якості це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання, викладені в пунктах 2 і 5, гарантує, заявляє про свою повну відповідальністю, що радіо обладнання задовольняє вимоги цієї Директиви.

2. Виробництво

Виробник повинен використовувати затверджену систему якості для проектування, виготовлення, остаточної перевірки радіообладнання,тестування радіоапаратури, як зазначено в пункті 3, і підлягає нагляду, як зазначено в пункті 4.

3. Система якості

3.1. Виробник повинен податє заявку на оцінку своєї системи якості з уповноваженим органом за своїм вибором.

Заява включає:

(a) Імя та адресу виробника, або якщо я офіційний представник, додається також його імя та адреса;

(b) Технічна документація для кожного типу радіообладнання випущеного виробником. Подібна документація повинна містити всі елементи викладені у Додатку V;

(c) Документація стосовно системи якості; та

(d) Письмова декларація що заява не написана іншим уповноваженим органом.

3.2. Система якості повинна забезпечувати відповідність обладнання радіозв'язку до вимог цієї Директиви.

Всі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути задокументовані систематично і впорядковано у письмовій інструкцій, процедур та інструкцій. Подібна система документації дозволяє однакове тлумачення програм, планів, посібників і записів.Повинен містити опис:

(a) Організаційна структура, обов’язки та повноваження управління по відношенню до виробництва та якості продукту;

(b) Проекти технічних специфікацій, включаючи стандарти, які будуть застосовуватися, та уразі їх невикористання в повному обсязі, кошти, які будуть використовуватися для того, щоб дотримуватись вимог цієї Директиви;

(c) Контроль виробництва та метод забезпечення якості, який використовується при проектуванні типу радіообладнання;

(d) Відповідне виробництво, контроль якості та метод забезпечення якості, процес та дії які проводяться;

(e) перевірки та випробування, які проводяться до, під час і після виготовлення, частота, з якою вони будуть проводитися;

(f) Запис з оцінки відповідності, такі як перевірка звітів та тест данних, данні з калібрування, звіти з кваліфікації персоналу, тощо;

(g) Значення перевірки досягнень та якість продукту та ефективна робота системи якості.

3.3. Уповноважений орган повинен оцінювати систему якості, щоб визначити, чи задовольняє вона вимоги, зазначені у пунктах 3.2.

Він повинен презюмує відповідність цим вимогами щодо елементів системи якості, яка повинна відповідати специфікаціям гармонізованих стандартів.

На додаток до досвіду в системі контролю якості , аудиторська група повинна мати принаймні одиного члена-експерта у відповідній області радіоустаткування та технології радіообладнання, знання які застосовуються згідно вимогам цієї Директиви. Аудит включає оцінку підприємства виробника. Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в пункті 3.1 (б) перевіряє здатність виробника, до відповідності вимогам цієї Директиви і здійснює необхідні іспити з метою забезпечення відповідності радіообладнання цим вимогам.

Виробник або його уповноважений представник повинен бути повідомлений про це рішення.

У повідомленні містяться висновки перевірки та обгрунтоване рішення по оцінці.

3.4. Виробник зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають із затвердженої системи якості, підтримувати її, щоб вона залишалася адекватною і ефективною.

3.5. Виробник повідомляє уповноважений орган, про затвердження системи якості та про зміни які можуть бути внесені.

Уповноважений орган оцінює будь-які зміни і вирішує, чи буде змінена система якості продовжить задовольняти вимоги визначені у пункті 3.2, або їх переоцінка необхідна.

Він повідомляє виробника про власне рішення. Таке повідомлення включає в себе: висновки з проведених оцінок та вмотивовані оцінки прийнятих рішень.

4. Нагляд під відповідальність уповноваженого органу

4.1. Мета нагляду, переконатися, що виробник належним чином виконує зобов'язання, що випливають із затвердженої системи якості.

4.2. Виробник повинен, в цілях оцінки, дозволити уповноваженому органу доступ до розробки, виробництва, перевірки, випробування і зберігання сайтів, і повинен надавати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

(a) Документація системи якості;

(b) Записи з проведення оцінки якості, надані для розробки частини системи якості, такі як результати аналізів, розрахунків, випробувань, тощо;

(c) Записи з проведення оцінки якості, передбачені виробничою частиною системи якості, такі як протоколи огляду, дані випробувань, дані калібрування, звіти про кваліфікацію персоналу, тощо.

4.3. Уповноважений орган повинен проводити періодичні ревізії, щоб переконатися, що виробник підтримує і застосовує систему якості та надає виробнику звіт з аудиту.

4.4. Крім того, уповноважений орган повинен сплачувати незаплановані до виробника. Під час таких візитів, уповноважений орган може, при необхідності, проводити тести радіо устаткування, з метою перевірки належного функціонування системи якості. Він повинен представити виробнику звіт про відвідування та, якщо випробування були проведені, протокол випробувань.

5. Маркування СЕ та декларація ЄС про відповідність

5.1. Виробник наносить маркування СЕ відповідно до статей 19 і 20 і, під відповідальність уповноваженого органу, зазначеного в пункті 3.1, ідентифікаційний номер органу на кожну одиницю радіообладнання, яке задовольняє вимоги викладені у статті 3.

5.2. Виробник складає письмову декларацію про відповідність ЄС для кожного типу радіо обладнання і утримує в розпоряджені протягом 10 років після випуску товару на ринок, для перевірки національною владою у разі необхідності. Декларація ЄС про відповідність повинна ідентифікувати тип радіоустаткування, для якого вона була складена.

Копія декларації ЄС про відповідність надається відповідним уповноваженим органам за запитом.

6. Виробник повинен, протягом періоду, який спливає через 10 років після того як радіоустаткування було розміщено на ринку, надавати в розпорядження національних органів:

(a) Технічна документація вказана у пунктах 3.1;

(b) документацію, що стосується системи якості, вказаних в пункті 3.1;

(c) Зміни вказані у пунктах 3.5 які затверджено;

(d) рішення і звіти уповноваженого органу, зазначених у пунктах 3.5, 4.3 та 4.4.

7. Кожен уповноважений орган інформує органи системи оцінювання, видає або затверджує або відкликає, а також періодично за запитом, надає список відмов системи якості, заборон або обмежень.

Кожен уповноважений орган повідомляє про інший уповноважений орган для підтвердження системи якості, у випадку якщо один із них порушим вимоги, відмовив, відлучив або вилучив за проханням.

8. Уповноважені представники

Обовязки виробників викладені у 3.1, 3.5, 5 та 6 можуть бути виконані уповноваженим представником від імені та обов’язків, для цього необхідно надати мандат.

________________________________________

ДОДАТОК V[]

ЗМІСТ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічна документація містить елементи:

(a) загальний опис радіообладнання, включаючи:

(i) фотографії або ілюстрації, що показують зовнішні риси, маркування та внутрішня компонування;

(ii) версії програмного забезпечення або мікропрограми, що впливають на відповідність основних умов;

(iii) інформація користувача та інструкції із встановлення;

(b) проектування і виробництво, креслення і схеми компонентів, вузлів, ланцюгів та інших подібних елементів;

(c) Опис та необхідні пояснення для розуміння малюнків та схем, а також операцій радіообладнання;

(d) Список гармонізорваних стандартів які застосовуються частково або в повній мірі та надруковані в Офіційному Журналі Європейського Союзу a у випадку де ці стандарти не використовуються, застосовується рішення прийняте стосовно основних вимог, які викладені у статті 3, включаючи список інших технічних специфікацій. У разі використання частково технічних стандартів, необхідно вказати застосовані технічні специфікації;

(e) Копія декларації відповідності ЄС;

(f) Якщо застосовується модуль оцінки відповідності в Додатку III, копія ЄС сертифікату оцінювання та додатка до нього, що надається уповноваженим органом;

(g) результати проектних розрахунків, проведені іспити та інші відповідні подібні елементи;

(h) Протокол випробувань;

(i) Пояснення відповідності згідно вимог статті 10(2) та про включення інформації на упаковці відповідно до статті 10 (10).

________________________________________

ДОДАТОК VI[]

ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ XXX) (1)

1. Радіообладнання (продукт, тип, партія або серійний номер):

2. Імя та адреса виробника або його уповноваженого представника:

3. Ця декларація відповідності видається під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікаційний номер що дозволяє відстежити товар; він може включати в себе кольорове зображення, для необхідної для ідентифікації радіообладнання):

5. Обєкт вище підписаної декларації відповідає гармонізованому законодавству Європейського Союзу:

  • Директива 2014/53/ЄС
  • Інше законодавство з гармонізації де це необхідно

6. Посилання на використані гармонізовані стандарти, або посилання на інші технічні характеристики. Посилання повинно містити ідентифікаційний номер, версію і, де доречно, дату видачі:

7. Де необхідно, уповноважений орган ... (ім'я, номер) ... здійснив ... (опис втручання) ... і випустив сертифікат перевірки ЄС-типу: ...

8. Де необхідно вказати, опис компонентів та аксесуарів, в тому числі програмного забезпечення, що дозволяє радіообладнанню працювати за призначенням та відповідає нормам Декларації про відповідність:

9. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням: ...

 (Місце і дата випуску): 
 (Назва, функція) (підпис):

________________________________________

(1) Це не є обов'язковим для виробника, вказувати номер декларації ЄС про відповідність.________________________________________

ДОДАТОК VII[]

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Спрощена декларація ЄС про відповідність, зазначена у статті 10 (9) передбачає наступне:

Цим документом, [Імя виробника] засвідчую що радіообладнання типу [визначення типу радіообладнання] відповідає вимогам Диреткиви 2014/53/ЄС.

Повний текст Декларації про відповідність доступний за інтернет адресою: ________________________________________

ДОДАТОК VIII[]

КОРРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Директива 1999/5/EC Директива 2014/53/ЄС

Стаття 1 Стаття 1

Стаття 2 Стаття 2

Стаття 3(1) та(2) Стаття 3(1) та (2)

Стаття 3(3) та Стаття 15a Стаття 3(3), за вийнятком статті3(3)(i), та Стаття 44

Стаття 4(1) та Стаття 13 до 15 Стаття 8 та 45

Стаття 4(2) —

Стаття 5(1) Стаття 16 Стаття 5(2) та (3) — Стаття 6(1) Стаття 6 Стаття 6(2) — Стаття 6(3) Стаття 10(8), (9) та (10) Стаття 6(4) — Стаття 7(1) до (2) Стаття 7 Стаття 7(3), (4) до (5) —

Стаття 8(1) до (2) Стаття 9

Стаття 8(3) — Стаття 9 Стаття 39 до 43 Стаття 10 Стаття 17 Стаття 11 Стаття 22 до 38 Стаття 12 Стаття 19 та 20 та Стаття 10(6)та (7) Стаття 16 — Стаття 17 Стаття 47 Стаття 18 Стаття 48 Стаття 19 Стаття 49 Стаття 20 Стаття 50 Стаття 21 Стаття 51 Стаття 22 Стаття 52

Додаток I Додаток I Додаток II Додаток II Додаток III — Додаток IV Додаток III Додаток V Додаток IV Додаток VI Стаття 26 Додаток VII(1) до (4) Стаття 19 та 20 Додаток VII(5) Стаття 10(10) ________________________________________


ЗАЯВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Європейський парламент вважає що тільки коли в повній мірі виконавчі акти підпадають під Регламент (ЄС) № 182/2011 розглядається на зібранні комітетів, (далі- Комітети Комітології) у значенні Додатку І Рамкового Договору у співпраці між Європейським парламентом та Європейською Комісією. Збори комітетів підпадають під визначення 15 Договору.

Див. також[]

Посилання[]

Advertisement